Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76692

Hankkeen nimi: Elinvoimaa matkailusta - Kuhmo Suomussalmi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuhmon kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0186204-0

Jakeluosoite: Kainuunkatu 82

Puhelinnumero: 08 615 5521

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: Kuhmo

WWW-osoite: http://kuhmo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekka Horttanainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elinkeinopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.horttanainen(at)kuhmo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447255304

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi –hankkeen päätoteuttaja on Kuhmon kaupunki ja osatoteuttaja Suomussalmen kunta. Hanke kokoaa yhteen kaksi kuntaa tekemään matkailun kehittämistä toimenpiteillä, jotka edesauttavat lisäämään alueen matkailuyritysten kilpailukykyä.

Hankkeen päätavoitteena on laajemmin alueiden matkailun kilpailuedun perustan parantaminen ja kehittäminen myös uusien kohderyhmien keskuudessa (esteettömät, kalastuksesta ja sotahistoriasta kiinnostuneet). Tämä tehdään viiden eri työpaketin toimenpiteiden avulla: Digitaalisuus, esteettömyys, reittien kehittäminen, kalastusmatkailun kehittäminen ja asiakasosaamisen kehittäminen.

Lisäksi toisena päätavoitteena on, että lisääntyneen myynnin johdosta yritysten kannattavuus paranee, tai koronaan liittyen yritysten kannattavuus kehittyy pitkällä tähtäyksellä, työpaikkojen määrä lisääntyy ja alueen elinvoima kasvaa. Hankkeen päättyessä Kuhmon ja Suomussalmen alueet tunnetaan paremmin kestävän matkailun alueina, sähköisen ostettavuuden helppouden kautta ja arvostettuna yhteistyökumppanina eri sidosryhmien keskuudessa. Lisäksi alueet erottautuvat esteettömän, kalastus- ja sotamatkailun kehittyvinä alueina.

Tavoitteena on lisäksi se, että alueet yhä vahvemmin rakentuvat luontoelämysten ja kulttuurin alueiksi yksilöllisesti (individual) helposti koettavina alueina (vaellusreitit, pyöräilyreitit, kulttuurireitit), koska tämä matkailumuoto on vahvasti lisääntymässä.

Tavoitteena on myös se, että alueella vierailevien matkailijoiden asiakaskokemus on myönteinen ja myös osallistuvat aktiivisesti alueiden esittelyyn erilaisissa somekanavissa (trip advisor jne.).

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat viiteen työpakettiin:
1. Työpaketti Digitalisuuden edistäminen
2. Työpaketti Esteettömyyden edistäminen
3. Työpaketti Reittien kehittäminen, huomioiden vaellusreitit ja kulttuurireitti
4. Työpaketti Kalastusmatkailun kehittäminen
5. Työpaketti Asiakasosaamisen kehittäminen

Digitaalisilla palvelupoluilla ja matkailupalveluiden löydettävyyden ja sähköisen ostettavuuden kehittämisellä nostetaan alue myös omatoimimatkailijoiden helpommin saavutettavaksi. Esteettömän matkailun edistäminen rakentaa tulevaisuuteen aivan uuden potentiaalisen Kuhmon ja Suomussalmen alueille. Toimenpiteillä parannetaan luontokokemusten mahdollisuutta erityisesti yksittäismatkailijoiden keskuudessa (kalastus, reitit). Asiakasosaamisen (paikallinen kainuulainen vieraanvaraisuus; palvelu, englannin kielen taito) varmistetaan, että alueella käyvät matkailijat yhä vahvemmin ovat tyytyväisiä ja toimivat myös alueen myynninedistäjinä.

Vaikka hankkeessa mukana olevat alueet ovat lähtökohdiltaan erilaisia, niillä on myös paljon yhteisiä piirteitä ja kehityskohteita, joita voidaan yhdessä toimien viedä entistä vahvemmin eteenpäin (esim. digitaalisten toimintamallien ja -palveluiden kehitys, yhtenäisten kalastuslupa-alueiden luominen). Myös kestävän kehitykseen panostaminen koskee molempia kuntia, koska matkailun kasvu tuo haasteita matkailun kestävyydelle. Alueiden yhteiskehittäminen yhteisistä kohderyhmien tarpeista käsin, laajentaa luontevasti matkailijoiden liikkumista (reitit, kalastus jne.) Vastuullisen matkailun kehittämiseen kiinnitetään kaikissa hankkeen toimenpiteissä erityishuomiota.

