Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76691

Hankkeen nimi: LuoPro – Luonnontuotteet, probiootit ja kosmetiikan aktiivisuus Arktisessa Biolaaksossa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.1.2021 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Oulun yliopisto, Mittaustekniikan yksikkö, Teknologiapuisto 127 (Kehräämöntie 7)

Puhelinnumero: 029 448 4636

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.cemis.oulu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niskanen Tuomas Olavi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.niskanen(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5233 007

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kainuun luonto tarjoaa luonnontuotteiden jalostukseen erinomaiset raaka-aineet, ja talteenotto marjojen osalta on jo ammattimaista. Alueella on vakiintunutta luonnontuotealan toimintaa yritys- ja tutkimusympäristöissä, ja viime vuosina on tullut lisää myös uusiin pitkälle jalostettuihin tuotteisiin tähtäävää yritystoimintaa. Alan yritykset haluavat päästä kansainvälisille markkinoille, jolloin voimavarojen yhdistäminen ja konkreettisen yhteistyö on erityisen tärkeää. Kainuuseen on parhaillaan valmisteilla yritysvetoinen keskittymä, Arktinen Biolaakso, jonka tavoitteena on rakentaa tehokkaasti toimiva verkosto luonnontuotealalle, ja sitä kautta kehittää alaa kansainvälisesti merkittäväksi toiminnaksi. Kansainvälistymisen kannalta on oleellista saada uusille valmisteille niiden toimivuutta osoittavaa luotettavaa tutkimustietoa korkealaatuisten tuotteiden valmistamiseksi ja markkinoinnin tueksi, joten yritysverkosto haluaa toimia tiiviissä yhteistyössä alan tutkimuksen kanssa. Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikössä (MITY) on tehty 20 vuotta luonnontuotteisiin liittyvää tutkimusta Kainuussa keskittyen erityisesti marjatutkimukseen.

LuoPro -hanke on MITY:n hallinnoima, tiiviissä yritysyhteistyössä toteutettava hanke, jossa luodaan pohja tieteellisesti todennettujen vaikuttavien tuotteiden kehittämiselle ja markkinoimiselle keskittyen erityisesti luonnonkosmetiikkaan ja probioottivalmisteisiin. Hanke mahdollistaa luonnontuotteiden jalostusasteen nostamisen ja korkealaatuisten luonnontuotteiden valmistamisen. Hankkeessa kehitetään osaamista solukokeilla tehtäviin kosmetiikan aktiivisuustutkimuksiin, sekä erilaisiin bakteerien määritysmenetelmiin terveysvaikutteisten bakteerien tunnistamiseksi ja probioottisten vaikutusten osoittamiseksi. Lisäksi hankkeessa perehdytään fermentointilaitteisiin ja ihoanalysaattorilaitteisiin. Kehitettävät menetelmät ovat hyödynnettävissä luonnontuotealan yritysten uusien tuotteiden valmistuksessa: tuotekehityksen tukena, uusien raaka-aineiden tunnistuksessa sekä palveluanalytiikkana terveysvaikutteisten tuotteiden (kosmetiikka, juomat, ravintolisät, elintarvikkeet) laadun seurannassa.

Hanke tukee Arktisen Biolaaksoverkoston kehittymistä luonnontuotealalle, joka sitoo alan yrittäjiä tiiviisti yhteen ja tuo yritysten saataville tutkimusosaamista trendikkäälle ja nopeasti kasvavalle alalle. Hankkeessa kehitetään uusia analyysipalveluita luonnontuotealan yrityksille, joiden tavoitteena on kosmetiikan ja probioottivalmisteiden kaupallistaminen. Kehityskohteet on valittu täysin yritystarpeiden pohjalta. Jalostustoiminnan lisäksi luonnontuotealan raaka-ainetoimittajien toimintaedellytykset paranevat mahdollisen raaka-aineen kysynnän lisääntyessä. Hanke tukee pk-yritysten kasvua, kansainvälistymistä, ja verkostoitumista, sillä alan yritykset ovat pääasiassa pieniä toimijoita, jotka nyt haluavat verkostoitumisen ja tutkimuksella varmennettujen laadukkaiden tuotteiden avulla päästä kansainvälisille markkinoille ja parantaa toimintaedellytyksiään. Hanke tukee erikoistuneen biotalousekosysteemin rakentumista Kainuuseen.

