Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77277

Hankkeen nimi: eTravel – digitaalisten asiointikanavien kehittäminen (vuokatti.fi, ukkohalla.fi ja visitkajaani.fi)

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 (Ketunpolku1)

Puhelinnumero: 0405837362

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Linjala Hanna Emilia

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.linjala(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405837362

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen hakijana on Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy (KAMK).

Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) on vahvaa sen painoaloilla, kuten matkailussa. KAMK tekee erilaista yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yritysten ja organisaatioiden kanssa kehittäen asiakkaidensa ammattitaitoa ja asiantuntijuutta, ylläpitää heidän osaamistaan ja edistää kasvattamaan toiminta-alueen yritysten liiketoimintaedellytyksiä sekä kilpailukykyä. Kajaanin ammattikorkeakoulun yksi tehtävistä on toimia aluekehittäjänä maakunnallisesti, strategian yksi keskeisimmistä osa-alueista onkin aluevaikuttavuus. Tässä hankkeessa aluevaikuttavuutta toteutetaan Kainuun elinkeinoelämän tarpeista lähtevillä digitaalista liiketoimintaa kehittävillä toimilla. Hankkeen tarpeet liittyvät suurelta osin globaaliin matkailun toimintaympäristön muutokseen, digitalisoituviin matkailusisältöihin ja kansainvälistyvään Kainuun matkailuun.

Hankkeen tavoitteet ovat:
1. Asiakaslähtöisen digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen
2. Digitaalisten yhteistyömallien kehittäminen sekä yhteismarkkinoinnin edistäminen Kainuun alueella
3. Matkailualueiden tunnettuuden kasvattaminen uusia teknologioita hyödyntäen

Hankkeen toimenpiteet ja saavuteltavat tulokset ovat:

Yhteisinä toimenpiteinä ovat Kainuun matkailualuekohtaisten digitaalisten asiointikanavien (vuokatti.fi ja ukkohalla.fi) uudistaminen ja kehittäminen (visitkajaani.fi) uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi ja vahvemman online-brändin luomiseksi, digitaalisen yhteistyön kehittäminen, palvelupolkujen kehittäminen uusien jakelukanavien käyttöönottamiseksi ja uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi

Matkailualuekohtaisina Ukkohalla alueen toimenpiteinä ovat digitaalisen tiedon hallinnan ja jakamisen mahdollistavan datapohjaisen järjestelmän käyttöönottaminen, digitaalisen matkakaupan rakentaminen ja käyttöönotto sekä matkailualueen tunnettuuden kasvattaminen uusia teknologioita hyödyntäen. Kajaani-Oulujärvi alueella kehitetään digitaalinen matkailun yhteistyömalli matkailumarkkinoinnin edistämiseksi.

Hankkeen tuloksena on luotu matkailualuekohtaiset, uudet tai uudistetut asiakasystävällisemmät, uudenaikaista ostokäyttäytymistä tukevat sekä sisällöltään monipuolisesti alueen palvelutarjonnan (reitit ja käyntikohteet) esittelevät asiointikanavat (verkkosivut), jotka parantavat erityisesti matkailuyritysten valmiuksia tarjota palveluitaan ja yritysten kiinnostavuutta uusissa kohdeasiakkaissa sekä löydettävyyttä hakukoneissa. Tuloksena on syntynyt nykyaikaista matkailukysyntää tukeva, koko matkailualueen kattava ja kotimaisia sekä kansainvälisiä kohdeasiakkaita palveleva elämysten laatualusta online-ostettavine tuotteineen. Online-ostettavuus parantaa matkailuyritysten kilpailukykyä. Hanke tiivistää Vuokatin, Kajaanin ja Ukkohallan digitaalista yhteistyötä matkailuekosysteemin myötä ja koko Arctic Lakeland alueella. Jakelukanavat ja näkyvyys markkinoilla ovat lisääntyneet.

