Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77274

Hankkeen nimi: Älylatu - hiihdon uudet palveluinnovaatiot

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: Kidekuja 2

Puhelinnumero: 0407773103

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: Vuokatti

WWW-osoite: http://www.jyu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hakkarainen Anni Sisko Johanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anni.s.j.hakkarainen(at)jyu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407773103

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vuokatissa on toteutettu jo vuosien ajan liikuntateknologian kehittämistä ja soveltavaa tutkimusta tukemaan hiihdon huippukeskittymän ja liikuntamatkailun brändiä Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikön, Vuokatti Sportin, Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan, CEMIS-kumppaneiden, Sotkamon kunnan ja Vuokatti-Ruka urheiluakatemian läheisessä yhteistyössä. Mittausteknologiaa on kehitetty palvelemaan etenkin pohjoismaisia hiihtolajeja. Kehityksen polulla on mm. määritelty hiihdon kannalta oleelliset muuttujat ja kehitetty langattomia mittauksia datan vaivattomaan keräämiseen. Jyväskylän yliopiston hiihtolaboratorio on toiminut kehitysympäristönä useille eri teknologia- ja menetelmäkokeiluille. Digitaaliset palvelut yleistyvät jatkuvalla syötöllä urheilun parissa ja ihmiset ovat yhä valmiimpia käyttämään näitä. Talvilajit ja näiden olosuhteet tuovat tähän kuitenkin oman haasteensa teknologian hyödyntämisen näkökulmasta. Hankkeella halutaan vastata tähän haasteeseen tuomalla lupaavaksi osoittautuneet teknologiat ja menetelmät myös laboratorioympäristön ulkopuolelle osaksi uusia ja ympärivuotisia hiihdon palveluinnovaatioita. Hanke tavoittelee parantamaan Vuokatin alueen kiinnostavuutta liikuntamatkailun näkökulmasta tutkimalla uusia harjoittelu- ja palveluinnovaatioita. Hanke keskittyy lisäämään kenttäkäyttökelpoisuutta niiden mittausmenetelmien osalta, joiden parissa kehitystyö on riittävän pitkällä vietäväksi laajemmin alueellisen liikuntamatkailun hyödynnettäväksi eri kokonaisuuksina. Hankkeeseen on valittu neljä älylatuteemaan sopivaa aihepiiriä; tekolatuinnovaatio, arvokisojen virtuaaliympäristöt ja hahmontunnistuksen hyödyntäminen automaattisen liikeanalyysin kehittämiseksi sekä näitä tavoitteita ja tutkimusosuuksia tukemaan uusien hiihdon välineisiin integroitujen voimasensoriprototyyppien validoinnin. Tekoladun osalta tehdään tutkimusta eri olosuhteissa ja näiden vaikutuksesta hiihdon tekniikkaan. Vertailumittaukset tehdään talvella luonnonlumella. Virtuaaliympäristöjen osalta selvitetään pienin tarvittava datamäärä ympäristön toteuttamiseen sekä kehitetään visualisointityökalu ympäristöjen luomiseksi. Hahmontunnistusmenetelmää viimeistellään sekä selvitetään itseopetetun asentomallinnuksen vienti kenttäkäyttöön. Työ sensori-integraatioiden parissa keskittyy sauva-anturin ja rullasuksianturoinnin validointiin laboratorio- ja kenttäolosuhteissa. Sensoreilta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää osana hiihdon tekniikan ja propulsiokomponentin määritystä teko- ja luonnon ladulla tai virtuaaliympäristössä hiihdettäessä. Kokonaisuudesta syntyy lisäksi 1-2 liikuntateknologian gradutyötä, 1-2 tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia sekä kongressiesityksiä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 260 200 euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus on 80 %. Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän yliopisto ja osatoteuttaja Kajaanin ammattikorkeakoulu. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on mukana asiantuntijaroolissa JYU:n ja CSC:n välisen puitesopimuksen muodossa. Hankkeen suunniteltu aikataulu on 1.8.2021–31.7.2023.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Vuokatin liikuntamatkailu 
- Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Ruka
- Vuokatti Sport Olympiavalmennuskeskus
- Vuokatti Sport Resort Oy
- Vuokatti-Ruka urheiluakatemia 
- Jyväskylän yliopisto
- CEMIS  

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Vuokatin liikuntamatkailu 
- Hiihdon eri lajiliitot (tutkimustiedon vienti käytäntöön) 
- Eri lajit, joissa tehdään suoritusanalyyseja
- Hiihdon / urheilun välinevalmistajat (hiihtovälineiden sensori-integraatioiden validointitutkimus) sekä tekoladun valmistaja

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 208 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 186 686

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 235 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 210 936