Hankkeen tuloksena asiakaspolkujen kokonaisvaltainen digitalisointi kehittyy eri tavoin. Tällä tavoin löydettävyys/ostettavuus/myynnillisyys ja markkinoinnillisuus parantuu omatoimisten ja yksilömatkailijoiden keskuudessa. Markkinoinnillisuus parantuu matkailun pääsivujen kehittämisellä molempien alueiden kannalta.
Esteettömän matkailun osalta luodaan perustaa kehittämiselle. Myös vaellus- ja kalastusreittien osalta luodaan perustaa jatkokehittämiselle. Kalastusmatkailun konkreettiset mahdollisuudet kehittyvät ja asiakaskokemus paranee palvelua, vieraanvaraisuutta ja englannin kielen osaamisen lisäämisellä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Edellä kuvattu kohdassa 5.1.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat alueen matkailuyritykset, jotka hyötyvät tehtävistä toimenpiteistä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 252 076

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 250 959

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 360 110

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 359 638

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 8, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.50, joihin työllistyvät naiset 0.50

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matkailualan edistäminen edistää sukupuolien välistä tasa-arvoa, koska kaikki työtehtävät ovat kaikille sopivia riippuen osaamisesta. Analyysi on tehty työryhmän arviona.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kaikki toimenpiteet on tarkoitettu kaikille riippumatta sukupuolesta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
Hankkeen keskeinen tavoite on luontomatkailun edistäminen eri tavoine. Luontomatkailu on vahva kasvutrendi tällä hetkellä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Luontoreittien kehittäminen ja tätä kautta koneellisten ohjelmapalveluiden kysynnän ja tarpeen väheneminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Ohjataan asiakkaat oikeille reiteille. Löydettävyyden parantuminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Pienessä mittakaavassa pitkällä tähtäyksellä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Hankkeen kautta lisätään luontotietoisuutta, joka tukee Natura 2000 -ohjelman kohteiden tunnettuuden kasvamista myös.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Kestävän kehityksen edistäminen ja luontoyhteys lisäävät ihmisten luonnon arvostusta ja myös materiaalien ja jätteiden kierrätyksestä kestävän kehityksen ohjeiden mukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Kestävä kehitys lisää myös uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Matkailu ja sen kehittäminen kestävältä pohjalta edistää laajasti paikallista elinkeinorakennetta. Sosiaalinen kestävyys (mm.paikalliset ihmiset) ja ympäristöllinen kestävyys (mm. lähiruoka).
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Reittien löydettävyyden ja saavutettavuuden kehittäminen on osaksi aineetonta.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeessa ei varsinaisesti ole liikkumista tai logistisia toimenpiteitä, mutta matkailun kehittämisen tavoitteena on matkailutulon kasvattaminen, joka lisää erilaista liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Hankkeen toimenpiteet edistävät erityisesti luonnon ja luonnosta saatavien hyvinvontiin vaikuttaviden tekijöiden edistämistä matkailijoiden keskuudessa ja myös matkailun parissa työskentelevien hyvinvointia (sosiaalinen kestävyys)..
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Hanke ei suoranaisesti tee tasa-arvon edistämiseen liittyviä toimenpiteitä, mutta kaikki toimenpiteet ovat tarkoitettuna tasa-arvoisesti kaikille kiinnostuneille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hankkeen toimitaan yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti yhdenvertaisesti.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hankkeessa kestävä kehitys on punainen lanka ja sosiaaliseen kestävyyteen sisältyy paikallinen kulttuuriympäristö ja sen kunnoittaminen ja huomiointi.
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeessa lisätään vällillisesti ympäristöosaamista (kestävä kehitys).