Digitaaliset yhteistyömallit ovat luoneet edellytykset digitaaliselle paketoinnille ja tehokkaalle palveluiden myynnille digitaalisten asiointikanavien kautta. Kehittämistoimenpiteet mahdollistavat tuoteintegraation ja tuoteinventaarin nostamisen matkailualueiden sivuilta maakunnalliselle yhteiselle matkailusivustolle (arcticlakeland.com). Samalla on luotu edellytykset Kainuun matkailun datasta johdettavaan tiedolla johtamiseen.

Ukkohallan uudistettu tiedonhallintajärjestelmä on luonut edellytykset tiedolla johtamiseen sekä mahdollistanut tehokkaan tiedon hallinnan ja materiaalin jakamisen verkostomaisessa yritysyhteistyössä; yhteistyöyritykset, matkanjärjestäjät, matkatoimistot, media ja muut sidosryhmät sekä kumppanit.

PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ Kainuun matkailuelinkeinon palvelut ja tuotteet, matkailualueet sekä koko Kainuun tunnettuus paranee kansainvälisillä sekä kotimaisilla markkinoilla. Toteutettavien toimenpiteiden avulla Kainuun matkailuelinkeinon vientimahdollisuudet paranevat toimivien myynti- ja markkinointikanavien myötä. Tuotteita sekä palveluita pystytään yhdistämään ja tarjoamaan valituille asiakasryhmille nykyistä tehokkaammin. Pitkällä aikavälillä matkailutulo kasvaa ja mahdollistaa työpaikkojen säilymisen ja jopa kasvamisen Vuokatissa, Kajaanissa ja Ukkohallassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat Vuokatin, Kajaani-Oulujärvi ja Ukkohalla alueen matkailuelinkeino, matkailualueiden yritykset sekä matkailun alueorganisaatiot/kunnat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat kehittämistoimenpiteiden kautta kotimaiset matkailijat ja erityisesti kansainväliset matkailijat tärkeimpinä kohdemarkkinoina saksankielinen Keski-Eurooppa (DACH-maat ja Benelux). Digitaalisten kehittämistoimenpiteiden kautta tavoitellaan matkailualueiden luonto-, aktiviteetti- ja kulttuurimatkailupalveluista kiinnostuneita uusia yksittäisiä matkailijoita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 139 978

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 134 604

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 157 074

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 151 217

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Kajaani, Sotkamo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.50, joihin työllistyvät naiset 0.50

