Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A76992

Hankkeen nimi: LappiSat-satelliittikeskus – Erityisosaaminen ja tekninen toteutus avaruustoiminnalle, -tieteelle ja -tekniikalle

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2020 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Tähteläntie 62

Puhelinnumero: +358294480813

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: Sodankylä

WWW-osoite: https://www.sgo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jouni Envall

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Laboratoriopäällikkö, tutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni.envall(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504104304

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sodankylän geofysiikan observatoriolla (SGO) on yli satavuotinen historia revontulien ja niihin liittyvien lähiavaruuden magneettisten vaihteluiden tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen tieteellinen ja Lapin tapauksessa kaupallinen merkittävyys on tunnettu pitkään. Viime vuosina myös sen yhteiskunnallinen merkittävyys on alettu ymmärtää aiempaa syvemmin. Auringon magneettisen aktiivisuuden aiheuttamat avaruusmyrskyt tunnustetaan yhdeksi merkittävimmistä maatamme koskevista kansallisista riskeistä, kuten on julkaistu vuoden 2018 Sisäministeriön sisäisen turvallisuuden kansallisessa riskiarviossa.

Suomen tuore satelliittiosaaminen on mahdollistanut viime vuosien aikana maamme ensimmäiset satelliitit, uutta yritystoimintaa sekä Suomen kehittymisen avaruusosaajavaltiona. Tämän johdosta luotiin Suomeen laki avaruustoiminnasta, jossa määritellään mm. avaruusesineen lähettäminen avaruuteen ja sen operointi.

Suomen satelliittiosaaminen on nykyisin keskittynyt eteläiseen Suomeen. Toteutuneiden hankkeiden pohjalta on syntynyt satelliittialan yrityksiä, jotka kykenevät tarjoamaan avaruustoiminnan teknisiä ratkaisuja laajenevalle asiakaskunnalle.

SGO:lle vuonna 2020 palkatun osaajajoukon johdolla on mahdollista viedä lappilainen avaruusosaaminen uudelle tasolle aloittamalla lappilaiset avaruusmissiot Lapin ensimmäisillä satelliiteilla. Tavoite on tarjota ratkaisuja, jotka hyödyttävät Lappia, Suomea ja lopulta koko maailmaa.

Tässä hankkeessa aiomme rakentaa Lapin ensimmäisen satelliitin (LappiSat-1). Satelliitin tieteellisenä hyötykuormana on revontulia ja lähiavaruuden magneettisia muutoksia havainnoivia instrumentteja, jotka suunnitellaan ja rakennetaan pääosin SGO:lla, hyödyntäen observatorion pitkällistä mittalaiteosaamista. Satelliitti toteutetaan SGO:n johdolla, hyödyntäen muiden hankkeen kumppaneiden tiloja, laitteita sekä osaamista eri aloilta. Näihin lukeutuvat mekaniikka- ja elektroniikkasuunnittelu (Lapin AMK), avaruuslainsäädäntö (Lapin YO), rasitustestit ja koneistus (yritykset).

Toinen keskeinen pyrkimyksemme on luoda Lappiin osaamiskeskittymä nopeasti kasvavalle avaruusteknologian alalle. Uusia osaajia on tarkoitus kasvattaa eritoten paikallisesti. LappiSat-1 -hankkeessa Lapin AMK:n opiskelijat pääsevät osallistumaan kehitystyöhön ja hyödyntämään tehtyä työtä opinnäytteinä. Yrityspartnerimme voivat räätälöidä palveluitaan ja osaamistaan vastaamaan entistä paremmin myös satelliittiteknologian tarpeita. Ostopalveluissa suositaan mahdollisuuksien mukaan lappilaisia toimijoita.

Pitkän tähtäyksen tavoitteemme on aloittaa LappiSat-ohjelma. Kun ensimmäinen satelliitti on saatu kiertoradalle, seuraavat askeleet on jo puoliksi otettu. Ensimmäistä satelliittia seuraa useampi Maan kiertoradan satelliitti entistä kehittyneemmillä instrumenteilla varustettuina. Lähitulevaisuudessa on myös mahdollista rakentaa LappiSat-ohjelman pohjalta geofysikaalisia instrumentteja, jotka voivat lentää muiden satelliittien tai luotaimien mukana esimerkiksi Kuuhun, asteroideille ja lähiplaneetoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat 1) Lapin alueen satelliittia ja sen satelliittijärjestelmiä ja -dataa kehittävät ja hyödyntävät yritykset, 2) mukana olevat korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä niiden tutkijat sekä 3) satelliitti- ja avaruuskeskukseen liittyvät toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat 1) lappilaiset teknologiaorganisaatiot sekä 2) opiskelijat, jotka voivat esimerkiksi opinnäytetöissään hyödyntää satelliittihankkeessa rakennettavia pilotointi- ja testausympäristöjä Sodankylässä, Rovaniemellä ja Oulussa, sekä 3) lappilaiset matkailuelinkeinoyrittäjät, varsinkin revontulien parissa elinkeinoaan harjoittavat, jotka hyötyvät revontulidatasta. Lisäksi suomalainen yhteiskunta, joka saa entistä kattavampaa mittaus- ja tutkimustietoa aurinkomyrskyistä sekä paremmat valmiudet niiden aiheuttamien riskien minimoimiseksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 167 430

