Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76814

Hankkeen nimi: Kulutusjouston mahdollisuudet - KULUMA

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: Kotkan kampus: Pääskysentie 1

Puhelinnumero: 044 655 0555

Postinumero: 48220

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Erja Tuliniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erja.tuliniemi(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 702 8469

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansallisen ja alueellisen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan muutoksia, joiden toteuttamiseen tulee osallistua niin kunnat, yritykset kuin yksityishenkilötkin. Kaikkien panosta tarvitaan riittävän vaikutuksen aikaansaamiseksi.

KULUMA-hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilisyyttä ja Kymenlaakson hiilineutraalisuutta selvittämällä kuluttaja-asenteiden nykytilanne ja vaikuttamalla kuluttajakäyttäytymiseen tiedottamalla kulutus- sekä kysyntäjouston mahdollisuuksista energia- ja kustannussäästöissä. Tavoitetta tukemassa ovat käytännön pilotoinnit, jotka lisäävät tietoa käytettävistä menetelmistä lämmönkulutusjouston toteuttamisessa ja niiden vaikutuksista kohderyhmään, käyttäjiin.

Välittöminä tuloksina saadaan selville lämmönkulutusjoustoon sopivia yhteistyötapoja, jolloin pitkällä aikavälillä voidaan kehittää toimintaa niin, että Kymenlaaksossa on merkittävästi vähennetty fossiilisten polttoaineiden kulutusta sekä parannettu energiatehokkuutta kulutusjoustoa hyödyntämällä.

Horisontaaliset periaatteet huomioidaan hankkeen toteutuksessa. Hankkeessa tiedostetaan naisten vähäinen osuus energiaratkaisujen parissa, mutta toisaalta myös naisten kiinnostus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tuloksista tiedotetaan laajasti, jotta mahdollisuus omaehtoiseen muutoksentekoon ymmärretään. Hankkeen pääteemana on vaikuttaa mm. kuluttajavalintoihin vähähiilisyystavoitteiden edistämiseksi, mikä tukee kestävää kehitystä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kymenlaakson kaukolämmön (kl) nykyiset ja potentiaaliset kuluttajat sekä tuottajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset vaikutukset kohdistuvat kaikkiin, sillä energiatehokkuuden lisääntyminen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen parantavat ympäristön tilaa, ja estävät ilmastonmuutosta. Energiapalvelun ja –mittalaitteiden tuotekehittäjät, valmistajat ja myyjät, jotka saavat tätä kautta näkyvyyttä ja voivat siten kasvattaa markkinoitaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 77 823

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 73 361

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 111 176

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 104 802

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Hamina, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa noudatetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaistamissuunnitelma, jossa todetaan, että Xamk kohtelee ihmisiä tasa-arvoisesti ja pyrkii edistämään tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Hankkeessa tiedostetaan naisten vähäinen osuus energiaratkaisujen parissa, mutta toisaalta naisten kiinnostus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tuloksista tiedotetaan laajasti, jotta mahdollisuus omaehtoiseen muutokseen tiedostetaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteuttaa valtavirtaistamisen tavoitetta olemalla syrjimätön sekä edistämällä tietoista ajattelua siitä, miten molemmat sukupuolet saadaan osallisiksi huomioimalla aiheesta vähemmän kiinnostuneet. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan naisten ja miesten erilaiset tavat, tarpeet ja motivaation lähteet. Hanketoiminnassa ja kohderyhmässä mukana miehiä ja naisia, jolloin verkostomaisella ja ryhmässä toimimalla innostetaan vähemmistönä olevaa sukupuolta kiinnostumaan ja vaikuttamaan tulosten edistämiseksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on kehittää Kymenlaaksoa kohti hiilineutraaliutta lisäämällä tietoa, yhteistyötä ja toimintaa erityisesti lämmönkulutusjouston toteutumiseksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Hankkeella on myönteinen vaikutus luonnonvarojen riittävyyteen ja kestävään kehitykseen, koska hankkeen toimet edistävät vähentämään energiankulutusta ja fossiilisten pa:den käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 7
Edistetään fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemistä, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen määrä vähenee. Toiminta vähentää ympäristö/ilmastomuutosta (haittoja) etsimällä uusia ratkaisuja, joita yksittäiset henkilötkin voivat tehdä ja tiedottamalla niistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 6
Fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen vähentää kasvihuonekaasujen määrää ja eliöstön elinympäristö ja sitä kautta luonnon monimuotoisuus säilyy paremmin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 8
Huippukuormien leikkaaminen kulutusjoustolla vähentää energiantarvetta, jolloin polttoaineiden käyttö vähenee. Silloin vähenee myös kasvihuonekaasujen määrä, ympäristöriskit vesillä polttoaineiden (mm. öljy) kuljetuksissa vähenevät kulutuksen/kuljetusmäärien pienentyessä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 6 4
Paikallisen energiankäytön tehostuminen vähentää tuontipolttoaineiden käyttöä. Vähenevä kuljetustarve Natura-alueiden kautta vähentää alueille kohdistuvia ympäristökuormituksia ja –riskejä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 9
Kulutusjousto mahdollistaa paremmin uusiutuvien energioiden käytön, kun energiankäyttöä voidaan ajoittain (vähäisemmän tarjonnan aikana) rajoittaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 6
Uusi tieto, osaamisen kehittyminen ja lisääntynyt yhteistyö edesauttavat yritysten kehitystarpeisiin vastaamista. Toiminta on vähähiilisyystarpeita vastaavaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Tiedon kerääminen, jakaminen ja uusien menetelmien käyttöönottoon valmistautuminen sekä toimintatapojen testaaminen luovat toimintamallin jatkuvalle kehittämiselle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 4
Hanke edistää hyvinvointia osaamisen tason nostolla ja tukemalla alueellista kehittymistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeen sisällöllinen toiminta ei vaikuta tasa-arvoon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeen sisällöllinen toiminta ei vaikuta tasa-arvoon.
Kulttuuriympäristö 3 2
Hanke edistää ympäristön tilan säilymistä tai paranemista, ja kaikessa rakenteellisessa kehittämisessä huomioidaan kokonaisvaikutukset.
Ympäristöosaaminen 8 8
Ympäristöasioiden huomioiminen on lähtökohtana kehitystyölle. Hankkeessa kehitetään osaamista energiaa/ympäristöä säästävään toimintaan ja menetelmistä sekä tuloksista levitetään tietoa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