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Kohderyhmään kuluu sekä miehiä että naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmäyrityksiin kuuluu tasavertaisesti miehiä ja naisia. Toimenpiteiden kautta asiointikanavat, niiden sisällöksi nostettavat palvelutuotteet, reitit, käyntikohteet ja muu sisältö on kohdistettu kaikille. Myös virtuaaliset palvelut ja yhteistyön toimintamuodot ovat sukupuolineutraaleja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta huomioidaan hankkeen toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeen digitaaliset toimenpiteet tähtäävät luonnonvarojen kestävä käyttöön. Laadukkaat ja monipuoliset matkailupalvelut edellyttävät luonnon huomioon ottamista, hanke tuo esille näitä matkailupalveluita erilaisin digitaalisin keinoin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Matkailu vaikuttaa ilmastonmuutokseen negatiivisesti mm. lentomatkustuksen vuoksi. Asiointikanavan sisällössä pyritään tuomaan esille ja siten edistämään joukkoliikenteen käyttöä ja kestäviä matkustusmuotoja. Digitaalisin ja virtuaalisin keinoin matkailupalveluihin tutustuttaminen vähentää kasvihuonepäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 6
Hankkeen digitaalisten toimenpiteiden avulla matkailualueiden palvelut tuodaan monipuolisesti esille, myös rakennetut luontokohteet (mm. kansallispuistot ja merkityt luontoreitit ja kohteet). Näin pyritään antamaan vaihtoehtoja jotta reitit kuormittuvat tasaisemmin, suojaamaan muita alueita ja luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksi, mutta hankkeen toimenpitein ja digitaalisin sisällöin eri kanaviin nostettavat matkailun luontoon pohjautuvat palvelutuotteiden kokemisessa syntyy esim. kasvihuonekaasuja. Digitaalisissa sisällöissä tulee saattaa matkailijoiden tietoon (esim. saavutettavuus) vaihtoehtoiset muodot liikkua tai kuinka toimia maastossa ja kuinka huomioida luontoreiteillä pinta- ja pohjavedet.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia, mutta välillisesti laadukkaita matkailupalvelutuotteita tuottava yritys toimii vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kierrättäen materiaalia ja jätteitä lajitellen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 8
Uudet yhteistyömuodot ja lisääntyvät yhteistyö yritysten ja matkailualueiden välillä edistää paikallisten palveluiden hyödyntämistä ja kestävää kehittymistä. Pitkäjänteinen matkailukehittäminen ja näkyvyyden lisääminen vaikuttaen matkailukysyntään lisää matkailutyöpaikkoja ja tuo alueelle tuloja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Matkailupalvelut ja erityisesti matkailuelämykset ovat aineettomia palveluja. Elämysten merkitys ja aitouden kokeminen on kasvanut ja ne ovat usein syy tulla alueelle. Alueemme matkailun rakenne suosii elämyksellisiä, ympärivuoden saatavilla olevia matkailupalvelukokonaisuuksia, joita tuottavat ja kehittävät yritykset yhteistyössä matkailijoille. Palveluita tuodaan esille digitaalisissa asiointikanavissa. Kehittämisellä tavoitellaan olemassa olevan infran tehokkaampaa hyödyntämistä ja käyttöasteiden nostamista.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Asiointikanavilla edistetään ja esitellään alueen saavutettavuutta julkisilla kulkuvälineillä. Yhteistyön kautta voi löytyä alueiden sisäistä liikkumista tai yhteiskuljetuksia alueelta toiselle edistäviä toimintamuotoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 7
Luontomatkailu edistää tutkitusti hyvinvointia ja on usein syy tulla Kainuuseen, etenkin Vuokattiin ja Ukkohallaan. Hyvinvoinnin kokemukset tulevat paitsi luonnossa liikkumisesta niin myös paikalliseen elämäntapaamme liittyvistä palvelutuotteissa kuten esim. saunominen, patikoiminen, järvessä uiminen, metsän antimista ja kulttuuritapahtumista nauttiminen. Hanke luo hyvinvointia esittelemällä digitaalisia palveluita ja luomalla elinvoimaa maaseudulle mahdollistaen paikallisten asukkaiden matkailuelämysten tuottamiseen. Yhteistyö edistää yrittäjien hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta huomioidaan hankkeen toiminnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 6
Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan matkailijoihin ja matkanjärjestäjiin, jotka ovat erilaisista kulttuureista ja yhteiskunnista. Yhdenvertaisuus on tärkeää matkailun ja yhteistoiminnan kehittämisessä.
Kulttuuriympäristö 0 8
Hanketoimenpiteiden kautta nostetaan esille paikallisen elämäntapaa, kulttuuria ja historiaa huokuvat palvelutuotteet. Alueen identiteetti vahvistuu, vahvuudet sekä vetovoimaisuudet tunnistetaan ja tuodaan esille. Verkostotyöskentely mahdollistaa eri toimijoiden kohtaamisen ja yhteistyön. Hankkeen kulttuurikäsitteen alla tulee nähdä myös erilaiset yrityskulttuurit. Yritysten sekä kehittämistoimijoiden yhteistoiminta rikastavat osallistujien käsitystä toistensa yrityskulttuureista ja toimintatavoista.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toimenpiteet ja saavuteltavat tulokset ovat:
1. Asiakaslähtöisen digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen
2. Digitaalisten yhteistyömallien kehittäminen sekä yhteismarkkinoinnin edistäminen Kainuun alueella
3. Matkailualueiden tunnettuuden kasvattaminen uusia teknologioita hyödyntäen

