Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76721

Hankkeen nimi: Elektroval: Tuotannon joustavuuden ja tuotteiden laadun turvaaminen projekti

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.12.2020 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELEKTROVAL OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1101404-5

Jakeluosoite: Taitokatu 2

Puhelinnumero: +358 44 029 0013

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.elektroval.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laitinen Sari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sari.laitinen(at)elektroval.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 029 0013

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoite on uudistaa tuotannon joustavuutta ja teknologista kyvykkyyttä siten, että pystymme valmistamaan erilaiset tuotteet tehokkaasti ja laadukkaasti, sekä reagoida nopeasti tuotteiden rakenteellisiin muutoksiin. Tavoitteena on myös parantaa tuotantomme laaduntuottokykyä. Haluamme myös pystyä valmistamaan uusia tuotteita mihin meillä ei ole vielä teknistä kyvykkyyttä. Haluamme myös tarjota asiakkaidemme tuotteille laadukkaampaa valmistuksen seurantaa. Toimenpiteitä: Uuden ladontakoneen hankinta, Tuotteiden jäljitettävyyden parantaminen, Tuotannon muutos- ja kehitystyöt. Tarkastuskameroiden hankkiminen, Tuotteiden kokoonpanossa käytettävien laitteiden ja työkalujen päivittäminen, tuotteiden testauksessa käytettävien laitteistojen automatisoinnin suunnittelu ja valmistus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 107 310

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 107 259

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 107 310

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 107 259

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Taitokatu 2

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei nähdä tarpeelliseksi tässä projektissa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naistyöpaikkojen osuutta halutaan nostaa työpaikalla
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämän hankkeen päätavoitteena ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Tuotteet, joiden valmistusta tavoittelemme edistävät luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen avulla pystymme tarjoamaan monipuolisempia palveluja paikallisille yrityksille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella uudistettiin tuotannon joustavuutta ja teknologista kyvykkyyttä. Yritykseen hankittiin hankkeen avulla uusia tuotantolaitteita, jotka mahdollistavat uusien prosessien, kuten pitkien piirilevyjen testauksen ja automaattisen lakkauksen piirilevyille. Seuraavat toimenpiteet toteutettiin täysmääräisenä: Uuden ladontakoneen ja siihen liittyvien lisälaitteiden hankinta, Tuotteiden jäljitettävyyden parantaminen, Tuotannon muutos- ja kehitystyöt, jotta voidaan vastata erilaisten komponenttien vaatimiin ladontaratkaisuihin, Tarkastuskameroiden hankkiminen tuotteiden visuaalista tarkastusta –ja juottamista varten, Tuotteiden kokoonpanossa käytettävien laitteiden ja työkalujen päivittäminen.