Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77084

Hankkeen nimi: IDB-projekti

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.7.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUUNNITTELUTOIMISTO C.D.M CONCEPT-DESIGN-MARKETING OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1938398-8

Jakeluosoite: Tilimäenkatu 22

Puhelinnumero: +358 50 4952433

Postinumero: 53300

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: www.cdm.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Räisänen Kati

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kati(at)cdm.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 4952433

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

iDb-projektin tavoitteena on luoda digitaalinen konsepti ja skaalautuva palvelutuote, jonka avulla kerätään ja koostetaan automatisoidusti tietoa työtilojen käyttäjiltä heidän tarpeestaan ja preferensseistään koskien fyysisiä työympäristöjä Korona-pandemian jälkeisessä työn murroksessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 920

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tilimäenkatu 22

Postinumero: 53300

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
CDM:n toimintaympäristö ei ole sukupuolisidonnainen eikä sillä kumpaa sukupuolta tekijä on ole merkitystä siihen kuinka hän tehtävästään voi suoriutua. Kehitystuote on tehty nimenomaan siitä lähtökohdasta, että se on sukupuolineutraali ja kaikkia osallistava apuväline paremman työyhteisön kehittämioseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kehitystuote on työyhteisöjä osallistava, tasa-arvoinen ja puolueeton. Yhteisössä jokainen saa äänensä kuuluviin on hän sitten nainen, mies tai muu. Iällä, rodulla tai vakaumuksella ei ole tuloksiin merkitystä koska kaikki tiedot koostetaan anonyymisti ja kaikki saavat täten äänensä kuuluville yhdenvertaisina.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tavoitteena on osallistaa tuotteen käyttäjät yhdenvertaisina yhteisen ympäristön suunnitteluun, joten tästä näkökulmasta myös tasa-arvon edistäminen on yksi lähtökohta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 9
Kun ihmisiä pystyy osallistamaan suunnitteluun digitaalisen apuvälineen kautta matkustuksen tarve vähenee ja luonnonvaroja säästyy.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 9
Kun ihmisiä pystyy osallistamaan suunnitteluun digitaalisen apuvälineen kautta matkustuksen tarve vähenee ja luonnonvaroja säästyy.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 10
Vähähiilisyys matkustuksen vähenemisen kautta edistää kasvillisuutta, eliöitä ja luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Vähähiilisyys matkustuksen vähenemisen kautta edistää kasvihuonekaasujen vähenemistä. Tuotekehitykseen on liitetty ilmastoteko/myyty tuote joten välillinen vaikutus Saimaan hyvinvointiin tulee olemaan merkittävä. CDM on sitoutunut tähän, toteutustapaa kehitetään yhdessä Saimaariumin kanssa- ja se ei ole vielä valmis.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 10
Vähähiilisyys matkustuksen vähenemisen kautta edistää ilmastonmuutoksen hidastumista.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 10
Vähähiilisyys matkustuksen vähenemisen kautta edistää matkustukseen tarvittavien materiaalien käyttöä, ja siitä syntyvien jätteiden syntyä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 10
Pyrimme käyttämään omassa toiminnassamme uusiutuvaa energiaa niin paljon kuin mahdollista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Hankkeen myötä yritys vahvistuu ja luo uusia työpaikkoja ja työllistää muita yrityksiä jotka toimivat asiantuntijarooleissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Tuotekehityksen kohde on aineeton palvelu, joka toimii skaalautuvasti kansainvälisellä markkinoilla.
Liikkuminen ja logistiikka 9 10
Tuote edistää sitä että ihmisen EI tarvitse liikkua voidakseen vaikuttaa!
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
IDB 1 kartoittaa hyvinvointia ja antaa tulokset joiden pohjalta yritys voi reagoida ja vaikuttaa henkilöstönsä työhyvinvointiin. Tavoitteena on luoda kyselyn kautta selkeät ja ohjaavat työkalut niin yksilölle itselleen kuin yhteisöllekin paremman työhyvinvoinnin tukemiseksi.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
iDb kohtelee ja koostaa kaiken tiedon 100% tasa-arvoisesti kaikilla tasa-arvon osa-alueilla. Tämä on tärkeä arvo ja lähtökohta kehitystyölle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
iDb kohtelee ja koostaa kaiken tiedon 100% tasa-arvoisesti kaikilla tasa-arvon osa-alueilla. Näin yhteisö saa työkaluja kehittää toimintaansa monikultturelliseltakin pohjalta tasa-arvoisesti.
Kulttuuriympäristö 10 10
iDb kohtelee ja koostaa kaiken tiedon 100% tasa-arvoisesti kaikilla tasa-arvon osa-alueilla.
Ympäristöosaaminen 2 4
Tätä minun on hieman vaikea analysoida tässä vaiheessa, mutta uskon siihen että ylläolevien perustelujen pohjalta työkalu vaikuttaa myös tähän kokonaisuuteen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-