Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76834

Hankkeen nimi: Pielisen matkailualueen kehittämishanke 2022

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lieksan Kehitys Oy LieKe

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2856925-8

Jakeluosoite: Energiatie 2

Puhelinnumero: +358 40 480 4287

Postinumero: 81700

Postitoimipaikka: Lieksa

WWW-osoite: https://www.lieksankehitys.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rusanen Ismo Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.rusanen(at)lieksankehitys.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 480 4287

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pielisen matkailualueella on Ukko Kolin ja Loma-Kolin lisäksi useita luonnollisia matkailualueen keskittymiä, jotka tarvitsevat kehittämistä, tukea, näkyvyyttä ja yhteistyötä kasvaakseen ja vakiintuakseen osaksi Lieksan matkailupalvelutarjontaa. Hankkeen tavoitteena on nostaa koko Lieksan alueen matkailupalvelut ja -paketit helposti verkossa ostettaviksi, poistaa ostamisen esteitä ja kehittää tiedolla johtamista.

Hankkeen tuloksena Pielisen matkailualueen yritykset liittyvät integroidun kokonaisuuden kautta (alueellinen (Koli, Lieksa) - maakunnallinen (VisitKarelia Oy) - Lakeland - kansainvälinen (VisitFinland) entistä laajempaan matkailutarjonnan kokonaisuuteen. Matkailuyrittäjät toimivat yhdessä ja tekevät asiakaslähtöisiä markkinointiponnistuksia tavoitteellisesti hyödyntäen monikanavaisuutta. Verkkomyynti ja ristiinmyynti alustojen välillä kasvattaa yrittäjien liikevaihtoa ja yrittäjien matkailutuotteet ovat paremmin löydettävissä.

Hankkeen tuloksena myös Lieksan monipuoliset reitistöt saadaan näkyviin kotimaassa ja kansainvälisessä markkinoinnissa ja yrittäjät voivat hyödyntää niitä omissa matkailupaketeissaan. Uusia mielenkiintoisia tuotteita ja tuotepaketteja rakennetaan matkailijoiden ostettavaksi. Luontokohteiden ja reitistöjen kävijämäärät kasvavat ja myös ulkomaiset matkailijat löytävät Lieksan luonnon tarjoamat mahdollisuudet, mikä edistää myös matkailupalveluyritysten kehittymistä. Pitkällä aikavälillä Lieksan alueen luontomatkailu kasvaa merkittävästi.

Automaattisen matkailun analytiikan (yhteistyö VisitKarelia Oy:n kanssa) ja systemaattisen palautteen keräämisen avulla johdetaan matkailua tiedolla ja pysytään mukana nopeissa muutoksissa ja trendeissä. Analytiikka ja palautteiden hyödyntäminen vakiintuvat matkailuyritysten kehittämisen perustaksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Pielisen matkailualueen matkailuyritykset.

Pielisen matkailualueen useat luonnolliset keskittymät ja niissä toimivat matkailuyritykset tarvitsevat edelleen kehittämistä, tukea, näkyvyyttä ja yhteistyötä kasvaakseen ja vakiintuakseen osaksi asiakkaiden matkailupalvelutarjontaa. Näissä keskittymissä on merkittävästi matkailuyrityksiä ja paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia asiakaslähtöiseen kestävään matkailuun.

Alueilla on erilaiset palvelut, reitistöt, ominaispiirteet ja historia, joita tuotteistamalla ja hyödyntämällä saadaan Pielisen matkailualueen vetovoimaa merkittävästi kasvatettua. Alueen luonnollisia matkailukeskittymiä ovat Koli, Ruunaan retkeilyalue, Patvinsuon kansallispuisto, Vuonislahti, Kelvä ja ympäristö, Lieksan keskustan ja sataman alueet, Nurmijärvi ja Mätäsvaara-Vieki alue (Liite 4. Pielisen matkailualueen luonnolliset keskittymät).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tärkein välillinen kohderyhmä on Pielisen matkailualueella lomailevat matkailijat, joille matkailualueen palvelutarjonta saadaan paremmin esille ja ostettavaksi. Kehittämistyön uskotaan kokonaisuudessaan parantavan asiakastyytyväisyyttä niin, että asiakkaat viipyvät alueella pidempään ja käyttävät myös rahaa palveluihin enemmän.

Välillisiä kohderyhmiä ovat myös Pielisen matkailualueen lähellä olevat toimijat / alueet (Ilomantsi, Nurmes, Juuka jne.), jotka eivät vielä ole integroituneet Kolin imuun mukaan.

Välillisiksi kohderyhmiksi nähdään myös ne toimijat, jotka ovat vaikutusalueella. Nämä toimijat ovat muita palveluntarjoajia matkailualalla.

