Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77279

Hankkeen nimi: Tekoälyn ja tiedolla johtamisen avulla vauhtia Wild Taiga alueen yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen - Wild Taiga AI

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52, Ketunpolku 1

Puhelinnumero: 0405837362

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanna Linjala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.linjala(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405837362

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on Idän Taiga Ry:n liiketoimintatiedon kerääminen ja hyödyntäminen digitaalisen asiakaskokemuksen ja alueen kilpailukyvyn parantamiseksi. Tiedolla johtamisen avulla alueen yritykset ovat valmiimpia tarjoamaan oikeanlaisia palveluita oikeille asiakkaille, oikeaan aikaan ja oikeassa kana-vassa kansainvälisen matkailukysynnän jälleen avautuessa.

Hankkeen tuloksena alueelle syntyy uudenlaista osaamista ja kokemusta automatisoidusta liiketoimintatiedon keräämisestä, analysoinnista ja tiedolla johtamisen soveltamisesta matkailupalvelujen kehittämiseen ja kaupallis-tamiseen. Kajaanin ammattikorkeakoulun henkilöstö ja ulkopuoliset asiantuntijat tukevat alueen yrityksiä uuden tiedon ja osaamisen hankkimisessa sekä soveltamisessa käytäntöön. Hankkeen tuloksena alueen yrityksillä on mahdollista hyödyntää asiakastietoa uudella tavalla ja kehittää entistä tarkemmin eri kohderyhmille soveltuvia tuotteita ja palveluita.

Hankkeessa pilotoidaan ensimmäisenä matkailualalla Kainuussa tekoälyyn pohjautuvan koneoppimisen hyödyn-täminen. Tekoälyyn pohjautuvan viestinnän automaatioratkaisun avulla Wild Taigan digitaalisille alustoille hou-kutellaan uudenlaisen ja mielenkiintoisen sisällön avulla käyttäjiä, joista kerätään tietoa. Kerätyn tiedon avulla käyttäjistä tunnistetaan eri matkailijaprofiilit sekä heidän kiinnostuksensa kohteet perustuen käyttäjien verkko-käyttäytymiseen. Tekoälyyn ja Big Dataan pohjautuvan teknologian avulla saatua tietoa voidaan suodattaa ja hyödyntää viestinnän kohdentamiseen niin, että kullekin asiakasryhmälle tuotetaan sisältöä, joka vastaa heidän mielenkiintonsa kohteita. Mitä tarkemmin pystymme viestimään potentiaalisille asiakkaille ja tuottamaan pää-töksen tekoa helpottavia ja ohjaavia ajureita, sitä tehokkaampaa viestintä on. Hankkeen tavoitteena on kehit-tää toimintamalli matkailun markkinoinnin ja viestinnän automaatiosta (case Wild Taiga) sekä saada tuloksia, miten tämä mm. vähittäiskaupan alalla erittäin paljon hyödynnetty toimintamalli voidaan parhaiten valjastaa matkailualan hyödyksi.

Asiakastietoa kerätään Wild Taigan eri digitaalisilla alustoilla mm. uudenlaisen sisällöntuotannon avulla. Viestin-nän pohjaksi tarvittavan asiakastiedon kerääminen edellyttää uudenlaista asiakkaita kiinnostavaa ja sitouttavaa sisällöntuotantoa. Hankkeessa toteutetaan ja testataan uudenlaisia sisällöntuotantoja, joiden vaikuttavuutta asiakkaisiin mitataan, aikaisemmin esitellyn mallin mukaisesti, asiakaspotentiaalin kehityksellä. Asiakastiedon vastineeksi tuotettavan sisällön tulee tuottaa asiakkaalle merkittävää lisäarvoa ja ratkaista asiakkaan ongelma. Sisällöntuotannon osalta hankkeessa pilotoidaan mm. virtuaalisten matkojen suunnittelu ja järjestäminen, johon tuodaan moniaistillisia elementtejä mukaan. Eri aistein koettu virtuaalinen matka lisää kiinnostavuutta kokea matkailualueen palvelutuotteita ja kohteita fyysisesti sekä kasvattaa näkyvyyttä. Visuaalisuus ja kuulokuva ovat myös nousseet virtuaalikokemuksessa realistiselle tasolle, ja tuntoaistimukset ovat entistä autenttisempia kehit-tyvien sensorien avulla. Uudenlaisen eksklusiivisen sisällön kohderyhmänä voivat olla kuluttajat, matkanjärjestä-jät tai vastaavat. Sisällöntuotannon avulla kerätty liiketoiminta- ja asiakastieto rakentaa pohjan viestinnän au-tomaatioratkaisun hyödyntämiseen.