Yhteisinä toimenpiteinä Kainuun matkailualuekohtaisten digitaalisten asiointikanavien (vuokatti.fi ja ukkohalla.fi) uudistaminen ja kehittäminen (visitkajaani.fi) uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi ja vahvemman online-brändin luomiseksi, digitaalisen yhteistyön kehittäminen, palvelupolkujen kehittäminen uusien jakelukanavien käyttöönottamiseksi ja uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi.
Matkailualuekohtaisina Ukkohalla alueen toimenpiteinä ovat digitaalisen tiedon hallinnan ja jakamisen mahdollistavan datapohjaisen järjestelmän käyttöönottaminen, digitaalisen matkakaupan rakentaminen ja käyttöönotto sekä matkailualueen tunnettuuden kasvattaminen uusia teknologioita hyödyntäen. Kajaani-Oulujärvi alueella kehitetään digitaalinen matkailun yhteistyömalli matkailumarkkinoinnin edistämiseksi.

Hankkeen tuloksena on luotu matkailualuekohtaiset, uudet tai uudistetut asiakasystävällisemmät, uudenaikaista ostokäyttäytymistä tukevat sekä sisällöltään monipuolisesti alueen palvelutarjonnan (reitit ja käyntikohteet) esittelevät asiointikanavat (verkkosivut).
TP1: Kainuun matkailualuekohtaisten digitaalisten asiointikanavien (vuokatti.fi ja ukkohalla.fi) uudistaminen ja kehittäminen (visitkajaani.fi) uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi ja vahvemman online-brändin luomiseksi
1.1. Teknillinen ja visuaalinen kehittäminen sekä löydettävyyden parantaminen
Jokaiselle matkailualueelle (vuokatti.fi, ukkohalla.fi ja visitkajaani.fi) valittiin asiantuntija palveluntarjoajaksi tekninen kehittäjä, joka toteutti työpakettiin liittyvät kehitystyöt. vuokatti.fi asiantuntijana Krow Digital Oy ukkohalla.fi asiantuntijana Aida Markkinointi Oy, visitkajaani.fi Geniem Oy.

Kehitystyön tuloksena kaikki ylläolevat asiointikanavat uudistuivat niin teknisiltä kuin visuaalisilta ominaisuuksiltaan. Asiointikanavien osalta TP 1 sisällöt täyttyivät toivotusti ja tavoitteet saavutettiin. Nykyiset asiointikanavat vastaavat rakenteeltaan, teknisiltä ominaisuuksiltaan ja visuaalisuudeltaan nykypäivän tarpeisiin – asiakaslähtöinen liiketoiminta kohentui merkittävästi, sivustot ovat hakukoneoptimoituja niin teknisesti kuin sisällöllisesti ja asiakasystävällisisä ominaisuuksia lisättiin. Asiointikanaviin ollaan oltu matkailualueilla ja yrityksissä tyytyväisiä kehitystyön tuloksena.

vuokatti.fi sivuston ja Elämys Groupin Travel Plannerin välille kehitettiin rajapinta, jolla asiakas pääsee luomaan oman paketin ja varaamaan lennot, majoituksen ja auton vuokrauksen yhdeltä alustalta vuokatti.fi sivujen sisältä. Myös Visit Finlandin Datahub tietovaranto integroitiin sivuille ensimmäisenä matkailualueella Kainuun alueella niin, että sivusto on integroitu sekä DataHubiin, että arcticlakeland.com sivustolle.

1.2. Sisällön kehittäminen
ukkohalla.fi ja vuokatti.fi käyttivät sisällöntuotannossa kilpailutettuja asiantuntijakumppaneita. vuokatti.fi sivustolle luotiin etusivulle uusi laadukas video, ja tekstisisältöä kehitettiin ja uudistettiin ylä-ja alasivuille, sekä saksan kieliversion pohja luotiin. Lisäksi toteutettiin uusien kampanjasivujen sisältötekstejä. ukkohalla.fi sivustolla uudistettiin tekstisisältöjä ja editoitiin kuvamateriaalia.

visitkajaani.fi sivustolle tuotettiin uutta sisältöä Kajaanin kaupungin toimesta, kuin myös hankkeen projektipäällikön toimesta. Tekstisisällöt uusittiin täysin ylä-ja alasivuilla. Tämän lisäksi tuotetieto uudistettiin kokonaisuudessaan hyödyntäen Kajaanin kaupungin ja hankkeen yhteistyössä luomaa webropol-kyselyä alueen yrityksille. Kaikki yrityksiltä saatu tuotetieto kuratoitiin ennen sivulle syöttöä. Lisäksi sivustolle lisättiin uusia nähtävyyksiä ja käyntikohteita Kajaanin alueelta.

