Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77254

Hankkeen nimi: Enerity Goes Nordic

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.2.2021 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ENERITY SOLUTIONS OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1566930-5

Jakeluosoite: Valtakatu 49

Puhelinnumero: 0400245043

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: http://www.enerity.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Roiha Jarmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.roiha(at)enerity.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400245043

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Enerity Solutions Oy:n visiona on olla markkinajohtaja sähkönmyyjän sähkökaupparatkaisuissa Pohjois-Euroopassa tulevina vuosina. Tämän hankkeen avulla pystymme nopeuttamaan visiomme toteutumista. Hankkeen tavoitteita ovat: - osoittaa Enerity Sähkökauppa-ratkaisun soveltuvuus Ruotsin ja Norjan sähkömarkkinoihin - toteuttaa 2 kpl asiakkaalle maksuttomia pilotteja kohdemaissa - ensimmäisten ulkomaisten asiakkuuksien voittaminen pilottien avulla - tuotteen uusien maakohtaisten erityisominaisuuksien valmistuminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 43 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Valtakatu 49

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysi on tehty yhtiön sisällä. Hankkeessa kehitetään yhtiön Sähkökauppa-ratkaisu nimistä tuotetta markkinakelpoiseksi Ruotsiin ja Norjaan. Hankkeen vaikutuksesta yhtiön työllisyys kasvaa tulevina vuosina ja yhtiöön palkataan uusia työntekijöitä ja heidät tullaan valitsemaan tasa-arvoasiat huomioiden.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen vaikutuksesta yhtiön työllisyys kasvaa tulevina vuosina ja yhtiöön palkataan uusia työntekijöitä ja heidät tullaan valitsemaan tasa-arvoasiat huomioiden.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yhtiössä kohdellaan henkilöstöä ja kaikkia sidosryhmiä tasapuolisesti uskontoon, sukupuoleen ja alkuperään katsomatta. Tällä hankkkeella ei ole vaikutusta asiaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Sähkökaupparatkaisulla sähkönmyyjä pystyy myymään hiilidioksidivapaata sähkö asiakkailleen entistä helpommin ja kannattavammin
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Sähkökaupparatkaisulla sähkönmyyjä pystyy myymään hiilidioksidivapaata sähkö asiakkailleen entistä helpommin ja kannattavammin
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 0
Sähkönmyyjät pystyvät tarjoamaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköa paremmin asiakkailleen ja ostamaan takaisin asiakkaan itse tuottamaa sähköä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 0
Hankkeen avulla yritykseen tullaan palkkaamaa tulevina vuosina useita henkilöitä, joista valtaosa on Etelä-Karjalan alueelta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Sähkökauppa-ratkaisu on ohjelmistotuote, jota hankkeessa tullaan kehittämään
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-