Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76729

Hankkeen nimi: Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa - Liperin satama-alueen kehittämistä tukevien investointien toteuttaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Liperin kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0169583-6

Jakeluosoite: PL 20

Puhelinnumero: 013686511

Postinumero: 83100

Postitoimipaikka: Liperi

WWW-osoite: http://www.liperi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karppanen Jaana Tuulikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yritysneuvoja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.karppanen(at)liperi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504728575

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liperin kunta on yksi Suomen saaristo-osakunnista ja yhteydessä vesitse suuriin vesistöalueisiin kuten Saimaan järvialtaaseen. Tätä kautta olemme osa Järvi-Suomen matkailualuetta. Jo pidemmän aikaa Liperissä on ollut pinnalla tarve alueen matkailun ja sen ympärille rakentuvien elinkeinojen elävöittämiseen. Olemme havainneet ennen kaikkea veneilyn ja luontoaktiviteettien suosion kasvussa potentiaalin kunnan kehittyvän matkailun suuntaviivoina. Tavoitteenamme on tuoda Liperi näkyväksi ympärivuotisten matkailupalveluiden tuottajaksi Saimaan alueelle. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii tuekseen hyvät kulkuyhteydet ja toimivan yhteistyöverkoston Saimaan vesialueen muiden toimijoiden kanssa.

Liperin kirkonkylässä sijaitsevan Kirkkolahden satama-alueesta on jo pitkään toivottu matkailu- ja vesistöpalveluyrittäjien, matkailijoiden, vapaa-ajanasukkaiden ja kuntalaisten yhteistä, ympärivuotista kohtaamispaikkaa. Kehittämisen myötä Kirkkolahdesta rakentuu Liperin matkailun sydän, josta käsin alueen luonto-, urheilu- ja kulttuuriaktiviteetit ovat helposti saavutettavissa. Ennen tätä on kuitenkin toteutettava useita kehittämistoimenpiteitä. Kirkkolahden aluetta ja sen ympärille rakentuvaa palvelutarjontaa tulee aluksi kehittää kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat saavutettavuus, turvallisuus ja viihtyisyys. Kirkkolahden kehittyminen mahdollistaa Liperin elinvoimaisuuden lisääntymisen ja elinkeinojen monipuolistumisen alueella.

Liperin kunta on päättänyt aloittaa vuonna 2021 Kirkkolahden kehittämisen ensimmäisen vaiheen, joka muodostuu kahdesta toisiinsa liittyvästä hankekokonaisuudesta, joiden aikana alueelle luodaan kehittymistä tukeva aluesuunnitelma ja toteutetaan alueen kehittymisen kannalta merkittäviä investointeja. Ensimmäisen kehittämisvaiheen myötä Liperin Kirkkolahden alueelle rakennettu toimintakonsepti ja sitä tukeva brändi parantavat alueen saavutettavuutta maalta, vesiltä ja verkosta.

Tämä hanke on rajattu koskemaan Kirkkolahden satama-alueella toteutettavia investointeja. Kaikki hankkeen aikana toteutettavat investoinnit mahdollistavat yhdessä palvelu- ja elinkeinorakenteen kehittymisen ja monipuolistumisen matkailua ja viihtymistä tukevien palveluiden avulla. Satama-alueen kehittyminen ei tue elinkeinomahdollisuuksia pelkästään satama-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä vaan koko kunnan alueella. Investointien myötä Liperin sataman saavutettavuus niin vesiltä kuin maalta on parantunut. Laadukas, esteetön ja turvallinen satama tukee yhteyden rakentamista Saimaan vesialueen muihin satamiin. Satama-alueella toteutettavat investoinnit on jaettu kahteen kokonaisuuteen.

Työpaketti 1. Veneilyä palvelevat investoinnit
Työpaketin tarkoituksena on suunnitella, kilpailuttaa ja toteuttaa veneilyä tukevia investointeja Kirkkolahden satamassa. Työpaketti on jaettu kolmeksi tehtäväksi näiden osa-alueiden mukaisesti.

Investointien toteuttaminen tukee sataman saavutettavuutta niin maalta kuin vesiltä. Työpaketin aika on tarkoitus kunnostaa satama-aluetta kokonaisvaltaisesti. Veneilyturvallisuutta ja turvallista ranta-alueella liikkumista tuetaan raivaamalla ja muokkaamalla maastoa. Satama-alueen saavutettavuus maalta paranee, kun toteutamme veneiden laskua ja nostoa parantavat investoinnit.

Saavutettavuus vesiltä puolestaan paranee laadukkaiden laituripaikkojen ansioista. Jotta onnistumme luomaan nykyaikaisen, mahdollisimman laajaa veneilijäkuntaa palvelevan satama-alueen, on meidän huomioitava veneilyinvestointien toteutuksessa myös sähköveneiden latauksen vaatima infra.

Työpaketti 2. Palveluita ja ympäristöä tukevat investoinnit
Palveluita tukevien investointien tavoitteena on parantaa sataman saavutettavuutta, esteettömyyttä ja turvallisuutta. Ympäristöarvot ja monipuolisen kierrätyksen huomioiva jätehuolto palvelee sataman saavutettavuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Oikein lajitellut jätteet eivät aiheuta riskejä ympäristölle ja vesiin päätyvän jätteen määrä vähenee.

