Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76616

Hankkeen nimi: Robotiikan virtuaalilaboratorio

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.5.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 68 (Patteristonkatu 3 D)

Puhelinnumero: 040 655 0555

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riku Heino

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riku.heino(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 471 0244

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) valmistellaan kokonaan uutta tekniikan alan Insinööri (AMK)-tutkintoon johtavaa koulutusta, jonka hakukohteena on ”Robotiikka ja tekoäly”. Koulutus on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2021. Tällä hankkeella haetaan rahoitusta Robotiikan ja tekoälyn virtuaalisen laboratorioympäristön valmisteluun. Virtuaalinen laboratorioympäristö tulee valmistuttuaan olemaan kiinteä osa opetusta ja toimii alustana erityisesti yritysyhteistyöprojekteihin sekä erilaisiin kehittämisprojekteihin yhteistyöverkostojen ja yritysten kanssa.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on käynnistää ja toteuttaa virtuaalilaboratorion valmistelu varsinaisia investointeja, varustelua ja käyttöönottoa varten, jotka toteutetaan tämän hankkeen jälkeen. Valmisteluhankkeen aikana tavoitteena ja tuloksena syntyy:

1) Robotiikka ja tekoäly koulutusohjelman opetussuunnitelman pohjalta tehdään vaatimusmäärittely, millaisia laboratorio-/ simulaatioympäristötarpeita koulutuksen eri osa-alueilla tarvitaan.
2) Vaatimusmäärittelyn pohjalta kartoitetaan ja benchmarkataan valmiit simulaatioympäristöt ja niiden soveltuvuus Xamk:n koulutusohjelman tarpeisiin.
3) Analysoidaan simulaatioympäristöjen mahdolliset kehittämistarpeet ja kokonaisuuksien yhteensopivuus ja tarkoituksenmukaisuus vaatimusmäärittelyyn nähden.
4) Hankitaan perehdytystä ja koulutusta valituiksi tulleista simulaatio- ja laboratorioympäristöistä
5) Valmistellaan virtuaalilaboratorion hankinta- ja kilpailutusprosessi tarvittavien ohjelmistojen osalta

Valmistuttuuaan virtuaalilaboratorio toimii myös alueellisena demonstraatio- ja pilotointiympäristönä. Teollisten murrosten yhteydessä on tyypillisesti tarjolla uutta ja kehitteillä olevaa teknologiaa, mutta alan toimijat eivät tiedä, miten ja missä vaiheessa teknologioita tulisi ja kannattaisi lähteä soveltamaan. Virtuaalilaboratorioon voidaan kehittää ns. digitaalinen kaksonen, fyysisen koneen tai kokonaisen tuotantolaitoksen virtuaalinen malli, reaaliaikainen näköiskopio, jossa yritysten kanssatehtävillä tutkimus- ja kehityshankkeilla voidaan testata uusia teknologioita ja niiden soveltumista yrityksen käyttöön.

Hankkeen horisontaaliset periaatteet painottuvat paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen sekä aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Robotiikan ja tekoälyn soveltaminen ja osaaminen eri toimialoilla lisääntyy kun virtuaalilaboratorio saadaan käyttöön. Robotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen vähentää ihmisten läsnäolon tarvetta eri toiminnoissa, jolloin mm. liikkuminen ja energiankulutus vähenee.
Robotiikan avulla luodaan myös uusia työn tekemisen tapoja ja kysyntä robotiikkaa ja tekoälyä hallitseville yrityksille ja osaajille kasvaa. Se luo mahdollisuuksia myös uusien yritysten syntymiselle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä valmisteluvaiheessa on Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Hankkeen toteutusvaiheessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä vaativuusmäärittelyn osalta seudun yritysten kanssa sekä ohjelmistotalojen kanssa, kun valitaan sopivimpia ohjelmistoja virtuaalilaboratorion käyttöön. Myöhemmin virtuaalilaboratorion valmistuttua, kohde- ja käyttäjäryhmänä ovat seudun yritykset yhdessä ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tulevaisuudessa virtuaalisen laboratorioympäristön valmistuttua:
kaupungit, muut yhteisöt ja organisaatiot jotka ovat kiinnostuneita robotiikan sovelluskohteista omassa toiminnassaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 114 049

