Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76724

Hankkeen nimi: Kestävästi kasvua kesään Itä-Lapissa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sallan kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0192936-4

Jakeluosoite: Postipolku 3

Puhelinnumero: 0400 269 838

Postinumero: 98900

Postitoimipaikka: Salla

WWW-osoite: http://www.salla.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Aspholm Paula Carolina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: matkailupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paula.aspholm(at)salla.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400159022

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kestävästi kasvua kesään Itä-Lapissa –hanke tähtää lumettoman ajan matkailijoiden määrän kasvuun Itä-Lapissa yritysten tuotekehityksen kautta. Koronan aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi kasvua kesään haetaan niin kotimaisten kuin kansainvälisten asiakkaiden kautta. Kotimaisille asiakkaille suunnatut tuotteet edistävät palveluiden käyttöä ja yritysten selviytymistä koronan vaikutuksista. Kotimaisille asiakkaille kehitettävien tuotteiden rinnalla kehitetään kansainvälisen matkailun toimenpiteitä koronarajoitusten poistumista silmälläpitäen. Kaikessa hankkeessa toteutettavassa tuotekehityksessä huomioidaan asiakkaiden turvallisuus ja kestävyystekijät.

Itä-Lappi on pilottialueena Visit Finlandin Sustainable Travel Finland –ohjelmassa ja hankkeen toimenpiteissä huomioidaan matkailun kestävä kehittäminen. Hankkeessa tuotteistetaan Itä-Lapin yhteisiä tuotteita lumettomalle ajalle mm. keskiyön aurinko-, syksy-, pyöräily- ja kalastusteemojen avulla. Tuotekehityksessä huomioidaan ekologisen kestävyyden lisäksi sosiokultuurinen ja taloudellinen kestävyys. Tuotekehitystä kotimaan asiakkaita silmälläpitäen toteutetaan yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Kansainväliseen matkailuun liittyvä tuotekehitys tehdään konsultin avulla yhteistyössä kansainvälisten matkanjärjestäjien ja vaikuttajien kanssa. Kotimaisille ja kansainvälisille vaikuttajille ja matkanjärjestäjille järjestetään tuotetestausmatkoja Itä-Lappiin. Lumettoman ajan tuotteita markkinoidaan koti- ja ulkomailla yhteistyössä mm. VR:n, Visit Finlandin ja House of Laplandin kanssa. Kestävää matkailua edistetään suunnittelemalla kestävyysnäkökulmat huomioivia lumettoman ajan tuotteita, pidentämällä yhteisten kiertomatkailutuotteiden avulla matkailijoiden viipymää Itä-Lapissa sekä edistämällä junamatkailun tunnettuutta Itä-Lapin matkailijoiden keskuudessa.

Hankkeen tuloksena matkailuyritykset aktivoituvat tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, mahdollisuus kannattavaan ympärivuotiseen liiketoimintaan parantuu, asiakaskunta laajenee (esimerkiksi ohjelmapalveluyrityksillä, jotka saavat kotimaiset asiakkaat ostamaan palveluitaan), rekisteröidyt majoitusvuorokaudet lisääntyvät lumettomana aikana ja matkailijoiden viipymä Itä-Lapissa pidentyy, pk-yritysten kv-osaaminen ja tietämys kotimaisten matkailijoiden tarpeista lisääntyy. Pitkällä aikavälillä hankkeen toimenpiteillä on vaikutusta koko Itä-Lapin elinvoimaisuuteen ja junamatkustuksen lisääntymiseen. Hanketta on valmisteltu yhdessä Itä-Lapin kuntien, matkailuyhdistysten ja Metsähallituksen kanssa. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi ajalla 1.1.2021-31.12.2022 ja sen kokonaisbudjetti on 221 936 euroa. Hankkeen hallinnoijana toimii Sallan kunta ja Lapin ammattikorkeakoulu on hankkeen osatoteuttaja. Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemen, Savukosken ja Posion kunnat sekä Pyhä-Luosto Matkailu ry, Kemijärven Matkailu ry, Matkalle Sallaan ry ja Posion matkailuyhdistys osallistuvat hankkeen toteutukseen ja omarahoitukseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kehittämistoimenpiteet kohdistuvat Itä-Lapin alueella (Kemijärvi, Posio, Pyhä-Luosto, Salla ja Savukoski) toimiviin matkailuyrityksiin. Hankkeen tuotekehityksen ja testimarkkinointitoimenpiteiden kohderyhmänä ovat kotimaiset ja kansainväliset kesämatkailijat ja matkanjärjestäjät erikseen hankkeen aikana määriteltävillä tuotteille kohdennetuilla markkina-alueilla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Ympärivuotisen matkailun kehittyessä matkailualueet, matkailuyritykset, vähittäiskaupat ja muut matkailun tukipalveluita tuottavat yritykset hyötyvät kasvavana matkailutulona/liikevaihtona. Itä-Lapin kunnat hyötyvät ympärivuotisesta matkailusta lisääntyneenä verotulona ja työllisyyden parantumisena, sekä yleisen hyvinvoinnin kasvuna.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 177 548

