Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77013

Hankkeen nimi: SCIP - Älykkään kaupungin innovaatioalusta ja infrastruktuuri tutkimuksesta ja innovoinnista tulevien uusien ratkaisujen nopeaan ja laajamittaiseen hyödyntämiseen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto (toteutuspaikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)

Puhelinnumero: 06-8294111

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.chydenius.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikko Myllymäki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuskoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.t.myllymaki(at)jyu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 567 5606

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronaviruspandemian vaikutukset Keski-Pohjanmaalle – raportin mukaan alueen elinkeinoelämää tukevaa TKI-toimintaa tulee edistää. Digitalisaatio nähdään yhtenä keskeisenä ja tunnistettuna kehittämisen kohteena. Tutkimustuloksissa peräänkuulutetaan myös uudenlaisia, digitaalisuuteen pohjautuvia avauksia. Tulevaisuuden älykkäät kaupungit ja niiden palvelut rakentuvatkin digitaalisuuden, langattomuuden ja niiden avulla tuotetun datan hyödyntämisen pohjalle. Selviytyäkseen tulevaisuuden haasteista kaupunkien on lisättävä digitalisaation hyödyntämistä, datan tuottamista ja tehokasta käyttämistä. Kaupungit voivat ottaa käyttöön erilaisia sensoriteknologioita etsien esineiden ja teollisen internetin soveltamismahdollisuuksia. Yritykset voivat kehittää uusia kerättyyn ja jalostettuun tietoon pohjautuvia tiedon palveluja ja tuotteita.

Tässä hankkeessa haetaan ratkaisuja kaupunkien digitalisaatiomurrokseen tuomalla yhteen erilaisia toimijoita ( T&K- ja koulutusorganisaatio sekä siihen linkittyvät yhteistyöyliopistot ja DIH:t, ICT- ja teknologia alan yritykset, kaupunki ja kaupungissa olevat hallinnolliset ja liike-elämän toimijat) muodostamaan älykkään kaupungin innovaatiokeskittymä ja kehittämällä uudenlainen, avoin älykaupungin innovaatioalusta, joka mahdollistaa erilaisten älykkäisiin kaupunkeihin soveltuvien, dataan pohjautuvien teknologioiden, konseptien ja tuotteiden kehittämisen ja pilotoimisen. Tavoiteltava innovaatiokeskittymä ja alusta mahdollistavat uudenlaisen yhteiskehittämisen ja tiedon hyödyntämisen yrityksille, kaupungin edustajille, tutkijoille, opiskelijoille ja asukkaille kaupungissa.

Alustan toteuttamisessa otetaan huomioon aiemmat tulokset samanlaisia konsepteja pilotoineissa kaupungeissa. Projektissa on myös tavoitteena saada alueen IoT-verkkoja kattavimmiksi (LoRAWAN, 5G-teknologiat) ja kasvattaa toimijoiden ja kohderyhmän osaamista näihin liittyen. Alustaa ja infraa hyödyntäen on tavoitteena rakentaa kaupungin ja yritysten ympäristöistä kerättävää ja edelleen arvotiedoksi jalostettavaa dataa hyödyntäviä smart city –sovelluksia, jotka liittyvät uudenlaisten kaupunkia, kansalaisia ja kaupunkien yrityksiä kiinnostavien tarpeiden ratkaisemiseen. Hankkeessa on tavoitteena löytää pilottien toteuttamisen kautta tuotteistettavia ratkaisuja ja hakea jatkokehityspolkuja lupaavimmille piloteille ja likittyä eri Smart City- verkostoihin.

Hankkeen innovaatiokeskittymän avulla saadaan aikaan digitaalisena tietovarantona toimiva alusta ja kommunikaatioinfrastruktuuri. Sen avulla voidaan kerätä, tuottaa ja jalostaa uutta tietoa kaupungin ja kansalaisten tarpeisiin ja mahdollistetaan uusien digitalisaatioon pohjautuvien innovaatioiden ja ratkaisujen tuottaminen erilaisiin konteksteihin. Alueen yritykset yhdessä hankkeen kanssa ideoivat ja kehittävät piloteissa uusia palveluita sekä kerättyyn tietoon pohjautuvia uusia arvotuotteita alustan ja sen tiedon päälle. Hankkeenaikaisille onnistuneille piloteille tehdään tuotteistamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä etsitään niille kaupallisia hyödyntäjiä. Hankkeessa toteutettavia tuloksia ja pilotteja varten tullaan avaamaan avointa dataa ja sen liiketoimintamahdollisuuksia levittävä portaali.

