Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77217

Hankkeen nimi: Investointihanke tuotannon kehittämiseen ja tehostamiseen.

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.3.2021 ja päättyy 30.11.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WESTERN INDECOR LTD OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1031012-5

Jakeluosoite: Terminaalikatu 5

Puhelinnumero: +358440439292

Postinumero: 67700

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: huushollikeittiot.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saari Jari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.saari(at)huushollikeittiot.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358440439292

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on kehittää tuotannon kapasiteettia ja parantaa tuotteen laatua, sekä tehostaa logistiikkaa ja pienentää hiilijalanjälkeä. Uuden listoituskoneen ja palautus linjaston ansiosta pystymme valmistamaan itse osan meillä myytävistä kalusteovista ja kylpyhuonekomponentit. Vähennämme logistiikkaa, kustannuksia ja hiilijalanjälkeä. Uuden teknologian ansiosta pystymme kehittämään uusia tuotteita ja valmistamaan vaativimpiin julkisiin kohteisiin kalusteita esim. sosiaali ja terveysalalle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 290

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 986

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 290

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 986

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Terminaalikatu 5

Postinumero: 67700

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tehty analyysi eri liitteellä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Perustelu eri liitteennä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen myötä täytetyt työpaikat eivät ole sukupuolisidonnaisia. Jokaista työtehtävää voi suorittaa mies tai nainen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Tehpstamalla omaa tuotanto vähennetään merkittävästi tavarantoimittajilta tulevaa pakkausmateriaalia ja jätekuormaa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 6
Yhteistyön lisääminen paikallisten alihankkijoiden kanssa oman tuotannon kasvaessa, siirtää ostovoiman meidän omaan maakuntaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 4
Konekannan ja tuotannonkapasiteetin kasvaessa voimme kehittää omia tuotteitamme ja parantaa palvelujamme.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Oman ovituotannon käynnistäminen vähentää merkittävästi logistiikkaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
Konekannan ja automatisoinnin myötä työntekijöiden työhyvinvointi paranee merkittävästi
Tasa-arvon edistäminen 8 4
Konekannan ja automatisointi mahdollistaa sen että jokaista työtehtävää voi hoitaa sukupuolesta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 9 9
Vaikutus on merkittävä uusien pakkaustapojen käyttöön otossa. Jätteiden lajittelu ja siihen liittyvä kouluttautuminen, tavarantoimittajilta tulevan pakkausmateriaalin pois jättäminen jne. vaikuttavat merkittävästi ympäristöosaamiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uuden listoituskoneen ansiosta olemme pystyneet valmistamaan itse suuren osan meillä myytävistä kalusteovista ja kylpyhuonekomponenteista. Olemme pystyneet vähentämään logistiikkakustannuksia ja hiilijalanjälkeä. Uuden teknologian ansiosta olemme pystyneet kehittämään uusia tuotteita ja valmistamaan vaativimpiin julkisiin kohteisiin kalusteita esim. sosiaali ja terveysalalle. Myös uuden purujärjestelmän hyödyt tulevat olemaan merkittävät työhyvinvoinnissa ja turvallisuudessa.