Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77097

Hankkeen nimi: Sepa 2025

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.1.2021 ja päättyy 15.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SEPA OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0641033-4

Jakeluosoite: Vesannontie 7

Puhelinnumero: +358207628700

Postinumero: 72600

Postitoimipaikka: KEITELE

WWW-osoite: http://sepa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ovaskainen Esko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: esko.ovaskainen(at)sepa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504076016

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Viimevuosina yhteiskunta ja yritykset ovat panostaneet entistä enemmän puurakentamiseen ja kestävään kehitykseen, samoin kuin Infra-rakentamiseen. Oheiset trendit tulevat tarjoamaan Sepa Oy:llekin uusia mahdollisuuksia. Säilyttääksemme yrityksessämme positiivisen suunnan jatkossakin, suunnittelemme uutta kehitysohjelmaa, jonka tavoitteena on liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu panostaen entistä enemmän raaka-aineita ja ympäristöä säästäviin uusiin tuotteisiin, teknologioihin ja ratkaisuihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 162 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 162 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Keitele

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vesannontie 7

Postinumero: 72600

Postitoimipaikka: KEITELE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Useat nykyisistä tuotannon työtehtävistä ovat fyysisesti raskaita, mikä edesauttanut miesvaltaisuutta. Automaatioasteen noususta johtuen fyysiset ominaisuudet eivät rajoita palkkaamista
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Investoinnit tukevat sukupuolien välistä tasa-arvoa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoite, mutta vaikuttaa silti positiivisesti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Uudella puuntyöstötekniikalla ra-käyttö pienempi. Logistiset muutokset pienentävät kuljetusmatkoja ja hukkaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Uudella puuntyöstötekniikalla ra-käyttö pienempi. Logistiset muutokset pienentävät kuljetusmatkoja ja hukkaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Uudella puuntyöstötekniikalla ra-käyttö pienempi. Logistiset muutokset pienentävät kuljetusmatkoja ja hukkaa ja edelleen sitä kautta vähentävät päästöjä ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Ra-käyttö/tuotettu tuote pienenee. Uudet tuotteet pienentävät rakennustyömaiden jätteen määrää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 0
Uusien tuotteiden mallisuojaukset
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Kuljetusmatkat pienentyvät. RA-käyttö pienenee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Työn fyysisyys vähenee
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Automaatioasteen kasvu vähentää fyysisen voiman tarvetta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-