Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76875

Hankkeen nimi: Haitallisten taipumien ja kulumisen eliminointi teollisuus komponenteissa

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.1.2021 ja päättyy 30.11.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SEIMEC SERVICE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2607881-8

Jakeluosoite: Turkistarhaajantie 16

Puhelinnumero: 0408472612

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.seimec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäkipelto Olli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: olli.makipelto(at)seimec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408472612

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa pyritään mallintamaan ja eliminoimaan teollisuus komponenteissa ilmeneviä haitallisia taipumia, kulumia ja murtovoimia. Saatuja tuloksia todennetaan toimivilla laitteilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 47 290

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 096

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 47 290

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 36 096

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Turkistarhaajantie 16

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei nähty tarppelliseksi
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei nähty tarppelliseksi
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei nähty tarppelliseksi

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Mahdollistaa sivupolttoaineiden käyttöä voimalaitoksilla
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Parantaa palamisen laatua voimalaitoksilla. Korvaavien- ja sivupolttoaineden käyttö auttaa vähentämään turpeen käyttöä energiantuotannossa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Vähemmän päästöjä ja vähemmän ongelmajätteitä hallitun polttoainesyötön avulla, esim. REF-polttoaineet.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 7
Puhtaampi palaminen, vähemmän päästöjä. Korvaavien- ja sivupolttoaineden käyttö auttaa vähentämään turpeen käyttöä energiantuotannossa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Vähemmän päästöjä ja vähemmän ongelmajätteitä hallitun polttoainesyötön avulla, esim. REF-polttoaineet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Nyt kehitettävät ratkaisut mahdollistavat nykyistä hallitumman uusiutuvien polttoaineiden käytön, hakkuujäte jne.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Työpaikkojen lisääntyminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Syntyy aineettomia oikeuksia
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Haitallisia ilmastopäästöjä vähentävä toteutuessaan
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 2
Vaikuttaa vähentävästi päästöihin

9 Loppuraportin tiivistelmä

Seimec Service tiedote T&K hankkeesta. Seimec Service Oy on toteuttanut 10.3-30.11.2021 välisenä aikana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen #haitallisten taipumien ja kulumisen eliminointi teollisuus komponenteissa# Hankkeessa pyrittiin mallintamaan ja eliminoimaan teollisuus komponenteissa ilmeneviä haitallisia taipumia, kulumia ja murtovoimia. Saatuja tuloksia todennettiin toimivilla laitteilla. Seimec Service tutki sulkusyöttimien kriittisiä rasituspaikkoja. Suunnittelun, mallinnuksen, lujuuslaskelmien ja konsepti koeajojen myötä onnistuttiin selvittämään juurisyitä, jotka ovat johtaneet laitteden vikaantumiseen. Lisäksi hankkeessa tutkittiin siirtoruuvien vikaantumisia. Lujuuslaskelmilla ja kenttätestauksilla kyettiin löytämään ja eliminoimaan siirtoruuveissa ilmenieviä vikoja. Lisätietoja. Olli Mäkipelto, CEO 040 847 2612 www.seimec.fi