Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76592

Hankkeen nimi: Soteyritysten digistepit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.1.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 36

Puhelinnumero: 044 7081 041

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Peltonen Kati

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kati.peltonen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7081 041

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Soteyritysten digistepit –hanke kehittää mikro- ja pienyritysten osaamista digitaalisen toimintaympäristön hyödyntämiseen ja yritysyhteistyön kehittämiseen. Yritykset ovat eri tasoilla digiosaamisen, laitteiden ja ohjelmistojen käytön suhteen. Osalla yrityksistä on haasteita yrityksen hallinnoinnissa, johtamisessa, suunnittelussa ja seurannassa. Hanke tukee yritysten kehittymistä digiratkaisujen keinoin.
Yritysten toimintaympäristö ja määräykset muuttuvat. Yhteistyö julkisen sektorin toimijoiden sekä viranomaistahojen kanssa perustuu digitaaliseen viestintään, raportointiin ja valvontaan. Osaaminen on toiminnan jatkumisen edellytys. Kaikkien sotealan osaajien työpanosta tarvitaan erityisesti ikääntyneille suunnattujen palvelujen turvaamiseen.
Sotealan yritysten verkostoituminen on vähäistä. Yhteistoiminta alentaa teknologian hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia. Hanke selvittää yritysten verkostoitumisen hyötyjä, tukee yritysyhteisöjen muodostamista ja yhteishankintojen toteuttamista.
Hankkeen päätavoite
Sotealan pk-yritykset hyödyntävät osaavasti digitaalisia työkaluja ja toimintaympäristöjä yrityksen toiminnassa, viranomais- ja yritysyhteistyössä ja asiakaspalveluissa. Yrittäjillä on kanavat osaamisen päivittämiseen.
Toimenpiteet
1. Digiä yrityksen toimintaan: Yrityksen toiminnanohjauksen ja yritysyhteistyön kehittäminen
2. Digiä asiakasrajapintaan: Tietoturvallisen asiakas-omais-yritys - viestinnän kehittäminen ja asiakkaan seurantatiedon hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä
3. Digiä yritys-viranomaisyhteistyöhön: Digitaalisten työkalujen käytön ja järjestelmäosaamisen vahvistaminen palvelutuotannossa ja viranomaisyhteistyössä
4. Digillä tulevaisuuteen: Sote-alan yritykset hyödyntävät verkostoja, yritysyhteistyötä, digitaalisia työkaluja ja ympäristöjä ajantasaisesti
Hankkeen toiminta toteutetaan hybridimallilla covid-19 -tilanteen ja yritysten tarpeiden mukaisesti verkossa tai yhteisissä tilaisuuksissa. Yrityksiä valmennetaan/ mentoroidaan pienryhmissä. Yhteiskehittämistä käytetään useissa eri vaiheissa. Eri alojen opiskelijat osallistuvat hankkeen toimenpiteisiin.
Hankkeen tulokset
Yrittäjien osaaminen digityökalujen hyödyntämisessä lisääntyy, työajan hallinta ja seuranta täsmentyvät ja työ tehostuu. Ajanvarauksessa, viestinnässä, markkinoinnissa ja tiedotuksessa käytetään digitaalisia työkaluja. Yritykselle syntyy digitaalisia rekrytointi- ja markkinointituotteita. Hanke tuottaa ryhmämentoroinnin mallin. Alueelle syntyy 2-3 yritysverkostoa.
Yrityspilotointi tuottaa asiakas-läheinen-yritys viestintään tietosuoja ja -turvavaatimukset täyttävät viestintäkanavat. Asiakkaan ympäristöstä kerättävää ajantasaistietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.
Yrittäjillä on käytössään viranomaisyhteistyön edellyttämä ajantasainen tieto, osaaminen ja työkalut. Tehostunut toiminta antaa tilaa laskutettavalle työlle.
Hanke tuottaa yrityksen digikehityksen ja yhteiskehittämisen toimintamallin sekä kanavia ja muita digitaalisia tapoja (esim. videot, podcastit) osaamisen päivittämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluja tai tuotteita tuottavat mikro- ja pienyritykset.
Hankkeeseen kutsutaan mukaan myös sotealan yrityksille tukipalveluja tuottavia yrityksiä sekä asiakkaille kotiin toimitettavia tukipalveluja (esim. siivouspalveluja)987
´
tuottavia yrityksiä.
Kohderyhmän yrityksistä suurin osa on naisten omistamia ja niiden henkilöstöstä suurin osa on naisia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Julkisen sektorin toimijat ja viranomaiset määräyksiä, toimintamalleja ja ajantasaisia vaatimuksia koskevan tiedon tuottajana sekä osallistujina ratkaisujen tuottamiseen. Asiantuntijarooli.