Hankkeessa kehitetään luonnontuotealalle erityisosaamista, joka tukee Kainuun luonnontuotealan kehittymistä, josta halutaan rakentaa kestävä ja kannattava verkosto pitkälle tulevaisuuteen. Verkoston merkittävänä osana toimivat aktiiviset ja motivoituneet yritykset, joille MITY:n tarjoama TKI -tuki on ensiarvoisen tärkeää uskottavan toiminnan luomiseksi ja toiminnan kehittämiseen myös tulevaisuudessa. MITY:n verkostojen avulla myös yritysten kotimaiset ja kansainväliset yhteistyömahdollisuudet laajenevat. Hankkeessa hyödynnetään MITY:n kansainvälisiä tutkimusverkostoja uusimman tiedon ja osaamisen siirtämiseksi alueelle kosmetiikka- ja probioottitutkimukseen.

Hanke tukee uusiutuvien raaka-aineiden sekä tuotannon sivuvirtojen hyödyntämisen lisääntymistä Kainuussa, ja tuotteiden ja palvelujen jalostusasteen nousemista. Näin ollen luonnontuotealan tuotannon kannattavuus paranee, vienti kasvaa ja Kainuuseen on tätä kautta mahdollista saadaan lisää teollisia ja palvelualan investointeja sillä kehittynyt toiminta houkuttelee lisää uusiutuvia luonnonvaroja jalostavia yrityksiä alueelle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Erityisenä kohderyhmänä ovat mikro- ja pk -yritykset, jotka ovat rakentamassa Kainuuseen luonnontuotealan yritysverkostoa alan kansainvälistämiseksi. Lisäksi kohderyhmänä ovat isommat veturiyritykset, jonka kautta saadaan siirrettyä tehokkaasti tietoa pienille yrityksille ja valittua tärkeimmät tutkimusmenetelmät kehityskohteiksi.

Keskeinen kohderyhmä on myös Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön henkilöstö, jonka osaaminen ja valmiudet palvella alueen yritysten tarpeita kasvavat oleellisesti. Lisäksi osaaminen lisääntyminen mahdollistaa uusien KV- verkostoihin mukaan pääsemisen sekä tutkimus- että yritysympäristöissä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Myös muut tutkimuslaitokset kuin Oulun yliopisto voivat hyödyntää tuloksia omassa tutkimustoiminnassaan, samoin kuin läheisesti yrityspinnassa toimivat organisaatiot (ProAgria, Maa- ja kotitalousnaiset, Kainuun ammattioppilaitos, Arktiset Aromit). Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat muut tutkimuslaitokset ja organisaatiot, jotka ovat mukana tai ovat potentiaalisia osallistujia Arktisen Biolaakson kehittämiseen jatkossa. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös muut kansalliset ja kansainväliset tutkimuspartnerit (uusien hankkeiden kautta mm. Venäjällä, Virossa, Irlannissa, Latviassa ja Norjassa), jotka voivat tulevaisuudessa hyötyä MITY:n osaamisen vahvistumisesta luonnontuotealalla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 176 248