9 Loppuraportin tiivistelmä

Elinvoimaa matkailusta – Kuhmo Suomussalmi –hankkeen päätoteuttaja oli Kuhmon kaupunki ja osatoteuttaja Suomussalmen kunta. Hanke kokosi yhteen kaksi kuntaa tekemään matkailun kehittämistä toimenpiteillä, jotka edesauttivat lisäämään alueen matkailuyritysten kilpailukykyä.
Hankkeen päätavoitteena oli laajemmin alueiden matkailun kilpailuedun perustan parantaminen ja kehittäminen myös uusien kohderyhmien keskuudessa mm. esteettömät, kalastuksesta ja sotahistoriasta kiinnostuneet. Kuntien yhteinen matkailun kehittäminen hyödynsi enemmän molempien alueiden matkailuyrittäjiä ja lisäsi yhteistyötä.

Toteutus

Hanke toteutettiin viiden eri työpaketin toimenpiteiden avulla: Digitaalisuus, esteettömyys, reittien kehittäminen, kalastusmatkailun kehittäminen ja asiakasosaamisen kehittäminen.

1. Työpaketti - Digitalisuuden edistäminen
Digitaalisilla palvelupoluilla ja matkailupalveluiden löydettävyyden ja sähköisen ostettavuuden kehittämisellä nostettiin alue myös omatoimimatkailijoiden helpommin saavutettavaksi. Molemmille kunnille uudet Visit-sivustot. Toteutettiin runsaasti markkinointiviestinnällisiä toimenpiteitä.

2. Työpaketti - Esteettömyyden edistäminen
Esteettömän matkailun edistäminen rakensi tulevaisuuteen aivan uuden potentiaalisen Kuhmon ja Suomussalmen alueille. Toimenpiteillä parannettiin luontokokemusten mahdollisuutta erityisesti yksittäismatkailijoiden keskuudessa (kalastus, reitit). Jatkohanke Kainuu alueelle, jossa kunnat osallistumassa.

3. Työpaketti - Reittien kehittäminen, huomioiden melonta, kelkkailu, pyöräily, vaellusreitit ja kulttuurireitit. Reitit saatiin luontomatkailijoille tavoitettaviksi ja tietoa tarjolle helpommin löydettäväksi. Reittikartoituksille mahdollistettiin tulevaisuuden kehittämistoimenpiteet.

4. Työpaketti - Kalastusmatkailun kehittäminen
Visit- sivuistoille luotiin laajat kalastusteemaiset sivut – löytyy kuvia, videoita ja kalastuslupainfot

5. Työpaketti Asiakasosaamisen kehittäminen
Asiakasosaamisen sisältäen paikallinen kainuulainen vieraanvaraisuus varmistettiin, että alueella käyvät matkailijat yhä vahvemmin ovat tyytyväisiä ja toimivat myös alueen myynninedistäjinä.
Kestävän kehitykseen panostaminen koskee molempia kuntia, koska matkailun kasvu tuo haasteita matkailun kestävyydelle. Vastuullisen matkailun kehittämiseen kiinnitettiin kaikissa hankkeen toimenpiteissä erityishuomiota.

Tulokset

Hankkeen tuloksena asiakaspolkujen kokonaisvaltainen digitalisointi kehittyi eri tavoin. Tällä tavoin löydettävyys/ostettavuus/myynnillisyys ja markkinoinnillisuus parantui omatoimisten ja yksilömatkailijoiden keskuudessa.

Markkinoinnillisuus parantui matkailun pääsivujen kehittämisellä molempien alueiden kannalta. Esteettömän matkailun osalta luodaan perustaa kehittämiselle, molemmat kunnat osallistuvat jatkohankkeeseen KMAK. Myös pyöräily, vaellus- ja kalastusreittien osalta luotiin perustaa jatkokehittämiselle kartoituksilla. Kalastusmatkailun konkreettiset mahdollisuudet kehittyivät ja tulossa jatkohanketta aiheeseen.

Hankkeen päättyessä Kuhmon ja Suomussalmen alueet tunnetaan paremmin kestävän matkailun alueina, tiedon hankinnan helppouden kautta ja arvostettuna yhteistyökumppanina eri sidosryhmien keskuudessa. Alueet tulevat pikkuhiljaa erottumaan esteettömän, melonta, kalastus- ja sotamatkailun kehittyvinä alueina.

Molemmat alueet yhä vahvemmin rakentuvat luontoelämysten ja kulttuurin alueiksi yksilöllisesti helposti koettavina alueina (vaellusreitit, pyöräilyreitit, kulttuurireitit), koska tämä matkailumuoto on vahvasti lisääntymässä.