Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76981

Hankkeen nimi: Pikkasen enemmän liiketoimintaa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Viitasaaren kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0208573-0

Jakeluosoite: Keskitie 10

Puhelinnumero: 0144597411

Postinumero: 44500

Postitoimipaikka: Viitasaari

WWW-osoite: http://www.viitasaari.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Honkanen Tiina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kaupunginsihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.honkanen(at)viitasaari.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444597301

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on edistää Viitasaaren keskustassa toimivien yritysten uudenlaisten, erityisesti verkostona tuotettavien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista sekä mahdollistaa niiden palvelutarjonnan vieminen virtuaalitodellisuuteen. Uudet tuotteet ja palvelut kumpuavat esimerkiksi Wanhan Viitasaaren keskustan arvokkaasta paikallishistoriasta ja kulttuurista sekä niihin liittyvistä näyttelyistä ja tapahtumista. Hankkeessa pyritään kytkemään tähän yritysten verkostoon uusia yrityksiä niin lähialueelta kuin kauempaakin Suomesta ja ulkomailta.

Hankkeessa pyritään siis synnyttämään rikkaaseen ja juurevaan kulttuuriperimään pohjautuen uutta ja uudistunutta liiketoimintaa Viitasaaren keskustaan. Työkaluina tässä ovat yritysten yhteistyöverkostojen rakentaminen sekä yhteisten tuote- ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen innovatiivisten kokeilujen kautta. Lisäksi tavoitteena on elävöittää keskusta-aluetta yhteistyössä kulttuurialan toimijoiden kanssa sekä fyysisesti että uudeksi virtuaaliseksi ekosysteemiksi.

Hankkeen konkreettisena tuloksena Viitasaaren keskusta-alueen yrityskanta uudistuu ja keskustassa tarjolla olevat palvelut monipuolistuvat. Samalla palvelut viedään laajasti virtuaaliseen maailmaan, jolloin niiden potentiaalinen asiakaskunta laajenee vahvasti kansainväliseen suuntaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasiallisia kohderyhmiä ovat Viitasaaren keskusta-alueella toimivat yritykset sekä toistaiseksi muualla toimivat yritykset, jotka voivat olla kiinnostuneita toimimaan näiden yritysten muodostamissa verkostoissa. Lisäksi kohderyhmänä ovat keskustassa toimintaansa aloittavat yrittäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat varsinaisen kohderyhmän asiakkaat eli alueen asukkaat sekä alueelle saapuvat matkailijat, joille pyritään tuottamaan monipuolisempia palveluita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 279 802

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 269 841

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 349 752

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 337 301

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Viitasaari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen valmisteluvaiheessa on otettu huomioon sukupuolinäkökulma. Hanke on toiminnallisesti sukupuolineutraali, eikä sukupuoli ole määrittävä tekijä, kun yrityksiä valitaan mukaan hankkeeseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Keskusta-alueen yrityksistä ei ole käytettävissä yrittäjän sukupuolen mukaista tilastotietoa ja hankkeeseen otetaankin mukaan yrittäjiä sukupuolesta riippumatta. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon myös siten, että hankkeen toiminta ja tulokset palvelevat mahdollisimman hyvin kaikkia yrittäjiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Viitasaaren keskustassa luonto on lähellä, minkä vuoksi hankkeen kehittämistyössä halutaan korostaa kestävää luonnonvarojen käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta ilmastonmuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Viitasaari on osa suomalaista maaseutua, jossa luonto on aina lähellä. Siksi myös palvelutarjonnan kehittämisessä tulee pyrkiä säilyttämään luonnon monimuotoisuus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkittävää vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä pyritään mahdollisimman tehokkaaseen materiaalien hyödyntämiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Ei merkittävää vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Hankkeen päätavoitteena on monipuolistaa paikallista elinkeinorakennetta ja parantaa yritysten kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 7
Hankkeella pyritään myös synnyttämään uusia aineettomia palvelutuotteita.
Liikkuminen ja logistiikka 1 3
Keskustan palvelutarjonnan kehittäminen ja paikallisen elinkeinorakenteen monipuolistaminen vähentää tarvetta asioida suuremmissa kaupungeissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Hanke edistää monipuolisesti alueen hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 1 3
Hankkeella pyritään edistämään tasapuolisesti sekä naisten että miesten omistamien yritysten kehitystä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Monipuolisempi palvelutarjonta edistää harvaan asutun maaseudun asukkaiden yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 5 6
Hankkeessa on mukana useita kulttuurialan toimijoita, joiden tukemana pyritään kehittämään keskusta-alueen kulttuuriympäristöjä monipuolisesti.
Ympäristöosaaminen 1 4
Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen myötä myös yritysten ympäristöosaaminen usein kasvaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Viitasaaren kaupungin 1.4.2021 – 30.6.2023 hallinnoimassa hankkeessa synnytettiin nelostien välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan Viitasaaren vanhan yhteiskoulun tiloihin uudenlainen ja vetovoimainen palvelukonsepti ja -ympäristö, joka ohjaa yhä enemmän vilkkaan valtatien liikennevirtoja pysähtymään Viitasaaren keskusta-alueelle. Paikka toimii myös erottautuvana palveluympäristönä perinteiseen liikenneasemaverkostoon verrattuna.

Vanhasta yhteiskoulusta syntyi Lyhty Viitasaari, joka jatkossa tarjoaa kirkkaan teeman uuden yritystoiminnan kehittämiselle. Lyhty Viitasaari palvelukonseptin sisältöjen kehittämiseksi hankkeessa rakennettiin yhteistyöverkostoja ja synnytettiin uudenlaista yhteistyötä keskustassa sekä muualla toimivien yritysten kesken. Hankkeen aikana yrityksiin syntyikin uutta palvelutuotantoa. Erottuvalle konseptille laadittiin myös brändin kehittämistä edistävä viestinnällinen ilme

Hankkeen toimesta Viitasaaresta tuli myös virtuaalinen. Virtuaaliseen kokemukseen mallennettiin
hankkeen kannalta keskeisin kohde, vanha yhteiskoulu sekä sen edessä oleva kääntösilta. Virtuaalinen kokemus sisältää toimintoja, jotka eivät tapahdu reaalimaailmassa ja jotka toimivat kävijälle yllätyksellisinä elementteinä. Virtuaalinen Viitasaari tarjoaakin yrityksille sekä kaupungille uudenlaisen tavan esitellä tuotteita ja palveluita sekä ympäristön pysähtymisille keskusta-alueelle.

Keskustan houkuttelevuuden kehittämiseksi laadittiin suunnitelmia, joiden tavoite on synnyttää uusia tapahtumia sekä aktiviteetteja, jotka osaltaan lisäävät keskusta-alueen kiinnostavuutta. Suunnitelmien kautta syntyi Toisinnäkemisen festivaali sekä PeriFeria kaupunkijuhla, joka saa inspiraation kaupungin sloganista ”Pikkasen parempi periferia”. Kaupunkikuvan elävöittämistä mietittiin myös uusista näkökulmista ja hankeaikana teetettiin kolme erityylistä konseptisuunnitelmaa, joissa hyödynnetään lisätyn todellisuuden (Augmented reality) mahdollisuuksia.