Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77218

Hankkeen nimi: Teta: uuden digitaalisen palvelualustan kehittäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.10.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PEPT OY AB

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0888907-8

Jakeluosoite: Putkitie 4

Puhelinnumero: 0404872551

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

WWW-osoite: www.pept.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laakso Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.laakso(at)pept.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404872551

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen avulla mahdollistetaan yrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittyminen, parannetaan yrityksen toiminnan tehokkuutta sekä pienennetään toiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia. Hankkeella tuetaan yrityksen tulevien vuosien liiketoiminnan kasvua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 510

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 965

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 41 510

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 965

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Kaustinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Putkitie 4

Postinumero: 69600

Postitoimipaikka: KAUSTINEN

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Arvioimme, että hankkeen työllisyysvaikutuksen synnyttämän lisätyövoiman sukupuolella ei ole merkitystä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulmia on huomioitu hankkeen suunnittelussa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tehostaa ja kehittää konsernin liiketoimintaa. Pyrimme kaikin mahdollisin keinoin myös huomioimaan sukupuolten tasa-arvon-edistämistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 0
Digitalisaation kehittyminen arvioidaan vähentävän ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 0
Digitalisaation kehittyminen arvioidaan vähentävän ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 0
Digitalisaation kehittyminen arvioidaan vähentävän ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Digitalisaation kehittyminen tehostaa yrityksen telinemateriaalin hyödyntämisen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 0
Hankkeen avulla toteutettavat tulevaisuuden isot investoinnit lisää työllisyyttä ja synnyttää tarvetta esim. majoituspalveluista paikaillisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
Hankkeella kehitetään digitaalisia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Hanke vähentää henkilöautolla likkumisen tarvetta työmailla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
Lisää työhyvinvointia prosessien selkeytymisen myötä.
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Uusien työpaikkojen täyttämisessä arviointi tehdään sukupuolineutraalisti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen avulla PEPT on kehittänyt uuden digitaalinen asiakaslähtöisempi alusta telinetöiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Uuden ratkaisun myötä asiakkaalla ja asiakkaan työnjohdolla on entistä parempia mahdollisuuksia itsenäiseen suunnitteluun ja omaan tarpeeseen räätälöintiin.