Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76766

Hankkeen nimi: suojavaatteet terveydenhoitohenkilökunnalle

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.8.2020 ja päättyy 31.10.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SOSTEX FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3138688-2

Jakeluosoite: Kasarminkatu 8

Puhelinnumero: 0440686385

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saastamoinen Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.saastamoinen(at)r-collection.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 0686385

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suojavaatteiden valmistus terveydenhoitohenkilökunnalle

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 47 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 28 766

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 47 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 28 766

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: KAJAANI

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ei ole mitään estettä kumpaa sukupuolta tahansa edustavan henkilön palkkaamiseen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
ei estettä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
kaikki ovat samanarvoisia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 9
kotimainen raaka-aine, sijainti keskellä Suomea ja asiakkaat ympärillä ei pitkiä kuljetusmatkoja
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
lyhyempien toimismatkojen muodossa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 5
raaka-aine suomalainen Walki kuitukangas, jätteet kierrätetään ja paalataan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
muuttotappioalueella työllistävä yritys
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 6
keskellä maata
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 3
hyvinvointi Kainuuseen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehitetty laakauskone mahdollisti erilaisten materiaalien laakauksen ja käsittelyn sekä massatuotannon. Olemme erittäin tyytyväisiä hankkeen lopputulokseen.