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 97 350

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 209 287

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 121 688

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Rovaniemi, Sodankylä, Tornio, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tähteläntie 62

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: Sodankylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke edistää kaikkien sukupuolien asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteutetaan asiantuntijatyönä, johon sukupuolella ei ole vaikutusta. Kuitenkin tasa-arvoa edistävät ja sukupuolesta johtuvat erityistoimet ovat toiminnassa mukana emo-organisaation (Oulun yliopisto) ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Hankkeessa ei ole havaittavissa ristiriitoja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite. Hankkeen ympäristö on lähtökohtaisesti tasa-arvoinen kaikille sukupuolille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei vaikutusta luonnonvarojen käyttöön eikä ympäristön tilaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Hankkeessa sovellettavat laitteet ja kehitettävät menetelmät tulevat Maan ja lähiavaruuden ilmiöiden havannointi- ja tutkimuskäyttöön.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutusta kasvillisuuteen eikä eliöihin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei vaikutusta vesiin eikä maaperään.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei Natura-alueisiin kohdistuvia vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Materiaalien käyttö- ja energiatehokkuus huomioidaan soveltuvin osin hanketyössä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke ei ota kantaa energialähteen luonteeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Hankkeen taustalla on paikallisia korkean teknologian yrityksiä, jotka saavat hankkeen tuloksina perustutkimukseen liittyvää tietoa käyttöönsä tulevien tuotteidensa kehitystyöhön, sekä samalla verkottuvat hankkeen kautta paikalliseen klusteritoimintaan ja kansainväliseen SGO:n kumppanuusverkostoon.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hankkeessa kehitettävät ja sovellettavat laitteet tuottavat dataa, josta saadan kehitettyä aineettomia tuotteita ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Hankkeessa sovellettavat laitteet ja kehitettävät menetelmät tulevat maan ja lähiavaruuden ilmiöiden havannointikäyttöön. Tuloksilla ja niiden analyysillä on yhteys avaruussään tekijöiden ymmärtämiseen. Avaruussään vaikutusten ymmärtämisellä vaikutetaan paikantamisen laatuun, jolla taas on yhteys liikkumiseen ja logistiikkaan sekä turvallisuuteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hanke tuo Lapille oman sateliitin ja satelliittitoiminnan, johon liittyy vahvasti osaamisen, tutkimuksen- ja infrastruktuurin kehittäminen. Tällä on pitkäaikaisia työllisyyttä, osallisuutta, hyvinvointia ja tiedon saatavuutta, sekä luovuutta edistäviä vaikutuksia.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Vahvasti osaamiseen pohjautuva toiminta edistää mitä parhaimmissa määrin tasa-arvoista toimintaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hanke edistää osaamisintensiivisten ihmisten yhdenvertaisuutta Lapin ja muun Suomen välillä.
Kulttuuriympäristö 9 9
Hanke tuo Lapille oman sateliitin ja satelliittitoiminnan, johon liittyy vahvasti osaamisen, tutkimuksen- ja infrastruktuurin kehittäminen. Tällä on pitkäaikaisia työllisyyttä, osallisuutta, kulttuuria ja tiedon saatavuutta, sekä luovuutta edistäviä vaikutuksia. Näin ollen hanke vaikuttaa yli satavuotiaan Sodankylän geofysiikan observatorion elävään kulttuuriperintöön.
Ympäristöosaaminen 9 9
Hankkeessa sovellettavat laitteet ja kehitettävät menetelmät tulevat maan ja lähiavaruuden ilmiöiden havainnointi- ja tutkimuskäyttöön. Tulokset ja niiden hyödyntäminen jatkossa lisäävät ympäristötietoisuuttamme ja -osaamistamme.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-