Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77225

Hankkeen nimi: Kansainvälisesti skaalautuva automatisoitu ostopolkualusta

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.12.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: STEPONE TECH OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2489030-0

Jakeluosoite: Myllyhaantie 6 D 1

Puhelinnumero: +358443888883

Postinumero: 33960

Postitoimipaikka: PIRKKALA

WWW-osoite: www.eflexfuel.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Isokivijärvi Tuomo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomo(at)steponetech.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358443888883

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Skaalautuvan alustan kehittäminen kansainvälisen kasvun mahdollistavaan markkinakohtaisen automatisoidun ostopolkujen luomiseen sekä data liiketoiminnan kehittäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 340 240

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 340 240

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 340 240

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 340 240

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Pirkkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Myllyhaantie 6 D 1

Postinumero: 33960

Postitoimipaikka: PIRKKALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoite edistää sellaisten henkilöiden, joilla ei ole kattavaa autoteknistä kokemusta vähähiilistä autoilua.Keskimäärin naiset eivät omaa saman tasoista autoteknistä osaamista tai orientoituneisuutta kuten miehet. Näin ollen naisilla on teknisestä näkökulmasta korkeampi kynnys siirtyä uusiutuvaan polttoaineeseen fossiilisesta. Hankkeemme edistää näin ollen naisten siirtymää fossiilisista polttoaineista uusiutuviin tieliikenteessä ja edistää näin ollen sukupuolen tasa-arvoa transitiossa kohti ekologisempaa liikennettä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Suunnitellut uudet palvelukokonaiuutta kehittävät elementit tukevat valtavirtaistamista sukupuolineutraalisti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kehittää vähähiilisyyttä edistävän teknologian sklaalautuvuutta kansainvälisille markkinoille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Teknologiamme mahdollistaa uusiutuvien, kestävästi tuotettujen polttoaineiden käytön alunperin fossiilisille polttoaineille suunnitelluissa autoissa. Samalla teknologiamme avulla jo käyttöönotetut autot voidaan päivittää pienin päästöin ympäristöystävällisemmiksi. Näin ollen edistämme merkittävästi luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vähähiilisyyttä ja hillitsemme ilmastonmuutosta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Ks. edellinen. Tenologiamme on edullisin yksittäinen keino vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Koska fossiilisten polttoaineiden polttaminen on yksi merkittävin ilmastonmuutosta kiihdyttävä tekijä, vaikuttaa ratkaisumme siihen hillitsevästi. Ratkaisumme avulla myöskään uusiä, ympäristölle kuormittavia raskasmetalleja sisältäviä sähköautoja ei tarvitse valmistaa niin paljon.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Kun fossiilisia polttoaineita ei tarvitse enää etsiä entiseen tapaan ja uusia esiintymiä valjastaa ihmisen hyötykäyttöön, luonnon monimuotoisuus monilla arktisilla alueilla voi säilyä tuhoutumisen sijasta. Vrt. esim. Alaskan ja Siperian öljykentät.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Kasvihuonekaasujen päätöjen vähentäminen avattu aiemmin. Fossiilisten polttoaineiden käytön minimoiminen auttaa merkittävästi myös säilyttämään maaperän sekä ilman puhtaampana ja terveempänä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 3 7
Epäsuorasti autamme luonnonsuojelussa vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä, hidastamalla ilmastonmuutosta ja tätä kautta heikentämään massiivista meneillään olevaan sukupuuttoaaltoa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Teknologiamme avulla voidaan suurempi osa biojätteistä ja elintarviketeollisuuden sivutuotteista jalostaa polttoaineeksi. Samalla alunperin bensiinin käyttöön suunniteltu ajoneuvo voidaan teknologiamme avulla käyttää ekologisesti loppuun. Auton elinkaari tällöin pitenee ja näin ollen tehostaa siihen sitoutuneiden materiaalien tehokasta käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Teknologiamme päivittää fossiilista polttoainetta käyttävän ajoneuvon toimimaan uusiutuvalla bioetanolilla. Näin ollen retkaisumme edistää nimenomaisesti uusiutuvan energian käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Usein fossiiliset polttoaineet, kuten öljy käytetään suhteellisen kaukana syntypaikastaan. Teknologiamme mahdollistaessa paikallisesti tuotetun uusiutuvan polttoaineen käytän edistää se tehokkaammin myös paikallisia elinkeinoja. Esimerkiksi Suomessa biomassan tuottajia, kuten viljelijöitä, leipomoita ja elintarviketeollisuutta,
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Tuotteemme ympärille voidaan uuden hankkeen tiimoilta rakentaa myös asiakkaille paremmin räätälöityjä palveluita ekologisen autoilun ympärille.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Teknologiamme globaalia skaalaamista edistävä hanke edistää uusiutuvaan energiaan liittyvää liikkumistaja logistiikkaa. Pelkästään Kaliforniassa on satoja tuhansia takseja, jotka voidaan ratkaisullamme päivittää toimimaan uusiutuvalla polttoaineella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Fossiilisesta polttoaineista luopumisessa on monia ihmiskunnan, ympäristön ja eliöstön hyvinvointia lisääviä välillisiä vaikutuksia.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Suunniteltu hanke lisäisi sellaisen ratkaisun skaalautuvuutta globaaleille markkinoille, joka mahdollistaa myös keski- ja pienituloisten siirtymisen uusiutuvaan polttoaineeseen autoilussaan. Mikään kokonaisen uuden auton ostoa edellyttävä teknologia, kuten sähköautot eivät tätä mahdollista tasa-arvoisesti, sillä vain varakkaimmalla 20% väestöstä on länsimaissa niihin varaa. Etanolikonversio maksaa kuitenkin vain noin 500 euroa ollen myös massojen maksukyvylle sopiva ratkaisu.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
Etanolikonversio sopii kaikille tuloluokille. Tämä voi myös voimaannuttaa keskiluokkaa tekemään rokeampia valitoja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä edistää yhteyskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hankkeella on vähäinen vaikutus kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 7 6
Hanke edistää ympäristöosaamisen kehittymistä, sillä teknologiastamme kiinnostuminen ja sen ymmärtäminen edellyttää ympäristöosaamisen peruskäsitteiden opettelemista. Näitä ovat mm. kasvihuonekaasupäästöt, uusiutuva polttoaine ja ajoneuvon elinkaaripäästöt. Koska ratkaisumme on helppoa ottaa käyttöön, niin se voi myös rohkaista ihmisiä toimimaan ympäristötietoisemmin muillakin elämän osa-alueilla kuin liikkumisessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