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 171 878

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 202 260

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 195 813

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Savukoski, Posio, Salla, Pelkosenniemi, Kemijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kyllä. Matkailuala on naisvaltainen, mutta hanke edistää sekä naisten että miesten työllistymistä Itä-Lapissa. Matkailulla on erittäin tärkeä merkitys harvaan asutussa Itä-Lapissa, jossa työllistymismahdoliisuudet ovat muutoin rajalliset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Matkailu työllistää Itä-Lapissa sekä miehiä että naisia monissa erilaisissa tehtävissä mm. majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalvelualalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Hankkeessa huomioidaan matkailun kestävyys. Itä-Lapin on yksi Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman pilottialueista. Toisaalta Itä-Lapin syrjäisen sijannin takia useimmat kansainväliset matkailijat saapuvat lentäen. Hankkeessa pyritään edistämään junamatkailua lentämisen vaihtoehtona.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 3
Hankkeesssa pyritään paitsi edistämään matkailun kestävyyttä myös varautumaan ilmaston muutokseen tuotteistamalla matkailutuotteita, joita voidaan toteuttaa oli lunta tai ei.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Hankkeessa kehitettävissä tuotteissa huomioidaan matkailun kestävyys ja pyritään minimoimaan vaikutukset ympäröivään luontoon. Hankkeen työpajojen kautta lisätään myös alueen matkailuyritysten tietämystä matkailun kestävyydestä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Kansainväliset matkailijat saapuvat pääsääntöisesti lentäen, millä on negatiivisia vaikutuksia ilmastoon. Toisaalta hankkeen tavoitteena on edistää junamatkailua kansainvälisten matkailijoiden keskuuudessa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Tuotteita toteutetaan kestävästi Natura2000 - alueilla. Itä-Lappiin ei haeta hankkeessa massamatkailua- päinvastoin matkailijamäärää pyritään hajauttamaan myös hiljaisemmalle ajalle. Suurimmassa osassa tuotteista liikkuminen tapahtuu lihasvoimin, mikä kuormittaa luontoa vähemmän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Lisääntyvä matkailijoiden määrä lisää jätemäärää, mutta matkailun kestävyyden edistämiseen liittyy myös jätteiden kierrättäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Hankkeen tavoitteena on kehittää lumettoman ajan matkailua, mikä parantaa matkailuyritysten mahdollisuutta ympärivuotiseen kannattavaan liiketoimintaan. Tämä edesauttaa pysyvien ympärivuotisten työpaikkojen syntymistä ItäLappiin ja parantaa koko alueen elinvoimaisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Hankkeessa kehitetään yhteistyössä eri matkailualueiden ja -yrityksien kanssa uusia kiertomatkatuotteita lumettomalle ajalle
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hankkessa pyritään markkinoimaan kansainvälisille matkailijoille junaa vaihtoehtoisena saapumisvälineenä Itä-Lappiin. Ryhmille tarjotaan kiertomatkatuotetta, johon sisältyy useampi eri Itä-Lapin kohde.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 9
Kansainvälisille matkailijoille tarjotaan tuotteistamisen kautta mahdollisuus hengittää puhdasta ilmaa ja liikkua lihasvoimin. Alueen asukkaiden hyvinvointia edistää ympärivuotisten työpaikkojen saaminen harvaan asutulle syrjäseudulle.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Pyritään saamaan matkailualalle osaajia sukupuoleen katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 9
Hankkeen toimenpiteet tukevat elämisen mahdollisuuksia harvaan asutulla syrjäseudulla. Hankkeessa kehitettävissä tuotteissa huomioidaan niiden sopivuus kansainvälisille matkailijoille.
Kulttuuriympäristö 3 3
Tuotekehityksessä hyödynnetään paikallista kulttuuriperintöä ja -kohteita.
Ympäristöosaaminen 5 6
Ympäristöosaaminen kasvaa alueen yrityksissä työpajojen kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Itä-Lappi on pilottialueena Visit Finlandin Sustainable Travel Finland –ohjelmassa. Kestävästi kasvua kesään Itä-Lapissa –hankkeen toimenpiteissä keskeisenä on ollut matkailun kestävä kehittäminen. Hankkeessa on tuotteistettu Itä-Lapin yhteisiä tuotteita lumettomalle ajalle mm. keskiyön aurinko-, kulttuuri-, pyöräily- ja kalastusteemojen avulla. Hankkeen tavoitteena on ollut saavuttaa lumettoman ajan matkailijoiden määrän kasvua Itä-Lapissa yritysten tuotekehityksen kautta. Tuotekehitystyötä on tehty niin kotimaisille kuin kansainvälisille asiakkaille suunnatuilla sulan maan ajan tuotteilla. Hankkeessa on kehitetty ja testattu kiertomatkatuotteita, jotka kattavat kaikki Itä-Lapin matkailualueet. Erityisesti kotimaisille asiakkaille suunnatut tuotteet edistävät palveluiden käyttöä omatoimimatkailua suosivien kotimaisten asiakkaiden keskuudessa. Tuotekehityksessä on panostettu vastuullisuutta edistäviin tekijöihin mm. viipymän kasvattamisella, moottorittomilla aktiviteeteilla, junayhteyden käytön edistämisellä ja turvallisuustekijöiden huomioinnilla. Tuotekehityksessä on ollut aktiivisesti mukana kaikki hankkeeseen kuuluvat matkailualueet yrityksineen, hankkeen osatoteuttaja Lapin amk, kv-matkanjärjestäjät, kiertomatkatuotteiden asiantuntijat ja vaikuttajavierailijat. Asiantuntijanäkemystä on saatu myös Metsähällituksen, VR:n ja Visit Finlandin edustajien kautta. Tuotteita on testimarkkinoitu, ja niiden kiinnostavuutta arvioitu analytiikan avulla.

