Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77278

Hankkeen nimi: Vuokatti Destinaatio -hanke

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sotkamon kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0189766-5

Jakeluosoite: Markkinatie 1

Puhelinnumero: 08 615 5811

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: Sotkamo

WWW-osoite: http://www.sotkamo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laukkanen Aija Birgitta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Matkailuasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aija.laukkanen(at)sotkamo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406116950

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet
Sotkamo Vuokatin alueen matkailutoimijoiden tarpeista syntyi hanke toimenpiteineen, joilla vauhditetaan koronaepidemiasta toipumista. Niistä on tuotettu sisältö Vuokatti Destinaatio hankkeeseen. Tavoitteena on luoda uutta vetovoimaa alueelle tehostamalla digimarkkinoinnin toimenpiteitä ja tuottamalla virtuaalimatkailuun sisältöä sekä kehittäen välineitä sähköiseen myyntiin ja tiedolla johtamiseen. Tiedolla johtamisen työkaluilla pysytään tekemään alueella kysyntään perustuvia toimenpiteitä ja tavoitteena koko matkailualueen mahdollisimman tuloksellinen ja tehokas toiminta digityökaluilla.

Toimenpiteet
Toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin. Työpaketti 1 on tiedolla johtaminen. Siinä ostetaan tiedolla johtamisen työkaluja eri toimijoilta kuten esim. miltä alueelta matkailijat saapuvat Sotkamoon ja paljonko on päiväkävijöitä. Hankkeen aikana päästään testaamaan eri lähteitä, joista voidaan sitten hankkeen päättymisen jälkeen jättää toimivimmat alueen omaan käyttöön. Työpaketissa tehdään myös taustoittava selvitys matkailuyrittäjien osalta kysyen halutuista kohdemarkkinoista, saavutettavuudesta ja yhteistyöstä. Työpaketti 2 on digitaalisuus. Siinä täydennetään sähköisten markkinointi alustojen tietosisältöä alueen matkailukohteista ja tuotetaan digitaalinen palveluesite www sivuille sekä testataan online myyntialustoja. Lisäksi toteutetaan Online myyntiworkshopit ja tehdään tarinallistetut virtuaalikierrokset matkailijoiden käyttöön viidestä eri kohteesta Sotkamo Vuokatti alueella. Tarkistetaan matkasuunnittelun työkalun saatavuus käyttöön alueelle. Työpaketti 3:ssa hyödynnetään digitaalisuutta alueen esilletuonnissa kotimaisille asiakkaille ja luodaan houkutteleva kotimaan kampanja somessa ja digi väylillä sekä muissa mediavälineissä.

Tulokset
Hankkeen päättymisen jälkeen on tiedolla johtamisen työkalut otettu käyttöön ja alueella seurataan kuukausittain matkailijamääriä kunnassa sekä päiväkävijöiden määriä. Alueen matkailuyritysten tuotteet ja palvelut on ostettavissa online järjestelmien kautta. Virtuaalimatkailun AR sovellusta ylläpidetään ja käytetään osana houkuttelevan matkailutarjonnan lisäämistä niille asiakkaille, jotka alueella vierailevat. Palveluesite digitaalisesti on valmis ja jakelukanavat määritelty. Meillä on käytössä markkinaselvitykset potentiaalisilta markkina-alueilta ja tiedolla valitut myynti workshopit ovat onnistuneet herättämään mielenkiinnon alueen matkailutarjontaa kohtaan. Kotimaan tehokas markkinointi kampanja on tuonut lisää asiakkaita alueelle ja hankkeella aikaansaatuja työkaluja hyödynnetään laajasti älykkään matkailudestinaation toiminnassa. Lyhyellä aikavälillä siis ostettavauus paranee ja näkyvyys lisääntyy ja pitkällä aikavälillä tiedolla johdettu matkailun kehittäminen ja markkinointi on osoittautunut oikeaksi työkaluksi alueelle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on Sotkamo Vuokatin alueen matkailuyrittäjät ja kulttuurimatkailutoimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmä on koko valtakunnan kotimaan matkailijat, joita saavutetaan some ja digi markkinointikeinoin sekä ulkomaiset matkanjärjestäjät joita saavutetaan online workshopeissa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 179 193

