Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77145

Hankkeen nimi: Pyöreästä puusta asennusvalmiiksi tuotteeksi

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.4.2021 ja päättyy 28.2.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VUOKILA WOOD OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2827688-5

Jakeluosoite: Tuppitie 11

Puhelinnumero: +358447532600

Postinumero: 90820

Postitoimipaikka: KELLO

WWW-osoite: www.vuokilawood.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Salmela Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.salmela(at)vuokilawood.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400388435

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vuokila Wood Oy:n strategia on on kehittää ja tuottaa innovatiivisiä puutuotteita egologiseen rakentamiseen. Puu on kierrätettävä materiaali ja edistää vähähiilisyyttä. Jalostustehdas on kasvanut voimakkaasti toiminnaltaan 4 vuoden aikana ja rajoittavana tekijänä jalostusmäärien lisäämiseen on tehtaan alkuosassa oleva sahausosasto, jonka kapasiteetti on riittämätön. Uudistuksella teknologisesti nykytekniikkaa sekä digitalisaatiota hyödyntäen saadaan pohjois-pohjanmaalaisesta puuraaka-aineesta rakennuskomponentteja ja asennusvalmiita pintakäsiteltyjä kilpailukykyisiä tuotteita kasvavaan puurakentamisen kotimaan- ja vientimarkkinaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 419 780

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 383 820

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 419 780

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 383 820

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tuppitie 11

Postinumero: 90820

Postitoimipaikka: KELLO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
mm. pintakäsittelyyn ja muihin eritystä tarkkaavaisuutta vaativiin töihin voidaan määrien lisääntyessä palkata naisia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Fyysisesti kevenevät työolosuhteet
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Mahdollistaa tasa-arvon fyysisesti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Kestävästi ja vastuullisesti hoidetuista metsistä tuotetaan kierrätettäviä materiaaleja, puunhankintamme on luotettavilla valtakunnallisilla, kotimaisilla toimijoilla
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Puurakentamisen kasvu
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 9 5
Suomessa metsänhoidossa ja puunkorjuussa huomioidaan luonnon minimuotoisuus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Kasvava puumateriaalien käyttö edistää vähähiilisyyttä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 7
Suomalaisella puunkorjuulla on vastuu naturakohteiden säilyttämisestä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Vähentää jätettä ja varmentaa käyttöiän jälkeen kierrätettävyyden
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Tehtaallamme tarvittava kuivausenergia tuotetaan biopolttoaine lämpölaitoksella ja tuotteen eliniän jälkeen tuottamamme tuote päätyy bioenergiatuotantoon
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Yrityksemme käyttämien elinkeinopalveluiden käyttö lisääntyy ja välillisesti lisää työllisyyttä kasvavan puuraka-aineen korjuussa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
Yrityksemme tarvitsee räätälöityjä palveluita mm ohjelmistoissa ym
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Vähentää puoliraaka-aineiden kuljetuksia ja työmaille vietävän hukka- määrän kuljetus vähenee asennusvalmiiden tuotteiden ansiosta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Työntekijöiden fyysinen rasitus pienentyy uuden tekniikan myötä ja tuoteedistää käytössään hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Edistää tasa-arvoa yrityksessä fyysisesti rakaiden työvaiheiden vähentyessä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Edistää kulttuurillista tasa-arvoa, yrityksessämme on jo aloitettu mm. maahanmuuttajien työhönvalmentaminen ja työllistettykin, uusia työpaikkoja avautuu
Kulttuuriympäristö 0 10
Puurakentaminen edistää kulttuuriympäristöä
Ympäristöosaaminen 10 8
Investointi lisää meillä teollisesti tehtyä pintakäsittelyä, jolloin pintakäsittelyaineiden käsittely ja käyttö on hallittua. Työmaaolosuhteissa syntyvät pintakäsittelyaineiden jäämät/väärin käytöt/luontoon joutuminen vähenee

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vuokila Wood Oy on kehityshankkeen aikana ottanut ison askeleen tekniikan mittaustekniikkaa ja digitalisaation yhteen sovittamista yrityksen tuotantoprosessiin. Kehityshankeella saavutetaan ympäristöystävällisten tuotteidemme toteuttaminen taloudellisemmin ja taataan yrityksen tulevaisuus kokonaislaadun tekijänä.