Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76946

Hankkeen nimi: Moder-kehityshanke, jatkokehitys ja dataliikenteen automatisointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.1.2021 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MODER OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3141855-7

Jakeluosoite: Kiiskikalliontie 3

Puhelinnumero: 0505235051

Postinumero: 88490

Postitoimipaikka: POHJAVAARA

WWW-osoite: moder.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Puurula Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Omistaja, osakas

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika(at)moder.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505235051

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Moder-kehityshanke, jossa toteutetaan dataliikenteen automatisaatioon ja integrointeihin perustuvat teknologiset ratkaisut big datan määrän lisäämiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 36 610

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 405

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 36 610

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 405

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kiiskikalliontie 3

Postinumero: 88490

Postitoimipaikka: POHJAVAARA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Startup-yrityksemme alkuvaiheessa toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta ei ole tehty. Sukupuolien välinen tasa-arvo koetaan toteutuvan seuraavassa kohdassa esitetyistä syistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Moder Oy:n perustajista on kaksi miespuolista sekä yksi naispuolinen. Tämän antaa mielestämme erinomaisen pohjan sukupuolitasaveroisen hankkeen sekä liiketoiminnan pyörittämiseen. Mukana Moderin toiminnassa on myös 2 naispuolista majoitusalalla toimivaa neuvonantajaa, advisoria. Sukupuolinäkökulma huomioidaan kaikessa toiminnassa sekä henkilövalinnoissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Toteutettavien integraatioiden myötä yrittäjä voi automaattisesti ohjata mökkiensä lämpötilanhallintaa ja näin säästää energiaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Tehostamalla yritysten liiketoimintaa pystytään saamaan aikaan uusia oheispalveluita sekä luotua työpaikkoja matkailulalalle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Moder - matkailualan liiketoimintajärjestelmän kehityshanke, jossa toteutettiin tuotteen julkaisuun vaadittavat toiminnallisuudet sekä kehitettiin uutta teknologiaa mm. data-analytiikan, automaation sekä statistiikan osalta.