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 177 167

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 223 992

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 221 460

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Markkinatie 1

Postinumero: 89600

Postitoimipaikka: Sotkamo

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoite on matkailuyritysten kysynnän kasvun tukeminen. Alueen yrittäjistä n. 30% on naisyrittäjiä ja majoitus- ja ravitsemispalveluiden työntekijöistä naisia on noin 70%. Hankkeen toimenpiteillä on siten mahdollisuus vaikuttaa paitsi naisyrittäjyyden tukemiseen myös erityisesti naisten työllisyyden kasvuun.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Vaikka hankkeen tavoitteena ei ole erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, hankkeen toteutuksessa kiinnitetään huomiota naisten yrittäjyyteen ja työpaikkoihin. Jos toteutuksen aikana ilmenee seikkoja, jotka sukupuolinäkökulmasta tulee ottaa huomioon, linjataan toimintaa sen mukaisesti. Hankkeen toiminnasta kerättävät palautteet tullaan keräämään sukupuolijaoteltuna, jolloin eri sukupuolten näkemykset hankkeen toiminnasta pystytään huomioimaan jatkossa entistä paremmin. Mahdolliset huomiot tullaan kirjaamaan hankkeen lopussa loppuraporttiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, vaan sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettu hankkeen toimintaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 8
Hankkeessa panostetaan toimenpiteisiin kestävän kehityksen huomioimiseksi matkailualalla. Tätä toteutetaan juuri digitaalisin keinoin. Välillisesti vaikutusta on matkailuyrittäjien ympäristötietoisuuden kasvun ja kestävän kehityksen mukaisten toimenpiteiden myötä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 6
Hankkeessa käytössä olevat digitaaliset markkinointi ja myyntiväylät vaikuttavat lisäten matkailuyrittäjien ja matkailualan ammattilaisten sekä matkailijoiden tietoisuutta kestävistä toimintatavoista.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 5
Luontoarvot huomioivien kulttuurimatkailutuotteiden kehittäminen edesauttaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) -2 -1
Hankkeessa tuetaan samalla älykkäiden ratkaisujen kehittämistä esim. Virtuaaliopastukset, lisätyllä todellisuudella toteuttaen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 6 8
Ympäristövastuullista toimintaa korostamalla lisätään suojelukohteiden arvostusta ja luontoarvojen turvaamista.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 5
Digitaalisuuteen ja sähköisiin toimintamalleihin panostaminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 5
Matkailuyrityksiä kannustetaan myös toimimaan kestävästi esim. digitaalisten myyntialustojen kautta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Matkailu on merkittävä toimiala syrjäseudun työllistäjänä. Kv-asiakkaille tuotteiden ja palveluiden paikallisuudella ja aitoudella on suuri merkitys, joten niiden hyödyntämistä matkailun kehittämisessä edistetään määrätietoisesti. Matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen lisää paikallisia matkailutyöpaikkoja. Matkailun kasvu tuo työtä ja kasvua myös muille toimialoille kuten kauppaan ja elintarvikesektorille. Digitaalinen saavutettavuus on esteettömän viestinnän tärkein elementti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 9
Hankkeessa keskeisellä sijalla on digitaalisten palvelujen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka -1 3
Tavoitteena hankkeessa on kehittää digitaalisia palveluratkaisuja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Kulttuuriin, puhtauteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen perustuva matkailu luo henkistä hyvinvointia, joka on merkittävä motiivi koko matkailussa. Luonnossa liikkuminen ja aktiivilomailu lisäävät myös fyysistä hyvinvointia. Paikallisille ihmisille matkailun kehittyminen tuo työtä ja toimeentuloa ja lisää hyvinvointia sitä kautta.
Tasa-arvon edistäminen 2 4
Hankkeen toiminnan kautta matkailun kehittyminen edesauttaa erityisesti naisten työllisyyden positiivista kehitystä. Sosiaalisen kestävyyden korostaminen lisää osaltaan tasa-arvoisuutta sekä paikallisten että matkailijoiden osalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Kansainvälistyminen lisää kulttuurien tuntemusta, monikulttuurisuuden ja erilaisuuden hyväksymistä. Paikallisten asukkaiden osalta myönteisyys ulkomaalaisia kohtaan kasvaa, kun ympärivuotiset työpaikat lisääntyvät sekä alueiden palvelutaso lisääntyvän matkailun myötä paranee.
Kulttuuriympäristö 5 5
Kulttuurikohteet ja maisema-arvot yleensäkin ovat merkittäviä kohteita matkailun kehittämisessä. Hankkeen vaikutus kohdistuu yhtenä toimenpiteenä erityisesti kulttuurikohteiden esille nostamiseen.
Ympäristöosaaminen 8 8
Hankkeessa edistetään kestävää matkailua, matkailutoimijoiden sekä matkailijoiden ympäristötietoisuutta, käyttämällä toimenpiteissä vahvasti digitaalisuutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sotkamo-Vuokatin alueen matkailutoimijoiden tarpeista syntyi hanke toimenpiteineen, joilla vauhditetaan koronaepidemiasta toipumista. Näistä tarpeista on tuotettu sisältö Vuokatti Destinaatio -hankkeeseen. Tavoitteena oli luoda uutta vetovoimaa alueelle tehostamalla digimarkkinoinnin toimenpiteitä ja tuottamalla virtuaalimatkailuun sisältöä sekä kehittämällä välineitä sähköiseen myyntiin ja tiedolla johtamiseen. Matkailun toimintaympäristön muuttuessa tulee muuttaa myös matkailuorganisaation toimintaa itse alueella ja ottaa tiedolla johtaminen osaksi matkailumarkkinointia ja sen kehittämistä.

