Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76671

Hankkeen nimi: CARBOMITE

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.11.2020 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HYCAMITE TCD TECHNOLOGIES OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3108281-1

Jakeluosoite: Vaasantie 6 C

Puhelinnumero: +358407236101

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.hycamite.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rahikka Laura

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura(at)hydrogenius.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407236101

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

CARBOMITE projektin tavoitteena on korkean lisäarvon hiilituotteiden jalostus ja liiketoiminnan kehittäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 384 090

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 384 090

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 384 090

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 384 090

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vaasantie 6B

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Haluamme omalla esimerkillämme edistää naisten osuutta miesvaltaisella toimialalla. Yritykselle laaditaan tasaarvosuunnitelma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen eri toiminnoissa kaikki henkilöt otetaan yhdenvertaisesti mukaan sukupuolesta riippumatta. Hankkeen viestinnässä ja markkinoinnissa otetaan huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Yrityksen liiketoimintamalli on B2B liiketoiminta, mutta viestinnässämme ja arvoissamme edistämme tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
HYDROMITE teknologia mahdollistaa korkean lisäarvon hiilituotteiden valmistamisen ilman hiilidioksidipäästöjä. Tämän lisäksi tuetaan luonnonvarojen käytön kestävyyttä mm. käyttäen video- ja puhelinpalavereita sekä muita sähköisiä työkaluja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Suora hiilidioksidipäästöjen vähentyminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Suora hiilidioksidipäästöjen vähentyminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 0
Suora hiilidioksidipäästöjen vähentyminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
Natura 2000 -ohjelman kohteet eivät ole hankkeen suoran vaikutuksen kohteina. Suora hiilidioksidipäästöjen vähentyminen vaikuttaa suotuisasti kaikkialle luontoon.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 10
CARBOMITE tuotteiden käyttö vähentää fossiilisen hiilen kulutusta. Hankkeessa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja, mikä vähentää materiaalien tulostusta ja postittamista. Käytetään mahdollisimman paljon erilaisia sähköisiä sovelluksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 5
Vety korvaa fossiiliset polttoaineet. Välillisesti: voidaan hyödyntää biometaanin konvertoimista vedyksi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 3
Hiili ja vetyliiketoimintaosaamisen vahvistaminen Kokkolassa. Uusien työpaikkojen luonti alueelle. Sidosryhmät sijaitsevat Kokkolan/ Keski-Pohjanmaan alueella (vrt. Soveltavan kemian tutkimusryhmä, hiilen jalostusarvon nostaminen)
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 5
Hankkeessa kehitetään uusi kansainvälinen palveluliiketoiminta. Hankkeessa kertyvä monialainen osaaminen luo merkittävää kasvua alueen työpaikkojen lisääntymiseen ja hyvinvointiin.
Liikkuminen ja logistiikka 9 2
Verrattuna perinteiseen vedyn ja hiilen tuotantoon, Hydrogeniuksen teknologialla vety ja hiili tuotetaan paikallisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia hiilidioksidipäästöjen vähentyessä.
Tasa-arvon edistäminen 10 5
Yrityksemme noudattaa tasaarvosuunnitelman periaatteita ja toimii malliesimerkkinä naisyrittäjyydestä energiateknologian alalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 3
Hydrogenius tulee toimimaan kansainvälisillä markkinoilla, jolloin kulttuurisen yhdenvertaisuuden toteutuminen on yksi merkittävistä yrityksen arvoista. Hankkeessa on vahva toimijaverkosto, jonka myötä eri toimijoiden kohtaamisen ja yhteistyön mahdollisuudet ovat merkittävät.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei negatiivista vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 5 5
Hydrogeniuksen teknologia lisää yhteiskunnallista tietoisuutta vaihtoehtoisista energiamuodoista, joilla vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Tiivis yhteistyö alueen teollisuuden ja tutkimuslaitosten kanssa edistää ympäristöosaamisen ja tietoisuuden vahvistamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Carbomite-projektin tavoitteena oli puhtaan vedyn ja hiilituotannon skaalaus laboratoriomittakaavasta pilot-mittakaavaan sekä hiililiiketoiminnan kehitys. Hankkeen tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.