Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76694

Hankkeen nimi: Tour de Kainuu

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kainuun Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0996337-2

Jakeluosoite: Ketunpolku 1

Puhelinnumero: 08632590

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kainuunliikunta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Takalo Teemu Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.takalo(at)kainuunliikunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445325921

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kainuun ja erityisesti Vuokatin pyöräilyolosuhteet sekä niihin liittyvä tuotteistuksen puute ovat tällä hetkellä jopa jarruttamassa alueelle suuntautuvan liikuntamatkailun kasvua. Pyöräily kaikissa muodoissaan kasvattaa tällä hetkellä nopeasti harrastajamääriään mm. sähköpyörien kehityksen myötä, ja laji kuuluu jo kiinteänä osana monen liikuntamatkailijan loma-aktiviteetteihin.
Tämän hankkeen tarkoituksena on lisätä Kainuuseen ja erityisesti Vuokattiin suuntautuvaa liikuntamatkailua kehittämällä alueen pyöräilyolosuhteita sekä lisäämällä pyöräilyyn liittyvää tapahtumatarjontaa. Hankkeessa luodaan reitti- ja opastussuunnitelmat Vuokatin alueen maastopyöräreiteille sekä tuotteistetaan alueella jo olemassa olevat maantiepyöräilyreitit. Reittien opastuksessa sekä tuotteistamisessa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja, mikä vähentää fyysisen opastamisen tarvetta sekä mahdollistaa reittien tehokkaan ja houkuttelevan markkinoinnin.
Hankkeessa käynnistetään uusi kansainvälisiäkin osallistujia houkutteleva maantiepyöräilytapahtuma, joka toimii samalla maantiepyöräreittien lanseeraus- ja markkinointitapahtumana. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja laajennetaan jo olemassa olevaa Lost in Kainuu Adventure -seikkailutapahtumaa kansainvälisten osallistujien tarpeisiin sopivaksi sekä matkailuviipymää lisääväksi tapahtumakokonaisuudeksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat Kainuuseen ja erityisesti Vuokattiin tulevat pyöräilyn harrastajat sekä pyörämatkailuun liittyvät tapahtumanjärjestäjät sekä yritykset (majoitus, välinevuokraus jne.). Lisäksi varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat paikalliset asukkaat, joiden pyöräilyn/liikunnan harrastamismahdollisuudet paranevat merkittävästi hankkeen myötä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat hankkeessa käynnistettävien tapahtumien osallistujat sekä myös tapahtumajärjestelyjen toimintoja ja palveluita ostopalveluna tuottavat yritykset ja yhdistykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 80 306

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 80 306

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 97 306

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 97 306

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo, Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ketunpolku 1

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristön analyysiä ei ole tehty, mutta voidaan silti todeta, että naisten osuus niin yleisesti pyöräilyn harrastajista kuin myös tapahtumien osallistujista on kasvanut viime vuosina merkittävästi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tapahtumien toteutuksessa ja markkinoinnissa naiset ovat merkittävä kohderyhmä, joihin panostetaan tietoisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeessa erityisesti maantiepyöräilytapahtuman markkinoinnissa huomioidaan naiset yhtenä pääkohderyhmänä. Seikkailutapahtuman uuden perhesarjan toteuttaminen edistää sekin osaltaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, sillä ko. sarja tuo myös perheen äidit mukaan tapahtumaan, joka naisten osuuden kasvusta huolimatta on miesvaltainen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Tapahtumien toteutuksessa huomioidaan erityisesti ekologisuus (jätteiden vähentäminen ja kierrätys).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei isoa vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Etenkin maastopyöräreittien suunnittelussa huomioidaan erityisesti luontoarvot ja luonnon kestokyky reitillä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Maastopyöräreittien sekä seikkailukilpailun reittien suunnittelussa huomioidaan maaperän kuluminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Maastopyöräreittien sekä seikkailukilpailun reittien suunnittelussa huomioidaan Natura 2000 -kohteet.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Tapahtumien toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomioita jätemäärien vähentämiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei isoa vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Hanke tulee paikallisen elinkeinorakenteen kehittymistä kestävästi, sillä pyöräilyreitit ovat pysyviä ja kuluttavat vähän esim. luonnonvaroja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 0
Hanke luo pyöräilyn ympärille uutta palveluliiketoimintaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Tapahtumissa kiinnitetään huomiota tapahtuman huolto jne. ajojen tehostamiseen sekä erityisesti seikkailukisassa myös osallistujien kimppakyytien kehittämiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 0
Hanke edistää sekä paikallisen väestön että matkailijoiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hankkeella on tapahtumien kautta pieni tasa-arvoa lisäävä vaikutus (naisten huomioiminen tapahtumien toteutuksessa ja markkinoinnissa).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei isoa vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 2 2
Seikkailukisan tarkoituksena on tehdä tutuksi myös Kainuun kulttuuriympäristöjä viemällä reitit ko. kohteisiin.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ympäristöosaamisen kehittäminen ei ole tämän hankkeen pääasiallinen tarkoitus.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää pyöräilyä ja sen olosuhteita Kainuussa, erityisesti Vuokatti Sotkamo -alueilla. Hanke onnistui kehittämisessä hyvin. Hankkeen aikana luotiin uusia pyöräilyreittejä sekä uusi vuosittain järjestettävä pyöräilytapahtuma, järjestettiin ensimmäinen pyöräilyn talvireittikoulutus liikuntapaikkojen hoitajille Suomessa ja kehitettiin Lost in Kainuu Adventure -tapahtumaa toteuttamalla kilpailuun uusi 48 tuntia kestävä pitkäsarja. Kaikki hankkeen toimenpiteet lisäsivät pyöräilymatkailua Kainuuseen jo hankevuoden aikana ja tulevat lisäämään sitä tulevaisuudessakin myös ympärivuoden uusien talvipyöräilyreittien ansiosta. Lisäksi Sotkamon kunta jatkaa pyöräilyreittien kehittämistä hankkeessa tuotetun viiden vuoden kehittämis- ja tuotteistamissuunnitelman mukaisesti hankkeen päättymisen jälkeen.