Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76672

Hankkeen nimi: Ekologisten massiivipuurakennustuotteiden kehittäminen protohankkeiden kautta

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.12.2020 ja päättyy 30.4.2022

Toiminnan tila: Peruuntunut

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AALTO HAITEK OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2808719-5

Jakeluosoite: Juustotie 2

Puhelinnumero: 0407722251

Postinumero: 69300

Postitoimipaikka: TOHOLAMPI

WWW-osoite: www.aaltohaitek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kattilakoski Maria Elina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elina.kattilakoski(at)aaltohaitek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407722251

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen avulla on tarkoitus kehittää Aalto Haitek Oy:n ekologiseen puuteknologiaan sopivia uusia prototuotteita sekä erillisten tuotteiden varmentaminen patentoidun WLT tekniikan nojalla. Tavoitteena Ekologisten rakennustuotteiden ja -menetelmien sekä tuotantoprosessien kehittäminen, yhteistyökumppanuuksien ja -mallien luominen ja sisäisten tuotantoprosessien kehittäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 168 350

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 168 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Toholampi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Juustotie 2

Postinumero: 69300

Postitoimipaikka: TOHOLAMPI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Rakentamisala miesvaltaista. Innovaatio helpottaa pienrakennusten valmistamista huomattavasti ja mahdollistaa täten myös naisten kiinnostuksen pienrakentamiseen. ei ole käytetty asiantuntijoita. Ja myös syntyvistä työpaikoissa tämän takia on arvioitu syntyvän suhteessa enemmän naistyöpaikkoja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Asiantuntijapalveluiden valinnassa on huomioitu sukupuolinäkökulma, eli alihankintapalvelut hankitaan tasaarvoisesti eri sukupuolilta. Samoin on huomioitu/mahdollistettu naisten palkkaaminen T&K ja tuotantopuolelle, joka on vähäistä normaalisti puu&rakennusteollisuudessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tuoteinnovaatio itsessään helpottaa puuteollisuuden rakentamista, mikä mahdollistaa naisten osallistumisen tuotantoon ja rakentamiseen normaalia puurakentamisen toimialajakaumaa paremmin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Liimaton lisäaineeton massiivipuurakentaminen. Hyödynnetään ja jalostetaan paikallista luonnonmukaista puuta, jolloin logistiikkaketju lyhyt ja materiaalin prosessointi minimaalista. Materiaali täysin uusiokäytettävä uusiin ja erilaisiin tarkoituksiin, sekä materiaalin biohajonta ei vaadi esikäsittelyä, koska 100% luonnonmukainen. Kestävä ja kaunis tuote ja ratkaisu joka mahdollistaa, inspiroi sekä ohjaa vapaata ja helppoa suunnittelua ja rakentamista, kestävään ja arvostettuun rakennusmuotoiluun, myös monisatavuotiseen käyttöön. Innovaatio ja tekniikka perustuu havupuulajien ja alemman luokitetun puun käyttöön ja jalostamiseen teollisesti valmistettavaksi rakennustuotteeksi. Ratkaisu soveltuu vapaasti eri materiaaleihin, käyttöihin, sijainteihin ja olosuhteisiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Luonnonmukaisen materiaalin käyttö, massiivipuu (havupuulaji), sekä lyhyt logistiikka (kuljetus) sekä paikallinen minimaalinen materiaalin uuttaminen ja prosessointi. Tekniikka mahdollistaa kestäviä ja kustannustehokkaita rakenneratkaisuja myös maanjäristys- ja tulva-alueolosuhteissa. Nykyaikainen ja moderni rakennusratkaisu mahdollistaa helpon tuotannon ja asentamisen vaativissa olosuhteissa, paikallisesti hyödyntämällä luokittelematontakin puutavaraa ja itseopittua työvoimaa. Ratkaisu vois olla osa voimaannuttamista vaativissa, paikallisissa olosuhteissa, laadukkaiden ja kestävien rakennuksien mahdollistamisessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Teollisessa tuotannossa suositaan ja edellytetään terveellisesti ja ekologisesti tuotetun puutavaran hyödyntämistä, joka ohjaa avohakkuiden vähenemiseen pitkällä aikavälillä. Havupuulajeille suunnattu (pehmeät puut, yleisesti ei-uhanalaiset lajit) ja puunlaadusta huolimatta suvaitsevainen tekniikka kääntää metsien hyödyntämisen uhanalaisten puulajien käytöstä, näiden uuttamisesta koostuvista laajoista ja turhista metsähakkuista, ja metsänpoltoista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Täysin biohajoava puutuote (liimaton, lisäaineeton) ei aiheuta rasitusta tai heikennä ekosysteemiä. Massiivipuun käyttöä voi nähdä hiilinieluna, jossa sodittu hiili säilyy puurakenteessa koko rakennuksen eliniän. Hyvin rakennettu, kestävä ja arvostettu rakennus säilyy vuosisatojakin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Tekniikka mahdollistaa puutavaran hyödyntämisen kokonaan, eri rakennustuoteosiin. Työstöistä ja mitoituksessa syntynyt hukkamateriaali hyödynnetään muihin tuotteisiin maksimaalisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Uudet lämmitysratkaisut, mm. oman purun käyttö, aurinkoenergia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Tilaukset lähialueelta ja -yrittäjiltä, alan työllistämisen parantaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Olemassa olevat ja uudet patentit, innovaatiot ja kehitys tuotekehityksen, tuotantomenetelmien, myyntikanavien ja materiaaliteknologian aloilla.
Liikkuminen ja logistiikka 5 10
Paikallisesti uutettu, tuotettu ja asennettu kestävä rakennustuote mahdollistaa energiatehokasta, minimaalista logistiikkaa ja prosessointia vievän rakennusmateriaalin ja tämän työllistämisen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Täysin liimaton ja lisäaineeton rakentaminen. Ei homeongelmia, ei sisäilmaongelmia - protojen testaukset!
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 10
Vapaa muotoilu, helppo tekniikka ja asennettavuus sekä materiaali- ja asennusystävällinen ratkaisu mahdollistaa sijainnista ja käyttäjästä riippumattomia mahdollisuuksia elinkeinoon ja lisäarvon kehittämiseen käytettävän puun jalostukseen, rakennusratkaisuihin ja tuotteiden kehittämiseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 10
Liimaton, lisäaineeton massiivipuurakentaminen. Kestävään monisatavuotiseen käyttöön rakennuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-