Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77273

Hankkeen nimi: Kainuun vierailijakonseptin ja palvelualustan rakentaminen - KARA

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 1)

Puhelinnumero: 08618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kainuulaisissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa runsaasti vaikuttajia ja vieraita, joille on tärkeä tarjota onnistunut vierailukokemus Kainuussa sekä tuoda esille Kainuun parhaimmat ja vaikuttavimmat puolet. Omakohtainen positiivinen kokemus maakunnasta edistää maakunnan tunnettuutta ja imagoa, yhteistyön syntymistä, ja tätä kautta rahoituksen ja investointien saamista Kainuuseen. Osatekijöinä positiiviselle vierailukokemukselle on mm. hyvin suunniteltu vierailun ohjelman rakenne, sujuvat palvelut sekä vaikuttavat elämykset. On tärkeää tuoda vierailuilla esille Kainuun erityisiä piirteitä, kuten luonto, elämykset, elinkeinoelämä, tutkimus & kehitys, innovaatiot ja muu toiminta. Tämän hankkeen tarkoitus on edistää näitä em. tekijöitä.

Kainuussa on runsaasti mielenkiintoista yritys-, TKI- ja muuta toimintaa, joiden mahdollisimman kattava ja vaikuttava esiintuominen vierailijoille on tärkeää. Jotta Kainuussa vieraileville vaikuttajille voidaan esitellä yritys- ja innovaatiotoimintaa mahdollisimman suunnitelmallisesti ja ammattimaisesti, tässä hankkeessa luodaan konsepti tähän. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi yritys saa toteutettua vierailun, jonka sisältö ja toteutus on hiottu ja harkittu palvelumuotoilun keinoin ottamalla huomioon koko Kainuun mainetyön näkökulma. Tällaisen vierailun tarve voi tulla kenen tahansa toimijan isännöidessä vierailua, esimerkiksi KAMK:n isännöimä vierailu ministeriön johtavalle virkamiehelle, jonka vierailun päätarkoitus on esitellä KAMK:n koulutustarjontaa. Samalla esitellään muuta toimintaa Kainuussa hyödyntäen suunnittelussa ja toteutuksessa valmista vierailukonseptia.

Tällä hetkellä jokainen Kainuuseen kohdistuva vaikuttajien vierailu rakennetaan erikseen siten, että järjestäjä ottaa yhteyttä eri palveluiden tarjoajiin sopien hinnat ja muut asiat erikseen. Vierailuissa käytettäviin palveluihin vaikuttaa voimakkaasti järjestäjän tuntemus tarjolla olevista palveluista, kohteista ja yrityksistä. Myös palveluihin tarvittavista joustoista (esim. ravintolan pidennetty aukioloaika järjestettäessä illallista) on haastavaa sopia tällä hetkellä.

Tähän tarpeeseen vastataksemme hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön vierailuihin liittyvä ”palvelukori”, jonne tuodaan Kainuun runsas palveluntarjonta (sis. matkailu, majoitus, kuljetus, ohjelmapalvelut, ravitsemus- ja elämyspalvelut sekä muu kohdekohtainen palvelutarjonta, myös yritys- ja muiden organisaatioiden vierailutuotteet, jotka ovat vaikuttajakohderyhmän kannalta relevantteja) helposti, joustavasti ja tehokkaasti saataville mahdollisimman kattavan, monipuolisen ja laadukkaan onnistuneen Kainuu-kokemuksen järjestämiseksi vierailujen yhteydessä. Myös hankkeessa kehitettävät konseptoidut vierailut tulevat osaksi tarjontaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Vaikuttajat
(poliittinen johto, valtion korkeat virkamiehet, yritysten johtajat Suomessa ja kansainvälisesti, mielipidevaikuttajat jne.)

- Hankkeessa kumppaneina mukana olevat yritykset.
Hanke edistää yritysten ja yrittäjien digitaitojen kehittymistä konkreettisilla käytännön toimenpiteillä. Samalla yritysten ja oppilaitosten sekä yrittäjien välinen yhteistyö vahvistuu, kun rakennetaan uusia palvelupaketteja kohderyhmälle. Hankkeessa sovellettavaa palvelumuotoilun prosessia yritykset voivat jatkossa hyödyntää tuotteistamiseen ja uusien palveluiden kehittämiseen. Hankkeen aikana syntyneet kontaktit oppilaitoksiin ja muihin toimijoihin sekä uusi verkosto vauhdittavat kehittämistoimenpiteitä ja yhteistyötä tulevaisuudessa.

