Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76799

Hankkeen nimi: Digitaalisen liiketoiminnan kehitys ja käynnistys - NAVIUS

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 11.12.2020 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WIDEFLOW OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 3297892-7

Jakeluosoite: Ristirannankatu 1

Puhelinnumero: +358405535790

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.wideflow.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sarja Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.sarja(at)merius.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405535790

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen digitaalisen liiketoiminnan käynnistäminen. Kehitämme ja tarjoamme teollisuuden investointihankkeisiin digitaalisia projektin johtamisen välineitä. Palveluiden avulla helpotetaan investointiprojektien johtamista ja parannetaan sidosryhmien välistä yhteistyötä. Palvelun avulla mahdollistetaan laadullisesti paremmat ja ympäristöystävällisemmät ratkaisut sekä huomattavat kustannussäästöt.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 340 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 180 226

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 340 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 180 226

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Satamatie 330

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 48, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimimme miesvaltaisella alalla ja haluamme tasapainottaa rakennetta hyvän yrityskulttuurin vaalimiseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimimme miesvaltaisella alalla ja haluamme tasapainottaa rakennetta hyvän yrityskulttuurin vaalimiseksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on liiketoiminnan kasvattaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Projektin SaaS-palvelulla halutaan vaikuttaa vähähiiliseen toimintaan investointiprojektissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Projektin SaaS-palvelulla halutaan vaikuttaa vähähiiliseen toimintaan investointiprojektissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei mitattavaa vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 4
Projektin SaaS-palvelulla halutaan vaikuttaa vähähiiliseen toimintaan investointiprojektissa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei mitattavaa vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Projektin SaaS-palvelulla halutaan vaikuttaa vähähiiliseen toimintaan investointiprojektissa. Pienennetään hukkaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei mitattavaa vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Lähellä tapahtuva toiminta voi pienentää hiilijalanjälkea ja kustannuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa syntyy uusi SaaS-palvelu
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Hankkeessa syntyvässä SaaS-palvelussa ohjaataan arvoimaan lähellä tapahtuvan toiminta vähähiilisyyden näkökulmasta. Liikkuminen ja logistiikkan huomioiminen liittyy siihen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 7
SaaS-Palvelun avulla parannetaan projektinhallintaa, jolla vähennetään projektin sekavuutta, parannetaan tiedonkulkua, joka pienentää henkistä kuormittavuutta ja lisää hyvinvointia. Saas-Palvelu on vuorovaikutusta helpottava väline.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei mitattavissa oleva arvo
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei mitattavissa oleva arvo
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei mitattavissa oleva arvo
Ympäristöosaaminen 10 6
SaaS-palveluun rakennetaan toimintamalli, joka ohjaavat projektin johtajaa edellyttämään projektin eri toimijoilla toimimaan ennalta määritellyn, ympäristön huomioivan, toimintaohjeen mukaisesti

9 Loppuraportin tiivistelmä

-