Hankkeen toimenpiteet suoritetaan työpaketeittain:
TP1 Innovaatiokeskittymän muodostaminen
TP2 Olemassa olevat Smart City –ratkaisut: benchmarking ja alustan määritys
TP3 Avoimen dataintegraatioalustan – ja infrastruktuurin ja sen koostavan verkkosivuston toteuttaminen
TP4 Pilotointi ja ratkaisujen jalostaminen yhdessä yhteistyötahojen kanssa
TP5 Tiedotus, verkostoyhteistyö ja hallinnoiminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Keski-Pohjanmaan kaupungit ja kunnat ja toteutettavan innovaatioalustan päälle uusia liiketoimintaratkaisuja ja sovelluksia ideoivat ja kehittelevät yritykset, ja asiasta kiinnostuneet ja erilaisista ratkaisuista kiinnostuneet yritykset, asukkaat, tutkijat, opiskelijat sekä alueelliset t&k-organisaatiot henkilöstöineen, jotka hyödyntävät ja käyttävät alustan dataa. Myös DIH:t ja sen jäsenet ovat mukana hankkeessa hubin toiminnan kautta, jos esim. DIH:t järjestävät tapahtumia jossa DIH:ien jäsenet tuovat esille konkreettisia toimenpiteitä esim. hankkeiden toiminnan kautta. Myös näin jaetaan tietoa DIH:n kautta esim. Centrialle ja KPEDU:lle. Centria ja KPEDU saavat mahdollisuuden tiedonjakoon ja hankkeen toiminnan ohjaamiseen mahdollisen ohjausryhmätyöskentelyn kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmänä ovat maakunnan kehitysyhtiöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 310 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 288 812

