Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77181

Hankkeen nimi: Projekti Carmen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.1.2021 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAROO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3178653-6

Jakeluosoite: Soittokaari 4

Puhelinnumero: +358445430806

Postinumero: 40270

Postitoimipaikka: PALOKKA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Huhtala Pyry

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pyry.huhtala(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358445430806

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistuksen toimialalle kuuluvan uuden tuotteen kehitys ja prototyypin valmistus

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 144 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 144 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 144 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 144 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Soittokaari 4

Postinumero: 40270

Postitoimipaikka: PALOKKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa on jo suunnittelun alkuvaiheessa käsitelty yrityksen arvoja, suhdetta kestävään kehitykseen ja ihmisten yhdenvertaisuutta. Ihmisten välinen yhdenvertaisuus on toteuduttava aina ikään, sukupuoleen, uskontoon, rotuun tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Henkilövalinnat tehdään määrittelemällä tarkasti tehtävä. Sen jälkeen selvitetään mitä ominaisuuksia tehtävän suorittaminen edellyttää. Sen jälkeen etsitään potentiaaliset kandidaatit, jotka arvioidaan suhteessa tehtävän vaatimuksiin. Substanssiosaaminen ei takaa valintaa, koska on suuri merkitys myös sillä, millaiseksi henkilön vastuunkantokyky, kasvupotentiaali sekä motivaatiotekijät arvioidaan. Palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan ja riippuen valitun henkilön kokemuksesta voi olla lähtötasoltaan erilainen. Arviomme on, että tulevat työpaikat soveltuvat molemmille sukupuolille yhtä hyvin, eikä eroavaisuuksia ole tunnistettu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon, mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 6
Uusi tuote pyritään valmistamaan maksimaalisesti hyödyntäen kierrätettäviä materiaaleja sekä huomioida materiaalien kestävyys. Välillinen vaikutus tulee erityisesti tarvittavien nykyisten peräkärryjen vähenemisen kautta. Suomessa on tällä hetkellä lähes miljoona peräkärryä. Uskomme, että nostamalla käyttöastetta, kärryjä voisi olla 80-90% vähemmän.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9
Uusi tuote (go-green –malli) pystyy varastoimaan sekä tuottamaan vihreää sähköä, jota voidaan hyödyntää paikoissa, joissa tänä päivänä käytetään tyypillisesti fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa. SMARTrailer Pro-versiot tulevat vähentämään pakettiautojen tarvetta, jolloin vetoautot voidaan korvata vähempipäästöisillä. Kuljetuksien ja ajettujen matkojen määrä vähenee erityisesti kaupallisten hub-mallien ansiosta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei sovellettavissa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei sovellettavissa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei sovellettavissa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 6
Uusi tuote pyritään valmistamaan maksimaalisesti hyödyntäen kierrätettäviä materiaaleja sekä huomioida materiaalien kestävyys. Välillinen vaikutus tulee erityisesti tarvittavien nykyisten peräkärryjen vähenemisen kautta. Suomessa on tällä hetkellä lähes miljoona peräkärryä. Uskomme, että nostamalla käyttöastetta, kärryjä voisi olla 80-90% vähemmän. SMARTrailer Pro-sarjan uskotaan vähentävän välillisesti merkittävästi erityisesti pilaantumisesta johtuvaa materiaalihukkaa kun työkalut ja tavarat pysyvät paremmin järjestyksessä, kunnossa ja löydettävissä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 9
Uusi tuote (go-green –malli) pystyy varastoimaan sekä tuottamaan vihreää sähköä, jota voidaan hyödyntää paikoissa, joissa tänä päivänä käytetään tyypillisesti fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa. SMARTrailer Pro-versiot tulevat vähentämään pakettiautojen tarvetta, jolloin vetoautot voidaan korvata vähempipäästöisillä. Kuljetuksien ja ajettujen matkojen määrä vähenee erityisesti kaupallisten hub-mallien ansiosta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Uuden liiketoiminnan käynnistämisen etuna on, että siinä voidaan suunnitella prosessit ilman olemassa olevien prosessien taakkaa (greenfield). Liiketoiminnan suunnittelussa ja erityisesti tuotteen valmistuksessa kestävän kehityksen kaikki kolme peruspilaria otetaan tarkasti huomioon ja on yksi keskeisimpiä, ellei keskeisin, suunnittelua ohjaava tekijä. Uusi yritys tulee näin olemaan kestävän kehityksen eturintamassa ja nostamaan keskiarvollisesti elinkeinorakenteen kokonaiskestävyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Älypuhelinsovelluksen tuomat mahdollisuudet lisäävät merkittävästi arvoa SMARTrailerin eri käyttökohteissa (esim. vuokraus, verkkokauppa, huolto, käytettävyys, välillisesti laatu, turvallisuus, imago, etc.)
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Kuljetuksien ja ajettujen matkojen määrä vähenee erityisesti kaupallisten hub-mallien ansiosta, mutta myös erityisesti Pro-malleissa SMARTrailerin kyky toimia tavaroiden ja työkalujen kuljettamisen lisäksi työasemana ja varastona.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
SMARTrailerin kuluttaja-asiakkaille avaamat uudet käyttömahdollisuudet lisäävät hyvinvointia. Näistä esimerkiksi Biking –malli, jossa voidaan harrastaa sähköpyöräilyä erämaassa. Helppokäyttöisyys ja hukkien vähentäminen luo myös hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei suoraan sovellettavissa, ks. kuitenkin horisontaaliset periaatteet, jossa käsitelty ehdotonta yhdenvertaisuutta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei suoraan sovellettavissa, ks. kuitenkin horisontaaliset periaatteet, jossa käsitelty ehdotonta yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei suoraan sovellettavissa, ks. kuitenkin horisontaaliset periaatteet, jossa käsitelty ehdotonta yhdenvertaisuutta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei suoraan sovellettavissa

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projekti Carmen oli perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistuksen toimialalle kuuluva tuotekehitysprojekti, jossa suunnittelimme , kehitimme ja rakensimme täysin uuden tuotteen vastaamaan markkinoiden tarpeisiin. Toteutimme hankkeen suunnitelmien mukaisesti ja olemme saavuttaneet merkittäviä tuloksia hankkeen aikana. Hankkeemme onnistui erinomaisesti vastaamaan kehittämistarpeeseen. Keskityimme hankkeessa tuotekonseptin suunnitteluun, prototyypin suunnitteluun ja sen toteuttamiseen. Tuotekehitystyön tuloksena saavutimme suunnitellut toiminnallisuudet ja ominaisuudet ja prototyyppi täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset. Olemme tehneet myös markkinaselvityksiä ja saaneet vahvistusta siitä, että tuotteelle on selkeä tarve ja kysyntää markkinoilla. Tulokset hankkeessa ovat olleet lupaavia. Seuraavaksi aiomme hankkia ulkopuolista rahoitusta ja pyrimme todistamaan, että uudella tuotteella on laaja asiakaskunta ja liiketoiminta potentiaalia. Tavoitteenamme on saada markkinoille valmis uusi tuote kolmen vuoden sisällä. Projekti Carmen antaa meille vahvan lähtökohdan tavoitteidemme saavuttamiselle. Jatkamme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja hyödynnämme hankkeessa saavutettuja tuloksia.