Hankkeen aikana on todettu, että Kainuuta pidetään alueena mielenkiintoisena kohteena, ja hankkeen mahdollistamien myyntitapahtumien ja workshoppien kautta on saatu levitettyä tietoa matkailualueestamme. Myyntitapahtumien aikana onkin huomattu, että aitoa kiinnostusta niin Vuokattia kuin koko Arctic Lakeland -aluetta kohtaan on kasvavissa määrin. Kotimaisille matkailijoille suunnatuissa digikampanjoissa sekä Helsinki Ski Weeks -tapahtuman yhteistyökumppanina olemme saaneet hyvää näkyvyyttä Vuokatille. Etenkin luonto- ja kulttuurielämykset on usein mainittu kiinnostavina kohteina. Myyntitapahtumissa ja kampanjoiden yhteydessä on noussut myös esille kotimaisten kiinnostus löytää uusia, elämyksellisiä ja jopa uniikkeja kohteita ketjuhotellien sijaan.

Tiedolla johtamisen työkaluja on otettu käyttöön ja alueella seurataan kuukausittain kunnan matkailijamääriä sekä päiväkävijöiden määriä. Tiedolla johtamisen työkaluilla päästiin käsitykseen, mistä matkailijat alueelle saapui, minkä verran majoitusvuorokausia kertyi, millaiset määrät ja mistä saapuivat alueelle päiväkävijät, miten tunnettu Vuokatti brändi on ja mistä asioista tunnettavuus koostuu. Näiden pohjalta pystytään kohdentamaan tulevia markkinointitoimenpiteitä entistä tehokkaammin. Matkailualueella on myös käytössä markkinaselvitykset Benelux-maista ja Iso-Britanniasta.
Täysin uutena toimenpiteenä tehtiin tarinallistettu virtuaalikierros matkailijoiden käyttöön. Alun perin hankkeessa oli tarkoitus tehdä tarinallistetut virtuaalikierrokset viidestä eri kohteesta Sotkamo-Vuokatti alueella, mutta hankeaikana huomattiin, että virtuaalikierrokset eivät olleet vielä kovin suosittuja matkailijoiden keskuudessa, minkä lisäksi kokonaisuus oli erittäin vaativa toteuttaa. Siksi virtuaalikierroksia toteutettiin vain yksi, Huovisen Konstan lenkki Hiukkaan.
Vuokatin alueen matkailuyritysten tuotteita on ostettavissa online-järjestelmien kautta, mm. Elämys Groupin Koko Travel Plannerin matkareitit ja lentopaketit. Alueen yritysten tuotteita ja palveluita on viety Visit Finlandin DataHubiin, jonka rajapinnasta kansainväliset ja kotimaiset toimijat voivat hakea sekä julkaista tuotetietoa esimerkiksi markkinapaikoilla ja tuotekatalogeissa. Rajapinnan kautta tuotteet nousevat myös vuokatti.fi sekä articlakeland.com sivuille. Lyhyellä aikavälillä tuotteiden ostettavuus on parantunut ja näkyvyys lisääntynyt. Sitä, konkretisoituuko nämä tehdyt toimet kasvavina matkailijamäärinä alueella, ei pysty vielä sanomaan.