Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77242

Hankkeen nimi: Putkilaserleikkuu

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.2.2021 ja päättyy 31.1.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RIIHIMÄEN RITEMA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1107797-8

Jakeluosoite: Käpälämäenkatu 11

Puhelinnumero: +358505222244

Postinumero: 11710

Postitoimipaikka: RIIHIMÄKI

WWW-osoite: www.ritema.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eiro Erja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erja.eiro(at)ritema.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +258505222244

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä on investointihankehakemus. Investoinnin tavoitteena on parantaa toimitusvarmuutta ja joustavuutta asiakkaille sekä lisätä henkilökunnan turvallisuutta ja moniosaajuutta. Tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa ja lisätä vientiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 46 438

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 49 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 46 438

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Riihimäen

Kunnat: Riihimäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Käpälämäenkatu 11

Postinumero: 11710

Postitoimipaikka: RIIHIMÄKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tälle ei tunnisteta tarvetta investointihankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Palkkaamme henkilöitä sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tälle ei tunnisteta tarvetta investointihankkeessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 3
Energian kulutuksen väheneminen, kuljetusten vähentyminen, RA-hukan pieneneminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 2
Kuljetusten vähentyminen merkittävästi sekä raaka-aineena että tuotteina
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 2
Kuljetusten vähenemisen positiiviset vaikutukset
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 3
RA-hukan pieneneminen, RA-hankinnan tehostuminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 4
Riihimäellä ei ole putkilaserkonetta, parantaa lokaalia yritysympäristöä, oppilaitosyhteistyö on vahvaa jo ennestään ja voidaan tällä koneella yhä vahvistaa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 0
Voidaan kehittää uusia lisäpalveluja asiakkaille putkilaserkoneen avulla
Liikkuminen ja logistiikka 10 6
Kuljetukset toiselta paikkakunnalta sijaitsevalta toimittajalta poistuvat
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
6m putkien käsittely on fyysisesti raskasta sahaustyössä, uusi laite on huomattava parannus työympäristössä sekä fyysisesti että henkisesti (työturvallisuus, kuormitus, melu jne)
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 0
Lisäkoulutamme konkareita ja nuoria työntekijöitä sekä maahanmuuttajataustaisia eli koneen helppokäyttöisyys on valintakriteeri
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 6 2
Tietoisuuden ja ymmärryksen lisääntyminen ympäristöasioissa konkreettisesti (hukka, energia, kuljetukset jne.)

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tämä oli investointihanke. Investoinnin tavoitteena on parantaa toimitusvarmuutta ja joustavuutta asiakkaille sekä lisätä henkilökunnan turvallisuutta ja moniosaajuutta. Tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa ja lisätä vientiä.