Matkailun kehittämisellä on merkittävä vaikutus alueen työllisyyteen ja parhaassa tapauksessa myönteinen vaikutus Lieksan väestörakenteeseen pidemmällä aikavälillä, koska matkailusektorille syntyvät työpaikat ovat naisvaltaisia. Tällä on suuri merkitys alueen elinvoimalle, koska nuoret naiset asuinpaikkapäätöksillään 'päättävät' alueen joko kehittyväksi tai taantuvaksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 219 926

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 219 926

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 274 908

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 274 908

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kerantie 7

Postinumero: 81720

Postitoimipaikka: Lieksa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali. Onnistuessaan hankkeella on positiivinen vaikutus naistyöpaikkojen syntymiseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali. Onnistuessaan hankkeella on positiivinen vaikutus naistyöpaikkojen syntymiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on lähtökohtaisesti sukupuolineutraali, mutta käytännössä syntyvät työpaikat ovat naisvaltaisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 5
Tavoitteena on luontoon liittyvän, kestävän matkailun, lisääminen. kehitettävät digitaaliset työkalu6t eivät kuormita ympäristöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 5
Luontomatkailun arvopohja on vähähiilisyydessä ja kestävässä kehityksessä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali vaikutus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 5
Luontomatkailun arvopohja on vähähiilisyydessä ja kestävässä kehityksessä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali vaikutus.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Neutraali vaikutus.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Luontomatkailun arvopohja on vähähiilisyydessä ja kestävässä kehityksessä. Lisääntyvä energian tarve ohjautuu pääsääntöisesti uusiutuviin energialähteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Lisää naistyöpaikkuja ja elinvoimaa alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
luontoelämykset ja kokemukset ovat lähtökohtaisesti aineettomia.
Liikkuminen ja logistiikka 7 5
Lisääntyvä matkailu lisää ihmisten liikkumista ja myös yritysten fyysisten tuotteiden logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Luonnolla on merkittävä, hyvinvointia edistävä vaikutus.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Neutraali vaikutus.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Neutraali vaikutus.
Kulttuuriympäristö 7 5
Toteutettavat toiemt tuovat Lieksan kulttuuri- ja historialliset kohteet paremmin asiaakiden tietoisuuteen.
Ympäristöosaaminen 7 5
Luonnossa liikkuminen lisää vastuullisuutta luontoa kohtaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö sekä digitaalisuuden kasvu ovat luoneet viime vuosina sekä haasteita että mahdollisuuksia matkailualalla. Pielisen matkailualueen kehityshankkeessa haasteita ratkottiin matkailuyritysten asiakaslähtöisen digitalisoimisen ja ammattimaisen tuotteistamisen avulla. Hankkeessa yritykset kehittivät verkkonäkyvyyttä, digitaalista sisältöä, uusia varausjärjestelmiä ja verkkokauppoja sekä kieliversioita. Hankkeessa kehitettiin myös yritysten ammattitaitoa tuotteistamiskoulutuksilla ja lisättiin yhdessä tekemisen kulttuuria yritysten välillä. Lisäksi tuotteiden paketointimahdollisuuksia ja myyntimahdollisuuksia eri jakelukanavissa parannettiin yhtenäisten tuotekorttirakenteiden avulla.

Matkailualueella otettiin käyttöön uusia digitaalisia työkaluja ja sivustoja helpottamaan tiedonkulkua, vahvistamaan alueen matkailumarkkinointia ja tiedolla johtamista. Hubspot -työkalun avulla kehitettiin toimivampaa tiedotusta matkailuyrittäjien ja kehittämissektorin välille. Outdooractive -järjestelmän avulla Lieksan ja Kolin alueen retkeilyreitistöjä ja niiden ympärillä olevia palveluita tuotiin digitaalisesti näkyvämmiksi ja saavutettavammiksi. Lieksan itäisen puolen verkkosivusto ja sen taustajärjestelmä kehitettiin palvelemaan matkailumyyntiä ja integroitiin osaksi Koli.fi -sivustoa. Lisäksi Visitory -palvelu otettiin käyttöön parantamaan alueen matkailun tiedolla johtamista.

Hankkeen tuloksena koko matkailualueen tunnettuus ja digitaalinen löydettävyys on parantunut. Yritysten laadukkaat ja helposti ostettavat tuotteet lisäävät jatkossa yritysten ansaintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä markkinoilla. Lisäksi tuotteistamisen tuloksena lisääntynyt tuotetarjonta kasvattaa asiakastyytyväisyyttä ja palvelee ympärivuotisen matkailun kehittymistä. Hankkeen myötä mahdollistetaan koko matkailualueen aiempaa tehokkaampi ja monipuolisempi markkinointi niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.