Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76775

Hankkeen nimi: Toiminnan Laajentaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.12.2020 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HALLIX FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3086062-6

Jakeluosoite: Turkistarhaajantie 3

Puhelinnumero: +358400977396

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.hallix.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lampela Jussi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.lampela(at)hallix.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400977396

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Resurssien lisääminen ja yrityksen kasvua tukevan kehittämishankkeen käynnistäminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 261 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 149 046

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 261 650

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 149 046

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Skataforsintie 21

Postinumero: 67410

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 8, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolella ei ole vaikutusta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Henkilövalinnat tehdään tasa-arvoisesti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole pää-asiallinen tavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 1
Uusilla materiaalivalinnoilla vaikutetaan tuotteen kautta ja välillisesti kuljetusten kautta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 2
Hiilijalanjälkeä pienennetään tuotteissa puuta käyttämällä ja suurlujuusteräksillä. Välillisesti kuljetusten painonpudotuksen kautta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 1
Päästöminimiä haetaan lean periaatteilla hukkaa pienentämällä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 1
Niukkahiilisiä ratkaisuja haetaan ja hukkaa pienennetään
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Tuotteistamisen kautta kaikkea hukkaa vähennetään ja voidaan optimoida materiaalien käyttö sopivilla aihioilla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Vanhan jo alueella olevan PVC-materiaaliosaamisen edelleen kehittäminen. Tuotteistamisen etujen käyttäminen ja alihankkijoille opettaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 3
Uusien materiaaliyhdistelmien kehittäminen ja käyttäminen rakentamisessa. Tuotteistamisen ja moduloinnin eteenpäin vieminen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Hukan vähentäminen vähentää myös turhia kuljetuksia ja moduloinnilla voidaan optimoida pakkaukset sopimaan kuljetus- ja käsittelyvälineisiin
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 3
Alueelle ja alihankkijoille työtä ja toimeentuloa. Näyttäminen esimerkin avulla tuotteistamisen ja moduloinnin mahdollisuudet alueen kilpailukyvylle
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Tasa-arvoiset henkilövalinnat
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Tasa-arvoiset henkilövalinnat
Kulttuuriympäristö 1 3
Edullisen rakentamisen ulkonäön ja ympäristöön soveltumisen kehittäminen
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

We needed to buy a new machine to be able to get a bigger production capacity and continue to expand in Finland and abroad, due to this investment we have now double our production capacity which allows us to grow much more and export