KULUMA-hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilisyyttä ja Kymenlaakson hiilineutraalisuutta selvittämällä kuluttajien asenteiden nykytilanne ja vaikuttamalla kuluttajakäyttäytymiseen tiedottamalla lämpöenergian kulutus- sekä kysyntäjouston mahdollisuuksista energia- ja kustannussäästöissä. Tavoitetta tukemassa ovat käytännön pilotoinnit, jotka lisäävät tietoa käytettävistä menetelmistä lämmönkulutusjouston toteuttamisessa ja niiden vaikutuksista kohderyhmään, käyttäjiin.

Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa teetettiin kaksi erillistä kyselytutkimusta sekä pilotoitiin lämmön kulutusjoustoa kahdessa kohteessa. Laaja kyselytutkimus koski koko Kymenlaakson alueen lämpöenergian käyttäjiä, etupäässä kaukolämmön asiakkaita. Tässä kyselytutkimuksessa tuotiin esiin yleisellä tasolla tietoisuutta lämmön kulutusjoustoon ja siihen liittyviin energiansäästötoimenpiteisiin liittyen sekä selvitettiin kuluttajien asenteita lämmön kulutusjoustoa kohtaan. Toinen kyselytutkimus oli kaksiosainen, joka teetettiin hankkeen toisen pilottikohteen, asuinkerrostalopilotin yhteydessä. Tässä kyselytutkimuksessa selvitettiin pilottikohteen kerrostalon asukkaiden havaintoja ja tuntemuksia asuinolosuhteiden muutoksista pilotin aikana, kyselyt ennen ja jälkeen pilotin. Hankkeessa tehdyt pilotit suoritettiin asuinkerrostalossa Kotkassa sekä toimitilakohteessa Kouvolassa. Asuinkerrostalopilotissa pudotettiin kohteen patteriverkoston menoveden lämpötilaa vuorokautisten huippukulutuksien ajankohtana, aamuin ja illoin sekä yöaikaan. Toimitilakohteen pilotissa muutettiin kohteen lämpöenergian käyttöä ilmanvaihtokoneiden kautta pienentämällä sisäänpuhallusilman tilavuusvirtaa ja lämpötilaa sekä sammuttamalla ilmanvaihtokoneita yöajaksi.
Hankkeen toteutukseen on osallistunut 13 sidosryhmäkumppania ja 1 Xamkin talotekniikan opiskelija, joka suoritti 5 opintopistettä. Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistäviä ratkaisuja on löydetty kaksi, toteutettu kaksi demonstraatiota, yritys on tuottanut aiemmasta versiosta kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen markkinoille. Yrityksissä vuotuinen säästetty energia on 10 MWh ja julkisissa kohteissa 62 MWh. Uusia projekteja hankkeen myötä on syntynyt 2.