Hankkeessa on järjestetty työpajoja kiertomatkojen ja kalastusmatkailun kehittämiseksi, sekä kestävään matkailuun ja digitaaliseen markkinointiin liittyen. Hankkeessa on toteutettu opinnäytetyö Itä-Lapin gravel-pyöräreitin kehittämiseksi, sekä toteutettu kaksi markkinointimatkaa Keski-Eurooppaan, joista toiseen sai mahdollisuuden osallistua 1 edustaja/matkailualue.

Hanketta on hallinnoinut Sallan kunta ja Lapin ammattikorkeakoulu on hankkeen osatoteuttaja. Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemen, Savukosken ja Posion kunnat sekä Pyhä-Luosto Matkailu ry, Kemijärven
Matkailu ry, Matkalle Sallaan ry ja Posion matkailuyhdistys ovat osallistuneet hankkeen toteutukseen ja omarahoitukseen. Metsähallitus sekä VR ovat olleet hankkeen toimien suunnittelussa mukanan ohjausryhmä- ja työryhmätyöskentelyn kautta. Visit Finland on ollut toteuttamassa matkanjärjestäjävierailua, missä kansainvälisille asiakkaille suunnattua kiertomatkatuotetta on testattu luontomatkailuun/kestävään matkailuun keskittyneiden matkanjärjestäjien toimesta.