Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76764

Hankkeen nimi: Pilvipalveluiden hyödyntaminen tuotteiden vientikaupan teknisissä palveluissa

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.10.2020 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: INMEC INSTRUMENTS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2770222-1

Jakeluosoite: Kehräämöntie 5

Puhelinnumero: 0400280202

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.inmec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Korhonen Markku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vara tj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.korhonen(at)inmec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400280202

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään etäpalveluiden vaatimaa teknologiaa siten että tuotteiden myyntiin ja toimituksiin liittyvät tekniset palvelut ja etätoiminnot voidaan toteuttaa mahdollisimman laajasti etäpalveluna. Hyödynnettävät teknologiat: AI- sekä Interface ja Langaton Connectivity-teknologia

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 49 400

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 49 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 49 400

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 5

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei soveltuva
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei soveltuva
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei soveltuva

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen sisältönä oli kehittää ja ottaa tuotannolliseen käyttöön connectivity ominaisuudet ja pilvipohjainen tiedonkeruu mitatusta anturidatasta. Tuloksena luotiin toimiva Connectivity ratkaisu joka on jo käytössä asiakkaillamme. Pilvipohjainen tiedonkeruu on toiminnassa ja sitä tarjotaan optiona laitetoimitusten yhteydessä. Hankkeen jälkeen pilvi-ratkaisua kehitetään edelleen vastaamaan asiakkaiden asettamia tavoitteita.