StepOne Tech Oy toteutti vuosina 2021 ja 2022 osittain ELY-keskuksen tuella hankkeen, jossa keskityttiin kehittämään yhtiön kansainvälisen kasvun edellytyksiä sekä monipuolistamaan yhtiön liiketoimintamallia ja ansaintalogiikkaa. Hankkeessa oli kolme eri substanssityöpakettia; Datan keräämisen ja hyödyntämisen esiselvitystyö, regulaatiopolun kehitystyö uusilla markkinoilla sekä markkinointiautomaatioalustan kehitystyö. Hankkeen myötä yrityksen ymmärrys ja valmiudet kullakin osa-alueella kehittyivät merkittävästi. Datan hyödyntämisen ja keräämisen suhteen yhtiö ottaa nyt ensiaskeleita kohti pitkän aikavälin tavoitettamme, eli datapohjaisen liiketoimintamallin lisäämistä nykyisen laitemyyntiin keskittyneen liiketoimintamallin lisäksi. Suurimmat edistysaskeleet hankkeessa saavutettiin erityisesti Yhdysvaltain regulaatiopolun selvittämisessä. Eurooppalaisille yrityksille on usein haastavaa tehokkaasti muodostaa selkeät prosessit Yhdysvaltain market compliancen saavuttamiseksi. Nyt yhtiöllä on entistä paljon tarkempi ymmärrys siitä, miten edistämme tehokkaasti niitä toimintoja, joilla teknologiallemme saavutetaan mahdollisimman kattavat viranomaishyväksynnät suurimmilla markkinoilla seuraavien viiden vuoden aikana. Hankkeessa saavutettiin myös edistymistä markkinointiautomaatioalustan kehittämistyössä. Tämä kehitystyö palvelee yhtiön pitkän aikajänteen kansainvälistä kasvua. Teknologiamme uusiutuvien polttoaineiden käytön mahdollistamiseksi vaatii erittäin markkinaspesifiä lähestymistapaa. Osana hanketta onnistuimmekin kehittämään alustaamme kohti suuntaa, jossa markkinasta sekä asiakkaan ajoneuvosta riippuen, voimme tuottaa aiempaa yksilöllisempää sisältöä kullekin asiakkaalle. Tämä tulee lisäämään merkittävästi markkinointimme tuloksellisuutta erilaisilla uusilla markkina-alueilla.