Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77208

Hankkeen nimi: SOFI Öljynporauksen vesienkäsittelyyn

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.1.2021 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SOFI FILTRATION OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2382770-5

Jakeluosoite: Tillinmäentie 3 B

Puhelinnumero: +358401204775

Postinumero: 02330

Postitoimipaikka: ESPOO

WWW-osoite: www.sofifiltration.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ylinen Kristian

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Konsultti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kristianylinen(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0449662002

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suunnitella ja pilotoida vedensuodatusjärjestelmä joka soveltuu Yhdysvaltojen öljyteollisuuteen ja joka on digitalisoitu siten että sitä voi etäseurata ja -hallita Suomesta. Tarkoitus pilotoida USAssa öljykentillä luodaksemme referenssidataa uusasiakashankintaa varten ja markkinoida paikallisilla messuilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 235 830

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 217 943

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 235 830

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 217 943

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sinikalliontie 3 B

Postinumero: 02630

Postitoimipaikka: ESPOO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tähän asti ollut tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole tähän asti ollut tarvetta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole tähän asti ollut tarvetta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Veden päästäminen takaisin luontoon ja takaisinkierto
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Veden päästäminen takaisin luontoon ja takaisinkierto
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 10
Veden päästäminen takaisin luontoon ja takaisinkierto
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Veden päästäminen takaisin luontoon ja takaisinkierto
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Suodatin on huoltovapaa joten jätettä tulee kilpailijoita vähemmän kun filttereitä ei tarvitse vaihtaa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 3
Veden päästäminen takaisin luontoon ja takaisinkierto
Ympäristöosaaminen 0 3
Veden päästäminen takaisin luontoon ja takaisinkierto

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on kehitetty etävalvottava ja -ohjattava suodatusratkaisu, jota on pilotoitu Texasin öljykentällä Yhdysvalloissa. Hankkeessa on valmistettu suodatuskontti, johon on asennettu etävalvonnan ja -ohjauksen mahdollistava digitaalinen järjestelmä. Järjestelmän pilotointi on toteutettu Texasin öljykentällä kesäkuusta 2022 huhtikuuhun 2023. Etävalvonnan ja -ohjauksen mahdollista ratkaisu on pilotoinnissa toiminut moitteettomasti ja sen kautta on kerätty kokeellista dataa ja suoritettu pienimuotoisia testaus- ja huoltotoimenpiteitä. Sofi-suodattimet, jotka ovat suodatusratkaisun perusta, ovat toimineet öljykentän vesienkäsittelyssä hyvin. Öljykentällä käsiteltävien vesien määrä on hyvin suuri ja merkittävimmät haasteet suodatuksessa liittyvätkin suuriin käsittelymääriin ja vaihteluihin käsiteltävien vesien koostumuksessa ja prosessiolosuhteissa.