Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76937

Hankkeen nimi: Käyttäjäkokemuksen kehittäminen ja integraatioiden syventäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.1.2021 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Keskeytynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ROLLOCK OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1451404-5

Jakeluosoite: Viestitie 2 B

Puhelinnumero: +358407449698

Postinumero: 87700

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.rollock.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haapala Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.haapala(at)rollock.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407449687

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rollock Oy:n tavoitteena on kehittää tämän projektin kautta älylukitustuotteiden käyttäjäkokemusta entistä käyttäjäystävällisemmäksi sekä automaattisemmaksi. Keskeinen osa hanketta on parantaa nykyisen markkinoilla olevan älylukko- ja ohjainperheen ohjelmistollisia ja käyttöliittymäpohjaisia ominaisuuksia. Työ tapahtuu omien tuote- ja ohjelmisto-ominaisuuksien kehityksellä sekä yhteistyökumppanien ratkaisuiden integroinnilla. Hankkeen kautta tavoitellaan entistä voimakkaampaa kasvua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 156 610

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 91 765

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 156 610

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 91 765

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Viestitie 2 B

Postinumero: 87700

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole kokonaisuuden kannalta vaadittava, tarvittaessa voidaan tehdä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole kokonaisuuden kannalta vaadittava, tarvittaessa voidaan tehdä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole kokonaisuuden kannalta vaadittava, tarvittaessa voidaan tehdä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Rollock ratkaisut vähentävät mekaanisia metallisia avaimia ja tämä näkyy pienentyvänä metallin kulutuksena.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Suuri osa työstä ja alihankinnasta on tullut Kainuusta sekä P-Suomesta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Pilvipalvelun kehitys parantaa aineettoman tuotteen myyntiä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Annetaan loppuraportin yhteydessä.