Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76604

Hankkeen nimi: South Carelian Electric Test Laboratory (SCET-LAB)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Jakeluosoite: PL 20

Puhelinnumero: 029 446 2111

Postinumero: 53851

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Korhonen Juhamatti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkijatohtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juhamatti.korhonen(at)lut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503669932

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään Etelä-Karjalaan toimintamalli tehoelektroniikan, elektroniikan ja sähkökäyttöjen mittauspalveluja tarjoavalle ekosysteemille. Kehityshankkeen suorittaa LUT-yliopisto yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Jokaisella kohderyhmän jäsenellä on kansainvälisen tason laboratoriot, joissa voidaan tehdä toimijoiden ydinosaamiseen liittyviä mittauksia. Hankkeen tavoitteena on päätoteuttajan (LUT-yliopiston) ja yhteistyöyrityksien mittauslaboratorioiden käyttöasteen nostaminen alueella mittaus- ja analyysipalvelujen tarjoamiseksi myös muille alan yrityksille. Samalla hankkeessa edistetään yhteistyötä LUT-yliopiston ja paikallisten yritysten välillä.

Toimialana sähkökäytöt ja tehoelektroniikka tukevat kestävän kehityksen periaatteita, edesauttavat puhdasta energiaa, ja edistävät vähähiilistä taloutta. Hanke on linjassa Etelä-Karjalan maakunnan strategian kanssa älykkäiden palveluiden, mittauksen ja analytiikan osalta.

Hankkeen toimiala muodostuu sähkökäytöistä ja tehoelektroniikasta, joissa Etelä-Karjalassa on vahva pohja niin yritystoiminnassa kuin yliopistokoulutuksessa. Hankkeen merkittävimpiä tavoitteita on lisätä yhteistyötä LUT-yliopiston ja yritysten välillä, ja paikallisten toimijoiden välillä. Hankkeen vaikuttavuus ei kattaisi vain mittauspalveluiden liiketoimintaa, vain se edesauttaa näiden isojen mittauslaboratorioiden ylläpitoa. Tavoitteena on, että mittaus- ja analyysiekosysteemin toiminta alkaa hankkeen päättyessä. Pidemmällä aikavälillä voidaan odottaa, että hankkeessa kehitettävän ekosysteemin tuoma näkyvyys ja palvelut toimivat uusien yritysten perustamisessa maakunnassa.

LUT-yliopiston tavoitteena on hyödyntää hankkeessa kehitettävää mittausekosysteemiä opiskelijoiden valmiuksien nostamisessa opintojen aikana. Mittausekosysteemin toimiin osallistuminen ja mittauksien suorittaminen opiskelijoiden osalta edesauttaa työllistymistä maakunnan yrityksissä. Nämä tavoitteet kantavat hankeen jälkeiselle ajalle, kun ekosysteemin toiminta on käynnistynyt.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Välittömiä ovat maakunnan yritykset, jotka suoraan hyötyvät suoraan hankkeessa toteutettavasta ekosysteemistä. Tämä käsittää mittauspalveluja tarjoavat laboratoriot, sekä yritykset, jotka toimivat kehitettävä palvelun asiakkaina, ja saavat sitä kautta hyötyä omaan tuotekehitykseensä. Nämä yritykset voivat olla kokoluokaltaan uusista start-up yrityksistä maakunnassa aina kansainvälisesti toimiviin yrityksiin.

Hankkeesta hyötyvät myös sähkötekniikan alan opiskelijat maakunnassa, sillä hankkeessa nostetaan heidän osaamistasoaan ja näin mahdollisuutta työllistyä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät hankkeessa ovat ekosysteemin palveluntarjoajien asiakkaat, yhteistyöyritykset ja alihankkijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
LUT-yliopisto on sitoutunut edistämään sukupuolien tasa-arvoa jokaisella toimialueella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa toimivan henkilöstön sukupuoli ei vaikuta toimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on uuden toimintamallin ja keskittymän kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Hankkeen toimijat ja kohderyhmät toimivat energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian aloilla
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen edistäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 7
Ilmastonmuutoksen hidastaminen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 7
Päästöjen minimointi
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hankkeen toimialan yritykset pienentävät materiaalien käyttöä lopputuotteissa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 8
LUT tuottaa ja käyttää uusiutuvaa energiaa, ja hankkeen kohderyhmät toimivat uusiutuvien energiamuotojen parissa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Paikallisten yritysten ja yliopiston palvelujen kehittäminen, ja testauspalveluiden mahdollistaminen uusille yrityksille
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 6
Hanke keskittyy testaus- ja analyysipalveluiden kehittämiseen elektroniikalle ja sähkökäytöille
Liikkuminen ja logistiikka 0 6
Kohderyhmän yritykset liittyvät liikkumisen ja logistiikan sähköistämiseen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 8
Energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen parantaminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin toimintamalli tehoelektroniikan, elektroniikan ja sähkökäyttöjen mittauspalveluja tarjoavalle ekosysteemille, joka toimii Etelä-Karjalassa. Kehityshankkeen suoritti LUT-yliopisto yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Jokaisella kohderyhmän jäsenellä on kansainvälisen tason laboratoriot, joissa voidaan tehdä toimijoiden ydinosaamiseen liittyviä mittauksia. Ekosysteemin tavoitteena on LUT-yliopiston ja yhteistyöyrityksien mittauslaboratorioiden käyttöasteen nostaminen alueella mittaus- ja analyysipalvelujen tarjoamiseksi myös muille alan yrityksille.

Toimialana sähkökäytöt ja tehoelektroniikka tukevat kestävän kehityksen periaatteita, edesauttavat puhdasta energiaa, ja edistävät vähähiilistä taloutta. Hanke on linjassa Etelä-Karjalan maakunnan strategian kanssa älykkäiden palveluiden, mittauksen ja analytiikan osalta. Hankkeen toimiala muodostuu sähkökäytöistä ja tehoelektroniikasta, joissa Etelä-Karjalassa on vahva pohja niin yritystoiminnassa kuin yliopistokoulutuksessa. Hankkeessa edistettiin yhteistyötä LUT-yliopiston ja paikallisten yritysten välillä opetuksen, mittaamisen ja testauksen saralla.