Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76693

Hankkeen nimi: Investoi Paltamoon

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2021 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Paltamon kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0188808-0

Jakeluosoite: Salmelankuja 1

Puhelinnumero: 0442885660

Postinumero: 88300

Postitoimipaikka: Paltamo

WWW-osoite: http://www.paltamo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Korhonen Salla Maarit

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: salla.korhonen(at)paltamo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0442885660

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmassa toimintalinjassa 1, erityistavoitteessa 2.1 todetaan että elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ja kasvavien, innovatiivisten ja kansainvälistyvien yritysten lisäämiseksi on tarpeen tukea pk-yritysten uudistumista, kestävää kasvua ja kansainvälistymistä. Samassa erityistavoitteessa todetaan myös, että toimenpiteitä kohdennetaan myös liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen ja erikoistumiseen, verkostoyhteyksien luomiseen, uusien yhteistoimintamuotojen kehittämiseen erityisesti kansainvälistyvässä liiketoiminnassa sekä uudenlaisten tuotanto- ja jakeluketjujen luomiseen. Juuri tästä Investoi Paltamoon -hankkeessa on kyse. Lisäksi biotalous ja sen liiketoimintaekosysteemien vahvistaminen on mainittu keskeisenä kehittämisen painopistealueena Kainuun osalta ohjelmakaudella 2018-2021.

Paltamoon suunnitteilla olevan biotuotetehtaan myötä Paltamon yritystoimintaympäristö on suuren murroksen edessä. Kunnan väkimäärän odotetaan nousevan jo rakentamisen aikana huomattavasti ja kymmenet ja jopa sadat yritykset hakevat kasvua biotuotetehdashankkeesta. Investoi Paltamoon –hankkeella edesautetaan paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja myös kansainvälisten yritysten investointien toteutumista Paltamoon. Investointien mahdollistaminen sekä yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edesauttaminen ovat hankkeen keskeisiä tavoitteita. Biotuotetehdashanke toteutuessaan muuttaa Paltamon ja myös koko Kainuun yhä houkuttelevammaksi alueeksi uusille investoinneille. Invest-in toiminnan myötä syntyy uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Investoi Paltamoon –hanke mahdollistaa pienen kunnan toimintaympäristön kehittämisen, jotta investointien toteutuminen voidaan maksimoida. Hankkeen jälkeen toimintaa jatketaan luodun mallin pohjalta kunnan toimintana yhteistyössä hankkeen aikana muodostuneen yhteistyöverkoston kanssa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen yrityskehitysorganisaatioiden ja muiden kuntien kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat Paltamoon sijoittumista harkitsevat yritykset sekä uusia investointimahdollisuuksia biotuotetehtaan myötä etsivät yritykset, jotka jo toimivat alueella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat Paltamoon sijoittuvien yritysten henkilöstö sekä muualta Paltamossa operoivat yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 100 607

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 150 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 143 725

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Paltamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankketta valmistaltaessa on todettu, että sukupuolten tasavertaiselle kohtelulle ei ole esteitä. Hankkeen toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja. European Standard on Gender Mainstreaming in the ESF -sivustolla olevaa ohjeistoa on mahdollista noudattaa. Analyysiin ei ole käytetty erikseen ulkopuolista asiantuntijaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kohdellaan molempia sukupuolia tasavertaisesti. Hankkeen toimenpiteet eivät aseta erityisvaatimuksia sukupuolelle. Hankkeen valmisteluvaiheessa on tutustuttu European Standard on Gender Mainstreaming in the ESF -sivustoon ja ohjeistuksiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on toteuttaa invest in- toimintaa ja edesauttaa yritysten kasvua siten, että eri sukupuolet ovat tasa-arvoisessa asemassa. Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu luonnonvarojen käyttöön suoranaisesti. Käytetään sähköistä viestintää ja etätyökaluja mahdollisuuksien mukaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Toimenpiteet eivät kohdistu suoraan ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Toimenpiteet eivät kohdistu kasvillisuuden, eliöihin ja luonnonmonimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Toimenpiteet eivät kohdistu pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toimenpiteet eivät kohdistu Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu jätteiden määrään, materiaalien hyötykäyttöön tai kierrätys sekä energia ja materiaalitehokkuuteen suoraan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Toimenpiteet eivät kohdistu uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Elinkeinorakenne monipuolistuu hankkeen avulla ja pysyviä työpaikkoja syntyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Hankkeella kehitetään yritysten investointeja edesauttavaa palvelua. Projektin jälkeen tavoitteena on vakinaistaa syntynyt toimintamalli.
Liikkuminen ja logistiikka 3 6
Investointien sijoittuminen tehdashankkeen välittömään läheisyyteen vähentää omalta osaltaan ajomatkojen pituuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
Paikalliset investoinnit lisäävät alueen väestön hyvinvointia sosioekonomisen tilanteen parantuessa kun alueelle syntyy toimintaa ja työpaikkoja.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeessa mahdollistetaan sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu valtavirtaistamisen periaatteita noudattamalla. Tasa-arvon edistäminen ei ole kuitenkaan hankkeen päätavoite.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Pk-yrityksiä palvellaan tasapuolisesti kulttuuritaustoista riippumatta. Hankkeen avulla mahdollistetaan kv-yritysten tehokas palvelu.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke lisää rakentamista Paltamoon. Uusilla investoinneilla ei ole negatiivista vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Toimenpiteet eivät kohdistu ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Investoi Paltamoon –hankkeen tavoitteena on edesauttaa paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja myös kansainvälisten yritysten investointien toteutumista Paltamoon tulevina vuosina. KaiCell Fibers Oy:n biotuotetehdashanke muuttaa toteutuessaan Paltamon ja myös koko Kainuun yhä houkuttelevammaksi alueeksi uusille investoinneille.

Hanke loi kunnalle ja alueen yrityksille kuvaa biotuotetehtaan rakentamisen ja toiminnan mukanaan tuomista tarpeista, niiden aikatauluista ja liiketoimintamahdollisuuksista. Urakkakilpailutuksiin mukaan haluavat yritykset saivat tietoa alueen infrasta ja teollisuustonteista, toimitiloista, tuotteista ja palveluista. Hankkeessa tuotettiin investointimateriaalia alueelle sijoittuvien yritysten käyttöön. Toimijat saavat tietoa biotuotetehtaan ja muiden hankkeiden myötä alueelle syntyvistä investointimahdollisuuksista ja tarpeista. Yrityksillä on tiedossa, miten Paltamoon voi investoida ja mitä mahdollisuuksia on tarjolla. Tavoitteena oli varmistaa biotuotetehtaan myötä alueella toteutettavien investointien mahdollisimman hyvä toteutuminen Paltamoon ja lähialueille.

Hanke järjesti yrityksille tilaisuuksia, jossa alueen toimijat verkostoituivat ja saivat tietoa investointimahdollisuuksista. Tilaisuudet loivat edellytyksiä yritysten uusien kumppanuuksien syntymiseen ja sitä kautta uuden liiketoiminnan suunnitteluun. Alueen yrityksille ja elinkeinohenkilöille järjestettiin tutustumismatkat Pyhäjoen ydinvoimalahankkeeseen ja Äänekosken biotuotetehtaan ekosysteemiin.

Hankkeen jälkeen toimintaa jatketaan kunnan toimintana yhteistyössä hankkeen aikana muodostuneen yhteistyöverkoston kanssa. Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä alueen yrityskehitysorganisaatioiden ja alueen muiden kuntien kanssa.