Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77196

Hankkeen nimi: Toimistotilojen, tuotannon logistiikan ja päävientituotteen kehityshanke

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.2.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VUOMET OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1609520-0

Jakeluosoite: Halisentie 48

Puhelinnumero: +358 400 208 824

Postinumero: 41900

Postitoimipaikka: PETÄJÄVESI

WWW-osoite: www.vuomet.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vuoksenranta Reijo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: reijo.vuoksenranta(at)vuomet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400208824

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa yrityksen toimistotiloja nykytarpeita vastaaviksi ja kehittää tuotannon logistiikkaa aiemmin tehdyn tuotantotilojen laajennuksen ja tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää päävientituotteen, VRG-tiehöylän, teknisiä ratkaisuja kilpailukyvyn säilyttämiseksi, EU-sääntelyn asettaessa uusia vaatimuksia vientimarkkinoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 77 920

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 77 920

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 77 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 77 920

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Petäjävesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Halisentie 48

Postinumero: 41920

Postitoimipaikka: KINTAUS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toteutus vaikuttaa kaikkien yrityksen työntekijöiden tehtäviin sukupuoleen katsomatta. Uusien työntekijöiden valinnassa vaikuttaa osaaminen, ei sukupuoli. Toimintaympäristön analyysiin ei ole käytetty asiantuntijoita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimintamallit eivät ole sukupuolisidonnaisia vaan ne koskevat kaikkia työnkuvan kautta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Paikallisten työpaikkojen luominen ja säilyttäminen maaseutualueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 9 5
Yrityksen sisäisen logistiikan kehittäminen lisää tuottavuutta ja parantaa työturvallisuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 5
Tarkoituksenmukaiset ja meluttomat työtilat sekä logistisesti sujuvampi työskentely parantaa työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeen myötä kaikkien sukupuolten työolot paranevat.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 3
Hanke parantaa maaseudun houkuttelevuutta työpaikkana ja luo mahdollisuuksia säilyttää työpaikkoja maaseudulla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin yrityksen logistiikkaa hankkimalla automaattivarasto, joka on parantanut energiatehokkuutta ja keräilyä. Hankkeessa myös kehitettiin yrityksen päävientituotetta ja sen kehitystyö jatkuu hankkeen päätyttyä.