Wc-tilat ja peseytymismahdollisuudet tukevat sataman saavutettavuutta erityisesti yöpymispaikkaa valitsevien veneilijöiden ja karavaanarien näkökulmasta. Nämä perustarpeet tyydyttävät palvelut tukevat myös muiden palveluiden kehittymistä satama-alueelle ja sen välittömään läheisyyteen.

Esteettömyys on monitahoinen asia. Haluamme luoda satama-alueesta mahdollisimman turvallisen ja helposti saavutettavissa olevan ympäristön sekä liikunta- näkö- ja kuulorajoitteisille että muuten rajallisesti toimintakykyisille henkilöille.

Työpaketti muodostuu kolmesta tehtävästä, joiden aikana on tarkoitus suunnitella, kilpailuttaa ja toteuttaa palveluita ja ympäristöä tukevat investoinnit.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat Liperin asukkaat, vapaa-ajanasukkaat, ja alueen yritykset. Kirkkolahden kokoanisvaltainen kehittäminen edistää kirkonkylän elinvoimaisuutta ja luo mahdollisuuksia monipuoliseen ajanviettoon niin maalla kuin vesillä. Hankkeen myötä kehittyvät matkailumahdollisuudet elvyttävät Liperin elinkeinorakennetta. Matkailu ja kaikki sitä tukevat palvelut luovat ja säilyttävät alueella niin vakinaisia kuin kausityöpaikkoja. Kausityöpaikkojen lisääntyminen tukee etenkin paikallisen nuorison työelämään tutustumista.

Kuntalaisten lisäksi hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Pohjois-Karjalaan suuntaavat matkailijat. Kehittämisen myötä Liperin saavutettavuus matkailukohteena paranee niin veneilijöiden, ryhmämatkalaisten, yksityisautoilijoiden kuin karavaanarien näkökulmasta. Laadukkaat majoitus-, ravitsemus- ja aktiviteettipalvelut houkuttelevat turisteja poikkeamaan tai viihtymään pidempään Liperissä.

Hankkeen myötä yhteistyö Saimaan vesialueen muiden satamien ja matkailutoimijoiden kanssa tiivistyy. Onnistuessa yhteistyöverkosto palvelee kaikkia siihen kuuluvia toimijoita, muun muassa ristiin markkinoinnin ja erilaisten yhteistyössä toteutettujen palveluiden ansioista. Erityisesti yhteistyöhön Pohjois-Karjalaan liittyvän Heinäveden kanssa pyritään panostamaan vahvasti.

Lisäksi hankkeen välittömään vaikutuspiiriin maanomistajuuden tai muun intressiyhteyden kautta tulevat: Liperin seurakunta, Liperin laituriosuuskunta, Rantamakasiini, Liperin Pursiseura, Liperin yrittäjät ry., Pro Liperi Kirkonkylän kyläyhdistys, sekä erilaiset harrastetoimijat kuten Liperin Urheilukalastajat ry. ja Liperin avantouimarit ry.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä hyödynsaajia hankkeessa ovat Liperin lähikuntien; Joensuu, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Kontiolahti ja Heinävesi — asukkaat sekä matkailu-, ravitsemus- elämys- ja virkistyspalveluiden tuottajat. Lähialueen asukkaat hyötyvät erityisesti lisääntyvistä lähimatkailun mahdollisuuksista.

Itse hankkeen toteutuksella tulee olemaan hyvä työllistävä vaikutus. Hankkeen toteutuksessa tullaan hyödyntämään laaja-alaisesti paikallista asiantuntemusta maakunnan alueelta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 168 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 240 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Liperi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Heinävedentie 2

Postinumero: 83100

Postitoimipaikka: Liperi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali hanke.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa ja tiedottamisessa huomioidaan tasa-arvoisuus.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on kehittää satama-alueen matkailuliiketoimintaa ja käyttöä infran kehittämisen myötä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 6
Ei merkittävää vaikutusta satama-alueen metsä/puu/kasvillisuudelle. Investointi toteutetaan nykyisten jo olemassa olevin rakenteiden päälle.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Materiaalivalinnoissa huomioidaan erityisesti puun käyttö.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Kyseessä on istutusalue joka tullaan tehdyn investoinnin jälkeen ennallistamaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Tehtävässä investoinnissa ei vaikutusta pinta- tai pohjavesiin. Hanke toteutaan kuivalla maalla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 6
Tuetaan ja uusitaan satama-alueen jätehuoltoa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 7
Haetaan energiatehokkaita ratkaisuja valaistukseen ja energian varastointiin hyödyntämällä uusiutuvia energiateknologioita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Satama-alue edistää ja luo uutta mallia kestävän kehityksen mukaisesta virkistyssatamasta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Investointi mahdollistaa uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Investoinnin myötä sataman käytettävyys lisääntyy.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Rakennettu ja kunnossa oleva infra lisää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Investoinnilla ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Satama-alue on kaikille käyttäjille avoin ympäristö.
Kulttuuriympäristö 2 3
Liperin ev.lut kirkko ja kirkkomaa sekä Liperin Myllyn ja Meijerin perinteikkäät alueet sijaitsevat välittömässä läheisyydessä. Merkittävä kulttuuriympäristö, joka täytyy ottaa huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa.
Ympäristöosaaminen 4 6
Vahvistaa kestävän kehityksen ja konseptimallin luomista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-