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 113 160

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 162 928

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 161 657

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Hamina, Kouvola, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on huomioitu koulutusohjelman tavoitteet ja sukupuolinetraalius. Koulutusohjelmat tavoittelevat tasapuolisesti opiskelijoita molemmista sukupuolista. Robotiikan koulutusohjelmassa voi erikoistua monen eri alan robotisaatioon, jonka toivotaan osaltaan houkuttelvan monipuolisesti hakijoita. Sen vuoksi myös tämän hankkeen toiminnoissa tullaan huomioimaan, että virtuaalilaboratorioon valitaan monipuolinen valikoima ohjelmistoja,joita voidaan hydyntää laajasti eri alojen robotisaatiossa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koska kyseessä on vasta valmisteluhanke, sukupuolinäkökulma ei ole vielä ajankohtainen. Robotiikan koulutuspohjelman markkinoinnissa tullaan kiinnittämään huomioita koulutuksen houkuttelevuuteen sukupuolineutraalisti, koska robotiikan osaajia tullaan tarvitsemaan erittäin monipuolisesti eri toimialoilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Robotiikan ja tekoälyn soveltaminen ja osaaminen eri toimialoilla lisääntyy kun virtuaalilaboratorio saadaan käyttöön. Robotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen vähentää ihmisten läsnäolon tarvetta eri toiminnoissa jolloin liikkuminen, energiankulutus ym vähenee.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Robotiikan avulla luodaan uusia työn tekemisen tapoja ja kysyntä alaa hallitseville yrityksille kasvaa. Se luo mahdollisuuksia myös uusien yritysten syntymiselle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa käynnistyi 2021 alkuvuodesta robotiikan virtuaalilaboratorio hanke. Hankkeen tarkoituksena oli suunnitella, saada tietotaitoa robotiikasta sekä hankkia koulutusta robotiikan ohjelmistoihin, jolla saatiin luotua pohjaa syksyllä 2021 alkaneeseen robotiikka ja tekoäly tutkintoon.

Robotiikan virtuaalilaboratorio hankkeen tavoitteena oli käynnistää ja toteuttaa virtuaalilaboratorion valmistelu- ja suunnitteluvaihe varsinaisia investointeja, varustelua ja käyttöönottoa varten. Hankkeen aikana keräsimme tietoa seudun yritysten tarvekartoituksen pohjalta sekä Robotiikka ja tekoäly koulutusohjelman opetussuunnitelman pohjalta, joista tehtiin vaativuusmäärittely. Keräsimme myös tietoa millaisia laboratorio-/ simulaatioympäristötarpeita seudun yritysten TKI toiminnan eri osa-alueilla tarvittiin. Vaativuusmäärittelyn pohjalta kartoitettiin valmiit simulaatioympäristöt ja niiden soveltuvuus robotiikan virtuaalilaboratorio hankkeen ja robotiikka ja tekoäly koulutuksen tarpeisiin. Hankimme myös koulutusta valittuihin simulaatio- ja laboratorio ohjelmistoihin.

Syksyllä 2021 alkanut robotiikka ja tekoäly –koulutus sekä robotiikan virtuaalilaboratorion toiminta pyrkii vastaamaan maakunnalliseen osaajatarpeeseen sekä seudun yritysten teknologiseen kehittymiseen. Hankkeessa mahdollistetaan myös uusien osaajien syntyminen ja kehittyminen. Robotiikan virtuaalilaboratorio tarjoaa yrityksille testaus- ja kehittämisympäristön sekä avoimen rajapinnan yhteiskehittämiseen opiskelijoiden kanssa sekä mahdollistaa ohjelmoinnin virtuaaliympäristössä ja perehdyttää opiskelijat jo opintojen alkuvaiheessa robotiikan ja tekoälyn erilaisiin soveltuvuuksiin yhteistyössä yritysten kanssa.

Virtuaalilaboratorion keskeisenä tavoitteena on mahdollisuus järjestää fyysisestä konekannasta riippumatonta, laaja-alaista ja poikkitieteellistä tutkimus- kehitys ja innovaatioyhteistyötä yritysten kanssa robotiikan ja tekoälyn sovellutuksiin. Lisäksi robotiikan virtuaaliympäristö antaa mahdollisuuden kokeilla laitteiden toimintaa riskittömästi ja ennakkoluulottomasti ilman yritysten laajoja investointeja.