- Kainuun kunnat
hyötyvät siitä, että alueen palvelutarjonta tulee paremmin esille ja asiakkaiden saataville. Kuntien imago kohentuu ja maine paranee, kun palvelut ja vierailukohteet ovat paremmin esillä myös digitaalisesti. Hankkeessa työstettävä materiaali on kuntien viestinnän ja markkinoinnin käytössä.

- Matkailu-, kulttuuri- ja elämyspalveluyritykset,
joiden tuotteet ja palvelut soveltuvat suoraan tai palvelumuotoilua hyödyntämällä konseptiin ja palvelualustalle. Näin yritysten digitaidot kohentuvat käytännön toimenpiteissä, kun palveluja tuotteistetaan ja viedään alustalle. Oppilaitosyhteistyö syvenee ja yritykset tulevat tunnetummaksi myös opiskelijoiden silmissä, mahdollisena työpaikkana ja/tai opinnäytetyön yhteistyökumppanina

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Hyödynsaajina ovat myös Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijat,
jotka osana opintojaan pääsevät mukaan kehittämään vierailijakonseptia. Opiskelijat pääsevät tutustumaan yrityksiin, joille vierailijakonseptia suunnitellaan niin ko. yrityksessä tapahtuvien vierailujen, kuin ko. yrityksen vieraille sopivien vierailukohteiden ja –ohjelmien näkökulmasta. Samalla opiskelijat tutustuvat Kainuun matkailuyrityksiin ja pääsevät verkostoitumaan eri sidosryhmien kanssa. Tämä edesauttaa heidän työharjoittelu- ja työpaikkojen löytymistä alueelta, ja myös osaavan työvoiman kiinnittymistä Kainuuseen.

- Kainuun maakunnan yritykset ja elinkeinoelämä,
yleensäkin saavat monella tapaa hyötyä alueen tunnettuuden ja maineen kasvusta. Vaikuttajien vierailut yrityksiin, yritysten ja alueen toiminnan tunnetuksi tekeminen edistävät jatkossa osaltaan investointien, kansallisten ja kansainvälisten panostusten saamista alueelle. Investointien myötä työpaikat lisääntyvät ja alueen houkuttelevuuden kasvun myötä myös työntekijöiden rekrytointi maakunnan ulkopuolelta helpottuu.

- Lisäksi näin laaja-alainen yhteistyöhanke maakunnan kaupunkien ja kuntien sekä alueen vetovoimaisten yritysten, että pienempien matkailu-, kulttuuri- ja elämyspalveluyritysten kesken on omiaan luomaan uudenlaista yhteistyötä ja kehittämään sitä edelleen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 267 271

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 263 082

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 325 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 321 928

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Sotkamo, Kajaani, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.50, joihin työllistyvät naiset 1.50

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa luotava vierailijakonsepti on sukupuolineutraali ja kohderyhmäyrityksiin kuuluu tasavertaisesti miehiä ja naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 6
Vierailijakonseptin kehittämisessä otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Hanke toteutetaan luonnonvarojen käytön kestävyyttä tukien ja ympäristöasiat otetaan hankkeen toteutuksessa entistä paremmin huomioon hyödyntämällä esimerkiksi video- ja puhelinpalavereita sekä vähentämällä turhaa yksityisautoilua. Hankkeen digitaaliset toimenpiteet tähtäävät luonnonvarojen kestävä käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Vierailijakonseptin kehittämisessä otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Virtuaaliset vierailut vähentävät liikkumista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Vierailijakonseptin kehittämisessä otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Vierailijakonseptin kehittämisessä otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Vierailijakonseptin kehittämisessä otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Virtuaaliset vierailut pienentävät materian tarvetta ja jätteiden syntyä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen toiminta ei lisää riskejä, ei arvioituja vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 10
Hankkeella on välitön ja välillinen rooli paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 8
Palvelutuotteet ovat aineettomia. Hankkeena tavoitteena on kehittää palvelukonsepti ja alusta Kainuun toimijoiden käyttöön. Nämä aineettomat toimintatavat ovat sellaisenaan käytettävissä hankkeen päätyttyä hankealueella. Virtuaaliset vierailut ovat sähköistä palvelua sellaisenaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Virtuaaliset vierailut vähentävät liikkumista. Vierailukonseptin laadinnassa otetaan huomioon fyysisten vierailujen logistiikka (esim. lentoliikenteen osalta) ja suositaan yhteiskuljetuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 8
Kainuun kultturillisten erityispiirteiden huomioiminen ja esiintuominen. Hanketoiminta edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta lisäämällä myös yritysten tasalaatuisia vierailijapalveluja konseptin avulla koko hankealueella yrityksen sijainnista riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 8
Kainuun kultturillisten erityispiirteiden huomioiminen ja esiintuominen. Hankkeen tiimityöskentely mahdollistaa eri toimijoiden kohtaamisen ja yhteistyön. Kulttuurikäsitteen alla tulee nähdä myös erilaiset yrityskulttuurit. Yritysten henkilöstön yhteinen tiimityöskentely sekä kehittämistoimijoiden yhteistoiminta rikastavat osallistujien käsitystä toistensa yrityskulttuureista ja toimintatavoista
Ympäristöosaaminen 0 8
Vierailijakonseptin kehittämisessä otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kainuulaisissa yrityksissä ja organisaatioissa käy vuosittain satoja kotimaisia ja ulkomaisia vaikuttajia ja vierailijoita, joille on tärkeää tarjota onnistunut vierailukokemus Kainuussa. Vaikuttajavierailija on kotimai-nen tai ulkomainen vieras esim. kunnasta, kaupungista, rahoitus- ja toimijaverkostosta, ministeriöstä, suurlähetystöstä, oppilaitoksesta tai liitto-/järjestöjohtaja, poliittinen henkilö, yritysjohtaja, jälleenmyyjä, asiakas, matkanjärjestäjä, medianedustaja, sponsori. Vierailijan omakohtainen, positiivinen kokemus maakunnastamme edistää tunnettuutta ja imagoa, yhteistyön syntymistä, sekä tätä kautta rahoituksien ja investointien saamista Kainuuseen.

