Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76621

Hankkeen nimi: AI BOOST

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52

Puhelinnumero: +358407101008

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Al Natsheh Anas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-yliopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anas.alnatsheh(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 7101228

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) AI BOOST -hankkeessa demonstroidaan tekoälyteknologiaa alueellisesti kehitetyissä CEMIS-teknologioissa. Projektin tavoitteena on lisätä ymmärrystä tekoälyn liittämisestä mukaan teknologialiiketoimintaympäristöön ja sen vaikutuksista yritysten strategiaan ja toimintoihin. Tämä johtaisi Kainuun yrityksissä ja T&K toiminnassa parempaan kilpailuetuun ja samalla hyödynnettäisiin alueellista maailmanluokan infrastruktuuria, kuten Euro HPC:n LUMI supertietokonetta. Tuloksena Kainuusta voi tulla tekoälyliiketoiminnan keskus, joka houkuttelee alueelle erilaisia yrityksiä sekä lisää uusien startup yritysten syntyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 233 870

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 208 162

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 334 108

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 297 376

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 52

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei. Hankkeen kohderyhmiin kuuluu sekä miehiä että naisia. Työntekijät hankkeeseen valikoituvat osaamisensa perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankehenkilöstö edustaa kumpaakin sukupuolta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toteutus on sukupuolineutraali eli sukupuolella ei ole merkitystä hankkeen toteutuksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Osassa CEMISissä kehitettäviä mittaus- ja informaatioteknologioissa pyritään tehostamaan teollisuuden, kuten kaivosteollisuuden ja cleantech-alan, toimintaa mikä näkyy luonnonvarojen kestävämpänä käyttönä. Joitakin demonstraatioita voi osaltaan kohdistua näille aloille.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 7
CEMISin teknologiakehityksen tuottamat ratkaisut voivat tuoda helpotusta mm. ilmastonmuutoksen aiheuttamien vesiongelmien ratkaisuun. Tämä hanke voi välillisesti tukea näitä tavoitteita, mikäli demonstraatiot kohdistuvat näihin teknologioihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Saadaan tietoa tekoälyn käytöstä pk-yrityksissä projektialueella. Miten sitä käytetään tällä hetkellä, mitkä ovat ajureita ja esteitä tekoälyn käyttöönotolle, miten tekoälyn käyttöönotto vaikuttaa yrityksen strategiaan, liikevaihtoon ja tulokseen sekä miten tekoälyä voisi hyödyntää markkinoinnissa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 8
Välillisesti hankkeen demonstraatioiden ja selvitysten pohjalta voidaan kehittää varsinaisia palveluja ja muita aineettomia ratkaisuja projektialueella.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 6
Hankkeessa pyritään edistämään osaltaan myös hyvinvointiin liittyvien CEMIS teknologioiden kaupallistamista ja jokin tekoälydemonstraatioista voi kohdistua näille aloille. Demonstraatioissa testataan tekoälyteknologioiden yhdistämistä CEMIS teknologioihin.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 6
Hankkeessa tuetaan CEMIS teknologioiden kaupallistamista joista osa kohdistuu ympäristöön kuten erilaisten pitoisuuksien mittaukset vesistöstä ja jokin tämän hankkeen demonstraatioista voi osaltaan kohdistua näille aloille

9 Loppuraportin tiivistelmä

-