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 380 142

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 356 826

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristössä ovat kaupunkin työntekijät, eri toimialojen yritykset sekä kaupungin asukkaat. Tarkastelun perusteella ei ole havaittu seikkoja, joiden perusteella sukupuolella olisi vaikutusta hankkeen toimenpiteisiin, joten ne ovat lähtökohtaisesti luonteeltaan sukupuolineutraaleja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
ICT-ala on hyvin miesvaltainen. Naisten lisääntynyt osallistuminen teknologiaalaan ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalitaloudessa edistäisi talouskasvua ja laajempaa sosiaalista kehitystä. Tulevaisuudessa ammattien ja alojen segregaatiolla on entistä suurempi merkitys. Digitalisaatio ohjaa yhteiskuntaa yhä enemmän ja enemmän, joten on tärkeää, että eri sukupuolet ovat sitä kehittämässä ja siitä hyötymässä. ICT-ala mielletään alaksi, jossa pää huomio keskittyy itse teknologioihin. Iso osa ICT-alan työstä liittyy kuitenkin teknologioiden soveltamiseen. Teknologian soveltamiseen liittyvien asioiden esiin nostaminen on yksi avaintekijä, jonka avulla naisia olisi mahdollista saada lisää alalle. Tässä hankkeessa tuotetaan avointa materiaalia (esim. blogi-muodossa)joka tuo esiin teknologioiden sovelluskohteita ja mahdollisuuksia. Tällaisten sovelluskohteiden esiin nostamisella naisten kiinnostusta teknologia-alaan voidaan kasvattaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on tavoitteiltaan sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 4
Projektissa on yhtenä alatavoitteena hakea digitalisaation ratkaisuja, joilla on vaikutusta vähähiilisyyden edistämisessä, esimerkiksi yhdyskuntien energian tai resurssien säästössä, tai yritysten kehittämissä uusissa vähähiilisyyden ratkaisuissa. IoT-ratkaisujen kehittäminen ja avoimen datan kerääminen, jalostaminen ja esilletuominen tehostaa kaupungin ja yritysten toimintaa ja logistiikkaa, esim. liikkumisen osalta. Hankkeen tulosten avulla voidaan lisätä energiatehokkuutta ja siten vähentää käytettävän polttoaineen tai energian määrää, esim. katuvalot pois käytöstä silloin kun ei keskimääräisesti ole liikennettä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Hanke mahdollistaa energian käytön tehostumisen IoT-laitteilta saatua tietoa hyödyntämällä. Vähähiilinen liikenne lisääntyy välillisesti hankkeen tuloksena uuden tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen avulla. Palvelut digitalisoituvat älykaupungeissa enenevässä määrin ja tarve liikenteelle vähenee. Tämän seurauksena ilmaan joutuvien kasvihuonekaasujen määrä vähenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Ei varsinaista suoraa vaikutusta, mutta välillisesti IoT-ratkaisujen ja avointa dataa hyödyntämällä voitaisiin seurata esim. viljelysmaan olosuhteiden tilaa ja lannoittamisen ja maatalouskoneiden käyttötarvetta ja säätää niitä tarkoituksenmukaisesti. Tuomalla kansalaisille ja muille sidosryhmille tarkkaa tietoa olosuhteista kaupungeista mutta myös kaupungin luontoalueista, voidaan tiedon avulla vaikuttaa positiivisesti luonnon ja eliöiden monimuotoisuuden säilyttämisen mahdollisuuksiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Kaupungin ja logistiikan tuottamien päästöjen väheneminen IoT-ratkaisujen avulla. Hankkeen tulosten avulla voidaan lisätä energiatehokkuutta ja siten vähentää käytettävän polttoaineen määrää. IoT-teknologioilla voidaan tuottaa tietoa kaupunkialueiden lannoitustarpeiden määrästä ja siten vaikuttaa positiivisesti pohjavesiin ja jokiin päätyvien lannoitejäämien määriin
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Hankkeen tulokset hyödyttävät kohdistuvat KeskiPohjanmaan maakunnan aluetta, minkä myötä vaikutukset ulottuvat välillisesti myös alueen Natura 2000 -kohteisiin luonnon monimuotoisuuden säilymisen kautta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Kaupungin ja yritysten materiaalinhallinnan parantuminen IoT-ratkaisujen ja ennen kaikkea lisäätyneen kaupunkitiedon avulla ja digitalisaation kasvattamien ja uusien digitaalisten palvelujen käyttöönottamisen kautta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 6
oT-laitteiden pienten virrankäytön vaatimusten vuoksi uusiutuvaa energiaa (kuten ympäristöstä energian kerääminen: aurinkoenergia, liikeenergia, ääniaalloista kerättävä energia) tulee hyödyntää näiden laitteiden kehityksessä toiminta-ajan maksimoimiseksi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Hanke tuo uusia mahdollisuuksia kehittää IoT laitteisiin ja dataan perustuvia palveluita kaupungin ympäristössä sekä siihen liittyvää digitaalista liiketoimintaa. Hanke mahdollistaa yritysten aktiivisen osallistumisen uusien avoimeen dataan perustuvien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja kokeiluihin avointa toimijariippumatonta dataintegraatioalustaa hyödyntäen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 9
Hankkeessa tehdään suunnitelma avoimen IoTdatan tallentamiselle ja hyödyntämiselle kaupungeissa ja tukeudutaan myös muissa älykaupunkihankkeissa tehtyihin ratkaisuihin. Hankeparin yhtenä tavoitteena on hankkeen osaamisen siirtäminen koulutusmateriaaliksi. Näin ollen hanke kehittää välittömästi aineetonta koulutuspalvelua.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
IoT-laitteisiin kytketyt palvelut vähentävät turhaa hiilipäästöisen liikkumisen ja kuljetuksen tarvetta.Esim. kulkutapajakauman seuraaminen IoT:n avulla tuottaa uutta tietoa liikkumisesta, ja se auttaa esim. kaupunkisuunnittelua uusien keveiden väylien suunnittelutyössä. Teknologia ja data mahdollistavat myös reaaliaikaisen tiedon saamisen liikenteen ongelmista ja voidaan tehostaa liikenteen ja logistiikan toimintaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Uuden tiedon ja osaamisen kasvattaminen parantaa ihmisten työllistymismahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä. Digitalisaation avulla voidaan seurata ympäristöä ja sen vaikutusta ihmisen hyvinvointiin eri tavoin, ja välittää tätä tietoa esim. kaupungin eri tahojen hyödynnettäväksi
Tasa-arvon edistäminen 2 4
Alueellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kasvaa projektin tuottaman materiaalin kautta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Hanke mahdollistaa uusien palveluiden muotoilemisen avoimesta datasta kaikille kaupunkien asukkaille ja siten yhdenvertaisen asukkaiden kohtelun. Avoimen datan pohjalta on mahdollista kehittää palveluita myös erityisryhmien tarpeisiin.
Kulttuuriympäristö 1 3
IoT-teknologia ja digitalisaatio kehittää ja monipuolistaa ympärillä olevaa kulttuuriympäristöä tarjoamalla sisältöä uusilla tavoilla ja tehostamalla työntekoa. Vähähiilisyyttä edistämällä mahdollistetaan myös negatiivisten ympäristövaikutusten väheneminen, joka vaikuttaa positiivisesti kulttuuriympäristöjen säilymiseen.
Ympäristöosaaminen 3 5
IoT-tuotteiden avulla saadaan tarkempaa informaatiota ympäristöstä (esim. kaupungin ilmanlaatu, maaperän olosuhteet ym.), minkä avulla voidaan tehdä päätöksiä esim. ilmanlaadun parantamisen toimista ja kaupungin maa-alueiden käyttötavoista, hyödyntämisestä ja parantamisesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Smart City Innovation Platform (SCIP)-hanke oli laaja-alainen älykkään kaupungin kehittämishanke, joka toteutettiin tukemaan digitaalista ja vihreää siirtymää. Sen tavoitteena oli luoda älykkään kaupungin innovaatiokeskittymä, joka kokoaisi yhteen erilaisin toimijoita, kuten TKI-organisaatioita, yrityksiä, asukkaita ja kuntaorganisaatioita, yhteiskehittämään älykkään kaupungin ratkaisuja ja vahvistamaan Keski-Pohjanmaan alueella tietämystä tästä alueesta.