Vierailun järjestäminen ja vieraiden vastaanottaminen tulevat usein oman päätyön rinnalle. Ohjelman rakentaminen ja vierailuista sopiminen vie aikaa ja vaatii useita yhteydenottoa. Vierailun järjestäjät tarvitsevat vierailuohjelmiin uusia yritysvierailukohteita, palveluita ja elämyksiä. Vierailuissa arvostetaan aitoja kohtaamisia, joissa ihmiset kertovat omasta työstään, yrittämisestä ja elämästään Kainuussa.
Hankkeessa luotu verkkopalvelu www.madeinkainuu.fi tuo yhteen kainuulaiset yritysvierailukohteet, laadukkaat kainuulaiset palvelut, aidot elämykset sekä paikalliset vieraslahjat ja tuliaiset vierailun järjestäjän tueksi. Verkkopalvelua käyttävät kainuulaiset yritykset ja toimijat, jotka järjestävät vaikuttajavierailuita. Palvelualustalle on ilmoittautunut mukaan noin 65 yritystä/toimijaa. Sivustolla on yli 1000 kävijää, joista suurin osa sijoittuu pääkaupunkiseudulle. Mukaan lähteneiden yrityksien ja asiantuntijasparrauksien sekä opiskelijaprojektien avulla kehitettiin uusia palveluita vaikuttajavierailijakohderyhmälle esimerkiksi lähiluontoaktiviteeteistä yritysten yhteenliittymien esittelyihin. Palvelumuotoilun ja sisällöntuotannon opiskelijaprojekteja toteutettiin hankkeen toiminnan aikana noin kahdenkymmenen eri teeman alla. Virtuaalivie-railukonseptiin pilotoimme neljä virtuaalista vierailukohdetta, joihin pääsee tutustumaan myös palvelualustalla. Digitaalisen materiaalin tuotannonpalveluilla, video- ja valokuvamateriaalin avulla sivuston sisällön visuaalinen ilme on raikas, näyttävä ja laadukas. Palvelussa mukana olevat yritykset, palvelut ja tuote-esittelyt tulevat laadukkaasti ja kiinnostavasti esille.

Verkkopalvelu on käytössä. Palvelu jatkuu Kainuun yrittäjät ry:n palveluiden alla. Vierailijakonsepti ja palvelualusta vaatii yhteistä jatkokehittämistä muun muassa uusien vierailukohteiden, elämysten, palveluiden ja virtuaalivierailujen kehittämisen tiimoilta. Palvelun käyttöä ja viestintää tulee myös laajentaa. Päättyneen hankkeen rahoituksen ja toi-menpiteiden pääpaino sijoittui nopeaan reagointiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin, joten mahdollisessa jatkohankkeessa yhdeksi toimenpiteeksi tulisi nostaa alueen vierailukokemuksen tahtotilan, tavoitteiden ja mittareiden tarkempi määrittelytyö.