Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76745

Hankkeen nimi: DiabetesSaran kansainvälistymisen mahdollistaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.12.2020 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: DIABETESSARA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2915899-5

Jakeluosoite: Ajotie 7

Puhelinnumero: +358400279800

Postinumero: 37140

Postitoimipaikka: YLI-ULLAVA

WWW-osoite: https://diabetessara.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ernola Jari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: HPJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.ernola(at)icloud.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400279800

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DiabetesSara on digitaalisen terveydenhuollon edelläkävijä. Yritys on ainut Suomessa täysin digitaalista diabeteksen hoitoa ja ennaltaehkäisyä tarjoava toimija. Hankkeessa on tarkoitus käynnistää liiketoiminta ja parantaa kansainvälistymismahdollisuuksia markkinatutkimuksella ja prosessien kehittämisellä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 55 610

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 55 610

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 55 610

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 55 610

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ajotie 7

Postinumero: 68380

Postitoimipaikka: YLI-ULLAVA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty erillistä, asiantuntijan suorittamaa toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta. Hoitotyötä tekevät keskimäärin enemmän naiset, mutta rekrytointi tilanteissa toimimme neutraalista ja emme valikoi sopivia työntekijöitämme sukupuoleen perustuen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ratkaisumme vaikutukset tasa-arvoon on huomioitu, ja pyrimme lisäämään ihmisten työllisyyttä, hyvinvointia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Yrityksen kasvaessa tarvitsemme lisää asiantuntijuutta, ja palkkaamme henkilöstöä kokemuksen ja pätevyyden mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kaupallistaa ja parantaa DiabetesSara-palvelu. Välillisesti ratkaisumme mahdollistaa monenlaisia yhteiskunnalliset hyötyjä, ml. kasvaneen työllisyyden ja lisääntyneen tasa-arvon.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 4
Palvelumme tuotetaan verkossa, joten asiakkaiden ei tarvitse matkustaa palvelupisteelle.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Mahdollistamme matalapalkka alalla työskentelyn mistä ja milloin vain.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Pyrimme jatkuvasta kehittämään palvelualustaamme ja mahdollistamaan uudet innovaatiot.
Liikkuminen ja logistiikka 1 4
Liikenne vähenee, kun palvelumme tuotetaan etänä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Mahdollistamme useille ihmisille paremman hoidon ja pyrimme ennalta ehkäisemään diabeteksen syntyä mahdollisimman monilla. Lopputuloksena potilaiden elämän laatu paranee, diabeteksen sairastuneiden määrä laskee ja yhteiskunnannalle aiheutuvat kustannukset laskevat.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Pyrimme kaikessa toiminnassamme tasa-arvoon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Diabeetikot saavat palvelumme kautta enemmän huomiota ja heille välttämättömät toimenpiteet, kuten insuliinin piikitys arkipäiväistyvät.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tässä hankkeessa DiabetesSara siirtyi konseptin kehittämisestä liiketoiminnan käynnistämiseen paransi palvelutarjontaansa sekä selvitti mahdollisuutta edetä kansainvälisille markkinoille. Hanke toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti ja olemme tyytyväisiä saatuihin tuloksiin.