1.3. Kieliversiointi
Kaikille sivuille luotiin kieliversiot suomi + englanti. Lisäksi vuokatti.fi sivustolle luotiin saksankielinen kieliversio. vuokatti.fi ja visitkajaani.fi käyttivät hankkeessa kilpailutettua Lingsoft Language Services Oy kielikäännöspalveluita käännöstyössä englannin ja saksan käännöstöissä.

TP2: Digitaalisen yhteistyön kehittäminen
Kehittämistoimenpiteet ja sivustoilla uudistettu tuotetietorakenne mahdollistavat arcticlakeland.com tuoteintegraation ja sitä kautta digitaalisen Kainuun matkailun yhteisen tuotetietovarannon lisääntymisen ko. matkailualueiden osalta. Sivustoilla on nähtävillä kattavasti matkailualueen palvelut, vaikka teknisesti taustalla on useita eri järjestelmiä. Sivustolta linkitykset suoraan varattaviin tuotteisiin. Digitaalinen yhteistyö ja palveluiden ristiinmarkkinointi on jatkossa helpompaa eri matkailualueiden välillä, kun tuotetietorakenne on yhteneväinen. Kajaanin ja Vuokatin tuotteita markkinoidaan ristiin sivustoilla.

Matkailuyritykset ovat aktivoituneet tuottamaan sisältöä – Vuokatin yhteismarkkinointiin on liittynyt 8 uutta yritystä, ja uusien sivustojen käyttökoulutuksessa oli paikalla 16 yritystä. visitkajaani.fi sivustolla on hankkeen päättyessä 296 tuotetta, jotka on kaikki uudistettu ja kuratoitu sivuston kehityksen yhteydessä.

vuokatti.fi sivuston Datahub integraatio ja Travel Plannerin käyttöönotto ovat ensimmäisiä laatuaan Kainuussa. Kehitystyön tuloksia voivat hyödyntää Kainuun matkailualueet.

TP 3 Palvelupolkujen kehittäminen uusien jakelukanavien käyttöönottamiseksi ja uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi
Uudet asiointikanavat (vuokatti.fi, ukkohalla.fi ja visitkajaani.fi) tuotedata on liitetty osaksi Arctic Lakeland-sivuston REST API rajapintaa. Tämä mahdollistaa tuotteiden automaattisen siirtymisen sivustojen välillä (yhdensuuntaisesti, matkailualueen sivusto -> arcticlakeland.com). Kehitystyöt on tehty arcticlakeland.com sivuston ylläpitäjän (Kouta Media Oy) ja ko. matkailualueen teknisen kehittäjän yhteistyönä asiantuntijapalveluna. Outdooractiven reittitiedot upotukset ovat käytössä uudistuneilla asiointikanavilla. vuokatti.fi ja visitkajaanifi kehittämistyön aikana ottivat käyttöön tapahtumienkainuu.fi tapahtumatietojen upotukset sivustoilleen – tämä mahdollistaa yrityksille tapahtumatiedon syöttämisen vain yhteen paikkaan, jossa se on helposti hyödynnettävissä useaan eri kanavaan.