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 176 167

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 235 285

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 235 178

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Kajaani, Puolanka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Luonnontuotealalla sukupuolijakauma on suhteellisen tasainen, kosmetiikka-ala perinteisesti pääosin naisvaltainen (luonnonkosmetiikka). Tässä hankkeessa on mukana useita erilaisia luonnontuotealaan liittyviä toimijoita, ja hankkeen käsittämä toimintaympäristö on sukupuolijakaumaltaan arvioitu suhteellisen tasa-arvoiseksi. Toimintaympäristö on sukupuolineutraali ja toimenpiteet hankkeessa kohdistuvat molempien sukupuolten edustajiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Molemmilla sukupuolilla on tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua hankkeen toimintaan mm. ohjausryhmätyöskentelyn ja/tai asiantuntijaroolin kautta. Koska hankkeeseen osallistuu ja se hyödyttää (myös osallistujatahojen ulkopuolella) eri toimialoja, jotka sukupuolijakauman kannalta painottuvat eri tavalla, tarjoaa se molemmille sukupuolille tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua hankkeen toimintaan ja tulosten hyödyntämiseen. Hankkeen työntekijät voivat kehittää kykyjään ja tehdä valintoja ilman sukupuolesta, sukupuoliidentiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta johtuvia rajoituksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen keskeisimmät tavoitteet eivät riipu tekijöiden eikä kohderyhmän sukupuolesta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 5
Hankkeessa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja jotka on kerätty kestävien periaatteiden mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Luonnontuotteet kuten luonnonkosmetiikka ovat puhtaita ja ympäristössä täysin biohajoavia tuotteita, joiden käyttö synteettisten valmisteiden sijaan vähentää erityisesti vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Hanke tukee uusien luonnontuotteiden valmistusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Yllä olevat vaikutukset koskevat myös Natura 2000 kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Hanke tukee uusien luonnontuotteiden kehittämistä ja jalostamista ja avaa uusia mahdollisuuksia myös luonnontuotealalla muodostuvien sivuvirtojen hyödyntämiseen, jotka nykyään ovat jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Hankkeessa kehitettävät menetelmät ja hankkeessa saadut kokemukset tulevat olemaan julkisia. Näin ollen ne ovat hankkeen valmistuttua vapaasti yritysten ja muiden toimijoiden käytettävissä ja hyödynnettävissä. Hanke hyödyttää monipuolisesti luonnontuotealan toimijoita. Hanke tukee Biolaaksoverkoston kehittymistä ja luo pohjan pienten yritysten ja alueelle tulevien uusien yritysten menestymiselle tulevaisuudessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 9
Hankkeessa kehitettävät mittausmenetelmät mahdollistavat uudentyyppisen palveluliiketoiminnan kehittämisen alueelle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Biolaaksoyritysten tavoitteena on kehittää yhteinen logistinen verkosto, jolla saadaan logistiset ratkaisut keskitettyä kustannustehokkaaksi. Hanke tukee yritysverkostokonseptin rakentumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Hanke mahdollistaa uusien vaikuttavien terveystuotteiden valmistamisen, sekä uusien työpaikkojen syntymisen ja alan hyvinvoinnin lisääntymisen
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke mahdollistaa molempien sukupuolten osaamisen hyödyntämisen tasa-arvoisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

LuoPro-hankkeen tavoitteena oli tukea uusien kosmeettisten ja probioottisten valmisteiden valmistusta. Toisena pääteemana oli menetelmien kehittäminen kosmeettisten ja probioottisten valmisteiden laadun tutkimiseen. Kolmantena pääteeman oli verkottuminen ja viestintä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa oli otettu mukaan viisi yritystä tai yrityskeskittymää. Lisäksi ohjausryhmään oli koostettu keskeisiä luonnontuotealan toimijoita ja edustajia.

Hanke pääsi tukemaan kahden eri yrityksen uusien kosmeettisten valmisteiden valmistusta. Niin ikään probioottisia valmisteita (juomia) oli kahdesta eri yrityksestä, joista kehittämisen kohteena oli useata eri makua. MITYn kosmeettisten valmisteiden laadullista tutkimusta saatiin kehitettyä. Nimittäin soluilla tehtävää tutkimusta saatiin standardien mukaiselle tasolle. MITY sai myös kehitettyä tietynlaisen konseptin probioottisten juomien tutkimukseen, jonka tuloksia esiteltiin luonnontuotepäivillä marraskuussa 2022 ja tutkimustiistaissa kesäkuussa 2023. Esiintymiset auttoivat MITYä verkostoitumaan lisää toisten tutkimusorganisaatioiden kanssa ja toivat MITYn tutkimusta uusien yritysten tietoon.

LuoPro-hankkeen myötä myös kansainvälinen verkostoituminen edistyi. Hankkeen erityisenä tavoitteena oli tutustua ihoanalysaattoreihin, minkä johdosta hankkeessa vierailtiin Irlannissa Shannon ABC:llä. Vierailu antoi vahvan pohjan ihoanalysaattoriselvityksen kirjoittamiseen, mikä taas johti hankkeessa ihoanalysaattoreiden vuokraukseen MITY:lle ja edelleen simuloituun voidetutkimukseen. Voidetutkimukseen otettiin mukaan myös kainuulaisia toimijoita, joten LuoPro on näinkin tukenut Kainuun kehittymistä tällä saralla.

Hanke onnistui siis tavoitteissaan hyvin joitakin yksityiskohtia lukuun ottamatta. Yksi yksityiskohta, johon hanke ei päässyt vaikuttamaan, oli Arktisen Biolaakson toiminnan kehittäminen, koska itse Arktisen Biolaakson toiminta oli pysähdyksissä hankkeen aikana. Hankkeessa kehitetyt tutkimusmenetelmät ja kertynyt osaaminen MITY:lle ovat kuitenkin tekijöitä, jotka voivat tulevaisuudessa olla merkittäviä Arktisen Biolaakson toiminnan kehittämiselle.

Hanke on vienyt askeleen eteenpäin Kainuun luonnontuoteosaamista. Hankkeessa tuettuja valmisteita voidaan nähdä tuotteina tulevaisuudessa.