Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76660

Hankkeen nimi: Neurokamera

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.11.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OPTOMED OYJ

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1936446-1

Jakeluosoite: Yrttipellontie 1

Puhelinnumero: +358405551050

Postinumero: 90230

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.optomed.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kopsala Seppo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: seppo.kopsala(at)optomed.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405551050

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään ja kaupallistetaan neurologisten tutkimusten tekemiseen soveltuva laite joka hyödyntää Optomedin kehittämää kamerateknologiaa sekä tekoälyyn pohjautuvaa diagnostiikkaa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 253 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 253 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yrttipellontie 1

Postinumero: 90230

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeeseen ei liity merkittäviä sukupuolinäkökulmia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tässä hankkeessa työskentelee yhtä paljon naisia ja miehiä, ja hankkeen seurauksena työllistymisvaikutukset sekä muut hyödyt kohdistuvat tasa-arvoisesti eri sukupuolille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole merkittäviä tasa-arvonäkökohtia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hankkeen tuloksena syntyvät tuotteen käyttöönotto terveydenhuollossa voi vähentää merkittävästi potilaiden kuljettamisen tarvetta pitkiäkin matkoja terveydenhuollon yksiköiden välillä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hankkeen tuloksena syntyvät tuotteen käyttöönotto terveydenhuollossa voi vähentää merkittävästi potilaiden kuljettamisen tarvetta pitkiäkin matkoja terveydenhuollon yksiköiden välillä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeen tuloksena syntyvät tuotteen käyttöönotto terveydenhuollossa voi vähentää merkittävästi potilaiden kuljettamisen tarvetta pitkiäkin matkoja terveydenhuollon yksiköiden välillä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeen tuloksena syntyvät tuotteen käyttöönotto terveydenhuollossa voi vähentää merkittävästi potilaiden kuljettamisen tarvetta pitkiäkin matkoja terveydenhuollon yksiköiden välillä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei nähdä merkittäviä vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei nähdä merkittäviä vaikutuksia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei nähdä merkittäviä vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Tukee merkittävästi Optomedin kasvua, kannattavuuden parantumista sekä kasvattaa työllisyyttä Oulussa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen tavoitteena on tuotteen kehittäminen ja kaupallistaminen uuteen, hyvin potentiaaliseen asiakassegmenttiin
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei nähdä merkittäviä vaikutuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Tukee merkittävästi Optomedin kasvua, kannattavuuden parantumista sekä kasvattaa työllisyyttä Oulussa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Lisäksi tuote itsessään voi parantaa merkittävästi neurologisten sairauksien diagnosointia ja siten edistää kansanterveyttä kaikissa kohdemaissa
Tasa-arvon edistäminen 3 10
Hankkeessa työskentelee yhtä paljon miehiä sekä naisia. Hankkeen tuotoksena syntyvä uusi tuote parantaa erityisesti syrjäseuduilla ja alemman tulotason maissa asuvien ihmisten terveydenhuoltoa ja edistää heidän terveyttään.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 10
Hankkeessa työskentelee yhtä paljon miehiä sekä naisia. Hankkeen tuotoksena syntyvä uusi tuote parantaa erityisesti syrjäseuduilla ja alemman tulotason maissa asuvien ihmisten terveydenhuoltoa ja edistää heidän terveyttään.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei nähdä merkittäviä vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei nähdä merkittäviä vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

-