Ukkohallan matkailualue
TP4: Digitaalisen matkakaupan rakentaminen ja käyttöönotto
Ukkohallan matkailualueella on otettu käyttöön uusi digitaalinen matkakauppa (Hotellinx Systems Oy), joka mahdollistaa Ukkohallan vahvemman online brändin luomisen, sekä mahdollistaa erilaisten matkapakettien ja majoitus + aktiviteetti-ja tapahtumapakettien luomisen. Uusi matkakauppa mahdollistaa eri yhteistyökumppaneiden tuotteiden myymisen järjestelmän kautta. Uusi matkakauppa on integroitu uudistetuille verkkosivuille ja kaupankäynti ja tuotteiden markkinointi on kohentunut huomattavasti lähtötilanteesta.
Hankesuunnitelmassa kuvattua Ski Data-integraatiota järjestelmään ei toteutettu. Hankkeen aikana selvitettiin mahdolliset kustannukset integraatiolle, ja kustannukset olisivat nousseet reilusti yli hankkeen budjetin. Ukkohallan hiihtokeskuksella on käytössää hissilippujen ja välinevuokrauksen Rentle-järjestelmä, joka mahdollistaa hissilippujen myynnin. Hankkeessa päädyttiin pitäytymään nykyisessä järjestelmässä, eikä ski data-integraatiota matkakauppaan ollut järkevä/mahdollista toteuttaa hankkeen aikana.

TP5: Digitaalisen tiedon hallinnan ja jakamisen mahdollistavan datapohjaisen järjestelmän käyttöönottaminen
Työpaketin osalta tehtiin kilpailutus, joka keskeytettiin tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuuden ja hankinnan tarpeen uudelleenmäärittelyn myötä. Asia käytiin läpi hankinnan hyödynsaajan, Vaara-Kainuun matkailuyhdistys ry:n kanssa, ja tultiin siihen johtopäätökseen, että tiedonhallinnassa on mahdollista hyödyntää uuden nettisivuston toiminnallisuuksia sekä muita työkaluja, joten tätä työpakettia ei enää erillisenä katsottu nykytilanteessa välttämättömäksi vaan sen tavoitteet toteutuvat pitkälti verkkosivuston kehittämisessä.
TP6: Matkailualueiden tunnettuuden kasvattaminen uusia teknologioita hyödyntäen
Työpaketille ei tehty erityisiä toimenpiteitä, vaan arvioitiin että uusi digitaalinen asiointikanava tarjoaa alustan ja mahdollisuudet matkailukeskuksen tunnettuuden kasvattamiselle ja se tukee uusien teknologioiden ja työkalujen käyttöönottoa. Tämä on huomioitu projektin kuluessa ja uudesta asiointikanavasta on kehitetty työkalu myös myynnille ja markkinoinnille.
TP 7 Digitaalisen yhteistyömallin ja -markkinoinnin kehittäminen
Kajaani-Oulujärven matkailualueella on uudistettu yhteismarkkinoinnin toimintamallia. Kajaanin kaupunki koordinoi matkailumarkkinointia tarjoten alueen matkailutoimijoille nykyaikaiset ja digitaaliset markkinointialustat, joiden kautta alueen matkailutarjontaa saadaan entistä paremmin esille. Tässä uudistetut visitkajaani.fi-verkkosivut ovat keskeisessä roolissa sosiaalisen median kanavien lisäksi. Uudistetuilla visitkajaani.fi-verkkosivuilla alueen matkailupalvelutarjontaa tuodaan esille nykyaikaisella tavalla tuotekorttien muodossa, mikä helpottaa matkailijoita löytämään itselleen sopivat palvelut. Uusi tuotekorttimalli mahdollistaa myös erilaisten teemojen ympärille yhteismarkkinointikampanjoiden rakentamisen.
Kajaani-Oulujärven yhteismarkkinoinnin toimintamallia on kehitetty siten, että kaikilla alueen matkailupalveluita tarjoavilla toimijoilla on mahdollista päästä yhteistyöhön mukaan. Kajaanin kaupunki suunnittelee ja toimeenpanee markkinointitoimenpiteitä ja informoi niistä alueen matkailutoimijoita, joilla on oman kiinnostuksen mukaan mahdollista osallistua toimenpiteisiin. Alueen toimijoiden on myös mahdollista ehdottaa uusia toimenpiteitä ja vaikuttaa siten yhteismarkkinoinnin toimintaan.

Lopulliset tulokset liiketoiminnan kasvun kehittymisestä on nähtävillä seuraavina vuosina, kun uusitut kanavat otetaan käyttöön matkailualueiden markkinoinnissa ja myynnissä laajemmin.