Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77276

Hankkeen nimi: Kajaanin kaupungin infran kunnossapidon hiilijalanjäljen pienentäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku 1)

Puhelinnumero: 08618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.keranen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kajaanin kaupungin infran kunnossapidon hiilijalanjäljen pientämis-hankkeessa (PIHI) tavoitteena on tehdä kokonaisuus laadukkaammaksi ja vähähiilisemmäksi kehittämällä tietojärjestelmäratkaisu, jossa varmistetaan olemassa olevien järjestelmien yhteensopivuus, otetaan uusia ohjelmistoja käyttöön sekä yhdistetään mahdollisesti avointa dataa uusien ominaisuuksien kehittämiseksi. Hankkeessa tavoitteena on myös kokonaisuuden kytkeminen osaksi laatujärjestelmää.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu työpaketteihin, jotka etenevät teknologisten vaihtoehtojen vertailusta kunnossapitojärjestelmän pilotointivaiheeseen. Lisäksi hankkeessa tehdään prototyyppi karttapohjaisesta, olemassa olevia paikkatieto-ohjelman periaatteita mukailevasta interaktiivisesta ja intuitiivisesta käyttöliittymästä kunnossapidon tilannekuvan ja tilannejohtamisen työvälineeksi. Hankkeessa panostetaan myös henkilöstön osaamisen lisäämisen, jotta vähähiilisyyden huomioiminen tulee osaksi työtä.

Hankkeen tuloksena on paremmin toimiva katujen kunnossapidon kokonaisuus, joka näkyy käyttöönoton jälkeen nopeasti parempana kunnossapitona (tyytyväiset kaupunkilaiset, vähemmän tapaturmia) ja ilmanlaatuna. Pitkällä tähtäimellä positiivisena vaikutuksena on kunnossapidon hiilijalanjäljen väheneminen, viihtyvyyden paraneminen ja kaupunki-imagon kehittyminen positiivisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä käyttäjien puolella ovat ympäristöteknisen toimialan henkilöstö. Hyötyjinä paremmasta laatutasosta ja pienemmistä kustannuksista ovat palvelujen käyttäjät eli kaupunkilaiset, alueen yritykset sekä matkailijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hyötyjinä paremmasta laatutasosta ja pienemmistä kustannuksista ovat palvelujen käyttäjät eli kaupunkilaiset, alueen yritykset sekä matkailijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 161 183

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 131 814

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 201 479

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 164 768

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ketunpolku 2

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhminä ovat tasapuolisesti miehet ja naiset niin kunnossapidon henkilöstö kuin kaupunkilaiset.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhminä ovat tasapuolisesti miehet ja naiset niin kunnossapidon henkilöstö kuin kaupunkilaiset. Hankkeen toiminta edistää kaikkien hyvinvointia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on kehittää Kajaanin kaupungin katujen kunnossapitojärjestelmää laadukkaammaksi ja vähähiilisemmäksi kehittämällä tietojärjestelmäratkaisu, jossa varmistetaan olemassa olevien järjestelmien yhteensopivuus, otetaan uusia ohjelmistoja käyttöön sekä yhdistetään mahdollisesti avointa dataa uusien ominaisuuksien kehittämiseksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Tehokkaampi ja tarkoituksen mukaisempi toiminta vähentää uusitumattomien luonnonvarojen, kuten kiviaineksen ja öljyn käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 10
Toimilla vähennetään kunnossapidon hiilijalanjälkeä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Parempi ilman laatu parantavaa asukkaiden hyvinvointia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 8
Tehokkaampi toiminta vähentää materiaalin tarvetta kunnossapidon eri vaiheissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Toimilla vähennetään kunnossapidon hiilijalanjälkeä ja edistetään kestävää kehitystä alueellisesti erityisesti Kajaanin alueella
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Tehtävät toimet vaikuttavat merkittävästi liikkumiseen ja logistiikkaan siinä, että järjestelmä parantaa liikkumista ja tehostaa logistiikkaa kunnossapidossa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Parempi ilman laatu ja turvallisemmat kadut parantavat hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-