Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76720

Hankkeen nimi: Laser Steelin laajennus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.4.2020 ja päättyy 31.5.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOKKOLAN LASER STEEL OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 3154491-6

Jakeluosoite: Ahertajantie 8

Puhelinnumero: 020 734 4150

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.lasersteel.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sorvisto-Harju Mari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Taloushallinto

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.sorvisto-harju(at)lasersteel.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 338 5914

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella pyritään kasvattamaan liikevaihtoa 20%, josta viennin osuus on kolmannes. Panostamalla uuteen teknologiaan edistetään energiatehokkuutta valitsemalla laitteita, jotka kuluttavat vähemmän sähköä, eivät tarvitse leikkauskaasuja kuten vanhat koneet ja joissa tarvitaan vähemmän kuluvia osia ja huoltoa. Kuitulaserilla voidaan leikata useampia materiaaleja ja laitteen isompi koko mahdollistaa suurempien kokonaisten kappaleiden työstön avaten näin mahdollisuuksia uusille asiakassuhteille. Kustannustehokkuuden kasvaessa uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän 4 kpl, joista 1 olisi naistyöpaikkoja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 455 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 415 070

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 455 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 415 070

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jänismaantie 12

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimialalla suurin osa työntekijöistä on miehiä, joten sukupuoli ei voi olla tekijä hankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Toimialalla suurin osa työntekijöistä on miehiä, joten sukupuoli ei voi olla tekijä hankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toimialalla suurin osa työntekijöistä on miehiä, joten sukupuoli ei voi olla tekijä hankkeessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 4
Uuden tekniikan parempi hyötysuhde tuo jopa 50% energiasäästöt.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 4
Uuden tekniikan parempi hyötysuhde tuo jopa 50% energiasäästöt.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 4
Uuden tekniikan parempi hyötysuhde tuo jopa 50% energiasäästöt.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Uuden tekniikan parempi hyötysuhde tuo jopa 50% energiasäästöt.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 6
Uuden teknologian elinkaari on pidempi kuin vanhan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 6
Mahdollistamme erityisesti vene- ja metalliteollisuuden käyttöön uutta teknolgiaa uudessa kokoluokassa. Täten avaamme uusia vientimahdolisuuksia myös muille alueen yrityksille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Nykyisellä alueella/Pohjoismaissa tällaisia palveluja ei ole. Tämä hanke avaa uusia mahdollisuuksia.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 7
Uudet työtilat ja - välineet lisäävät viihtyvyyttä työssä.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Sukupuolten väinen tasa-arvo paranee erityisesti fyysisesti kuormittavissa työtehtävissä. Teknologian avulla voidaan samat työtehtävät hoitaa fyysisistä eroavaisuuksista huolimatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 9 6
Toimitaan ympäristösertifikaatti 14001 mukaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Panostamalla uuteen teknologiaan edistetään energiatehokkuutta ja panostetaan järeämpien kappaleiden työstöön.