Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77215

Hankkeen nimi: Suomen Urheilukortti

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.2.2021 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUOMEN URHEILUKORTTI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3187323-4

Jakeluosoite: Kilpiäistentie 31

Puhelinnumero: 0505177001

Postinumero: 15240

Postitoimipaikka: LAHTI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Salminen Risto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: risto.salminen(at)pp2.inet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505177001

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Urheilukortin tietojärjestelmän kehittäminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 79 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 79 160

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 79 160

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 160

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rypäletie 9 A

Postinumero: 67300

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On otettu huomioon, sillä tulemme kortin avulla vahvistamaan naisurheilun huomionarvoa koko Suomen tasolla ja naisten aktiivisuutta urheilun saralla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Kyllä, tavoitteemme on kasvattaa oleellisesti naisurheilutapahtumien katsojamääriä ja lisätä naisten osuutta katsojissa ja urheilun harrastajissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 0
Kortti on vain mobiiliversiona
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 0
Kortti on vain mobiiliversiona
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 0
Kortti on vain mobiiliversiona
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Kortti ei kuluta raaka-aineita
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Uudenlaisen teknisen alustan rakentaminen tietojemme mukaan ensimmäistä kertaa maailmassa
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Tavoite saada suomalaiset liikkumaan ilman kulkuvälineitä enemmän
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Kannustetaan suomalaisia osallistumaan katsojana urheilutapahtumiin ja lisäämään omaan liikuntaansa
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Naisurheilun nostaminen kiinnostavuutena lähemmäksi miesurheilun tasoa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Suomalaisen urheilukentän ensimmäinen kaikkia lajeja koskeva yhteinen hanke.
Kulttuuriympäristö 10 10
Liikuntakulttuurin lisääminen ja imagon nostaminen
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

xxx