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali. Mainittakoot kuitenkin, että Jyväskylän yliopistossa tehtävän tasa-arvotyön tavoitteena on sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen. Sukupuolten välisellä tasa-arvolla tarkoitetaan sitä, että ihmiset voivat kehittää kykyjään ja tehdä valintoja ilman sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta johtuvia rajoituksia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa sukupuolinäkökulma on huomioitu, ja hankkeen kohderyhmänä voivat olla kaikki sukupuolet. Hankkeen projektipäällikkönä toimii nainen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoite hankkeen tarpeesta, teemasta ja tavoitteista johtuen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Hankkeessa tekolatuun liittyvän tutkimuksen on mahdollista tuoda ratkaisuja vastata yhä epävarmempiin lumiolosuhteisiin lumirajan siirtyessä koko ajan yhä pohjoisemmaksi. Vuokatin ensilumiladun tekeminen aiheuttaa vuosittain merkittäviä kustannuksia lumen tekemisen, kuljettamisen ja varastoinnin osalta. Hankkeen on näin ollen mahdollista esitellä ympäristöä vähemmän rasittavia ratkaisuja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Hankkeessa tekolatuun liittyvän tutkimuksen on mahdollista tuoda ratkaisuja vastata yhä epävarmempiin lumiolosuhteisiin lumirajan siirtyessä koko ajan yhä pohjoisemmaksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hanke kokonaisuutena tuottaa tietoa uusien menetelmien sopivuudesta kehittämään alueellisia ympärivuotisia hiihdon palveluinnovaatioita Vuokatin liikuntamatkailuympäristöön - hahmontunnistusmenetelmää sekä sensoreilta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää yhdessä osana hiihdon tekniikan ja propulsiokomponentin määritystä teko- ja luonnon ladulla tai virtuaaliympäristössä hiihdettäessä. Tekoladun itsessään on mahdollista tarjota uusia harjoittelu-, palvelu- ja olosuhdemahdollisuuksia Vuokatin hiihtoharjoitteluympäristöön tuoden mahdollisuuden hiihtää “lumella” myös kesällä. Tämän on mahdollista houkutella paikalle myös sellaisia hiihdon harrastajia, jotka eivät halua tai osaa hiihtää rullasuksilla.  Hahmontunnistusmenetelmän osalta selvitetään vienti ja hyödyntämisen mahdollisuudet laboratorioympäristön ulkopuolelle. Virtuaaliympäristökokonaisuudesta syntyy työkalu, jolla voidaan luoda automaattisesti virtuaalisia reittejä ja, joka on yhdistetty hiihtomaton nopeus- ja korkeussäätöön, sekä mahdollistaa nopeusarvojen säätämisen eri käyttökertojen välillä. Hanke vaikuttaa välillisesti Vuokatin hiihdon huippukeskittymän ja liikuntamatkailun brändin kehittymiseen lisäten ulkomaisten joukkueiden ja tiedeyhteisön kiinnostusta Vuokatissa toteutettavaa liikuntatieteiden tutkimusta ja liikuntateknologisten menetelmien kehitystyötä kohtaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 8
Hanke kokonaisuutena tuottaa tietoa uusien menetelmien sopivuudesta kehittämään alueellisia ympärivuotisia hiihdon palveluinnovaatioita Vuokatin liikuntamatkailuympäristöön - hahmontunnistusmenetelmää sekä sensoreilta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää yhdessä osana hiihdon tekniikan ja propulsiokomponentin määritystä teko- ja luonnon ladulla tai virtuaaliympäristössä hiihdettäessä.
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Hanke vastaa osaltaan haasteeseen yhä epävarmemmista lumiolosuhteista tutkimalla tekolatuinnovaation soveltuvuutta Vuokatin liikuntamatkailuympäristöön. Lumiraja siirtyy koko ajan yhä pohjoisemmaksi, jonka vuoksi ensilumiladun tekeminen Vuokatissa aiheuttaa vuosittain merkittäviä kustannuksia lumen kuljettamisen, varastoinnin ja varsinaisen ensilumen ladun tekemiseksi. Prosessi aiheuttaa näin ollen myös päästöjä. Hankkeen on mahdollista esitellä tekoladun muodossa energiankäyttöä ja ympäristöhaittoja hillitsevää ratkaisua. Virtuaaliympäristöjen käytön osana arvokisoihin valmistautumista on mahdollista vähentää matkustamista arvokisapaikoille ennakkoon. Vuokatin hiihtolaboratorion ja virtuaaliympäristöjen on lisäksi mahdollista tarjota keinoja tutustua kisaympäristöihin ja -reitteihin ennalta ilman tarvetta matkustaa paikanpäälle. Liityntä löytyy myös koronapandemian aiheuttamiin liikkumisrajoituksiin ja näiden vaikutusten hillitsemiseen, sillä hankkeessa voidaan kehittää menetelmää huippu-urheilun tarpeisiin siten, että virtuaaliympäristöjen luonti onnistuu nykyistä pienemmällä informaatiolla paikan päältä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Tekolatuinnovaation on mahdollista tarjota terveysliikuntamuoto henkilöille, jotka eivät osaa tai uskalla hiihtää rullasuksilla. Tekolatu voi houkutella lajin pariin myös uusia harrastajia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Yhdenvertaisuusseikat on huomioitu hankkeen suunnittelussa. Vuokatissa vierailee vuosittain useita parajoukkueita harjoitusleireillä tai kisoissa. Tekolatuinnovaation sekä kehitettävien palveluiden on mahdollista palvella myös tätä asiakaskuntaa. Tekoladun on jopa mahdollista helpottaa tämän asiakasryhmän harjoittelua kelkkahiihtäjien osalta, jolloin urheilijat voisivat hiihtää samalla välineistöllä kesät ja talvet.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-