Hankkeessa rakennettiin älykkään kaupungin infrastruktuuria, mukaan lukien IoT-verkkoinfrastruktuuri, joka mahdollisti datan keräämisen eri lähteistä. Tätä dataa hyödynnettiin älykkään kaupungin toimintojen ja palveluiden kehittämisessä ja pilotoimisessa.

Tuloksena hankkeessa saatiin aikaan älykaupungin innovaatioalusta, joka tarjosi pohjan uusien älykkäiden ratkaisujen kehittämiselle ja pilotoimiselle. Hyödyntäen kaupungin alueille toteutettua laite- ja IoT-verkkoinfrastruktuuria, hankkeen piloteissa toteutettiin esimerkiksi Trullevin retkeilyreitin ympärivuotista kävijälaskentaa, VESILLE-messujen vierailijoiden laskenta, rakennuksien kävijälaskentaa erilaisia teknologioita hyödyntäen sekä myös älykaupungin IoT-teknologioiden soveltamista myös teollisuusympäristön prosessin monitorointiin. Kaupunkiorganisaation toimintoja tukevina sekä kaupungin asukkaiden viihtyvyyteen vaikuttavina pilottina hankkeessa toteutettiin muun muassa lumensyvyyden mittauspilotti yhteistyössä kaupungin teknisen osaston kanssa, hyödyntäen viimeisintä laser- ja ultraääniteknologiaa, sekä uimavesien reaaliaikaista lämpötilaa kansalaisille tarjova vesienmittauspilotti. Koulutoimen kanssa yhteistyössä totutettiin erilaisilla IoT-teknologioilla melua sisätiloista mittaava pilotti, selvittämään tilojen työ- ja käyttöolosuhteita ja melua. Keskustan liikennepilotissa selvitettiin, miten AI-videofeedistä 5G verkon kautta välitettynä saadaan reaaliaikaista tietoa parkkipaikkojen ja liikenteen määristä, sekä myös tietoa keskusta-alueen kulkutapajakaumasta.

Hankkeessa pantiin alulle hedelmällinen yhteistyö TKI-toimijoiden, kaupungin eri osastojen välillä, yrityksien ja muiden hyödyntäjien välillä, joka auttoi kehittämään hankkeen ideoita ja pilotteja.

Hankkeen myötä Keski-Pohjanmaalle syntyi valmiudet tutkimuksen ja innovoinnin kaupalliseen hyödyntämiseen, ja hankkeen toteutus edisti alueen soveltavaa tutkimusta.

Hankkeen aikana kerätty tieto ja kokemukset siirtyvät jatkossa osaksi alueen osaamista ja voivat palvella uusien älykkäiden ratkaisujen kehittämistä ja kaupallistamista. Kokonaisuudessaan hanke loi vahvan perustan älykkään kaupungin kehittämiselle Keski-Pohjanmaalla ja tuki digitaalisen ja vihreän siirtymän edistämistä alueella.