Teknologiayritykset yhteistyökumppaneina ja kehittäjinä.

Sotepalveluja käyttävät asiakkaat ja heidän läheisensä toimintojen testaajina, asiantuntijoina ja palautteen tuottajina.

Koulutusorganisaatiot hankkeen tulosten hyödyntäjinä koulutusten kehittämisessä ja helposti saatavilla olevan ajantasaisen materiaalin tuottamisessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 83 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 32 113

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 119 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 45 876

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Savitaipale, Taipalsaari, Luumäki, Rautjärvi, Lemi, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala, Imatra

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sotealan yrittäjissä ja työntekijöistä suurin osa on naisia, erityisesti yrityksissä, joissa tuotetaan palveluja kotiin. Fysioterapiapalveluja tuottavissa yrityksissä on muita yrityksiä enemmän miehiä yrittäjinä, ammatinharjoittajina ja työntekijöinä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naiset ovat tämän hankkeen kohderyhmässä enemmistönä, joten toimenpiteet ja tuki kohdistuvat siitä syystä erityisesti naisiin. Hanketoimintoihin osallistuminen ja hankkeen palvelujen hyödyntäminen ei ole riippuvainen sukupuolesta. Mikäli toiminnassa ilmenee tarvetta sukupuolesta johtuviin tuen tai toimenpiteiden kohdistamiseen, hankkeella on valmius ja osaaminen reagoida niihin nopeasti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämän hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaikka tavoite huomioidaan toimenpiteiden toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hanke tukee tavoitteen mukaisesti paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä. Hankkeessa parannetaan sotealan yksityisen sektorin valmiuksia vastata digitalisaation mukanaan tuomiin muutoksiin vaatimuksiin ja siten vahvistaa mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja tuloksellisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Sotepalveluja ei voi tuottaa täysin aineettomasti, mutta aineettomien tuotteiden ja palvelujen osuus on suuri ja sitä voidaan lisätä innovaatioiden ja osaamisen kehittämisen kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Hankkeen toiminnalla voi olla vähäisiä vaikutuksia liikkumiseen, mutta ei merkittävästi logistiikkaan. Palvelujen alueellistuminen ja kotiin tuotavien palvelujen määrän lisääminen voi vähentää asiakkaiden liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Yrityksen toiminnan kehittäminen ja sujuvoittaminen parantaa yrittäjän ja henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista ja sitä kautta heijastuu myös palveluja käyttävien asiakkaiden hyvinvointiin. Palveluja kehitettäessä asiakkaan hyvinvointi on päätavoitteena. Asiakkaiden, läheisten ja yritysten henkilöstön välisen viestinnän kehittäminen lisää asiakkaiden turvallisuutta ja vähentää läheisten kokemia ja heihin kohdistuvia paineita.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hanke edistää tasa-arvoa tukemalla yrittäjien toimintaa ja vahvistamalla erityisesti digitaalisen toimintaympäristön vaatimaa osaamista. Yritysten toiminnan kehittyminen tuottaa asiakkaille yhdenvertaisempaa palvelutarjontaa asuinpaikasta, kulttuuritaustasta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta ja pitkällä tähtäimellä lisää mahdollisuuksia erilaisten palvelujen valintaan
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Lisääntyvä ja yhdenmukaisiin toimintatapoihin tähtäävä osaaminen parantaa ja yhdenmukaistaa palvelujen laatua, niin ettei se ole riippuvainen palveluntarjoajasta. Pk-yritysten ja julkisen sektorin sujuva yhteistyö parantaa yrittäjien asemaa
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-