Hankkeen kolmantena osiona on kerätyn ja analysoidun liiketoimintatiedon hyödyntäminen liiketaloudellisesti alueen matkailuyrityksissä. Liiketoimintatiedon hallinta ja tiedolla johtaminen edellyttää alueen yritysten henki-löstön osaamisen kehittämistä. Toteutettavien valmennusten avulla varmistetaan liiketoimintatiedon hyödyntä-minen kilpailukyvyn kasvattamisessa sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa. Valmennuksien avulla kerättyä liiketoimintatietoa opitaan hyödyntämään konkreettisesti liiketoiminnassa ja vältetään yleisimmät kompastuskohdat. Yhtäaikaisen tiedonkeruun ja sen hyödyntämisen kautta opitaan, miten digitaalista asiakasko-kemusta tulee kehittää, mitata ja johtaa. Valmennusten toimintamalli on yksilöllinen ja ohjaava. Niissä huomioidaan ennen kaikkea tiedon hyödyntäminen ja käytäntöön vieminen sekä toiminnan tukeminen koko hankkeen ajan sekä pyritään varmistamaan jatkuminen hankkeen jälkeen.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Idän Taiga Ry:n ja Wild Taiga Kuhmo-Suomussalmi alueen yritysten kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Idän Taiga ry:n jäsenyritykset (Wild Taiga -yritykset).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat toimenpiteiden kautta kotimaiset ja ulkoimaiset matkailijat. Kohderyhmiä ovat myös sekä matkailun ammattilaiset (kuten matkanjärjestäjät) että lentoyhtiöt ja muut markkinoinnin kumppanit.

Hyödynsaajina ovat myös Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijat. Hankkeen tuottaessa uusinta konkreettista toimintamallia tekoälyn ja uusien teknologioiden hyödyntämisestä matkailun markkinoinnissa ja viestinnästä. Opiskelijat pääsevät myös soveltuvin osin osana opintojaan mukaan kehittämään virtuaalisia matkoja. Samalla opiskelijat tutustuvat yhteen Kainuun matkailun kärkialueeseen, matkailuyrityksiin ja pääsevät verkostoitumaan eri sidosryhmien kanssa. Tämä edesauttaa heidän työharjoittelu- ja työpaikkojen löytymistä alueelta, ja myös osaavan työvoiman kiinnittymistä Kainuuseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 204 970

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 179 908

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 230 754

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 202 539

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohderyhmään kuuluu tasavertaisesti sekä miehiä että naisia: Idän Taiga ry:n jäsenrekisteriin pohjautuvan arvion mukaan matkailualueen yrityksissä toimii tasavertaisesti sekä miehiä että naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanketoimijoihin kuuluu tasavertaisesti sekä miehiä että naisia. Hankkeen toimenpiteissä tullaan huomioimaan, että toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti sekä miehiin että naisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole tasa-arvohanke, mutta sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toiminnassa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Kehittämisessä otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät luonnonvaroja säästävään digitaaliseen ja virtuaaliseen markkinointiin, viestintään. Myös uudet kehitettävät palvelutuotteet ovat virtuaalisesti koettavissa. Hankkeen toimenpitein markkinoitava luonto- ja kulttuurimatkailu perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hankkeen toimenpiteet ja hankkeen markkinointiviestinnän piirissä oleva luontomatkailu edistävät digitaalisin ja virtuaalisin sisältökeinoin matalamman energiankulutuksen, luontoystävällisempää elämäntapaa, niin kuluttajissa, palveluntuottajissa kuin markkinoijissakin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Luonnon monimuotoisuus on Wild Taiga matkailualueen matkailuliiketoiminnan perusta. Hankkeen toimenpiteiden pohjana oleva luontomatkailu pohjautuu ja kohdistuu luonnon monimuotoisuuteen (eläimiin, kasveihin, maastossa liikkumiseen). Wild Taiga -alueen tuotteistuksen kautta pystytään vaikuttamaan siihen, että luonto säilyy monimuotoisena.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Matkailun vetovoimatekijänä on Suomen puhdas ilma ja maaperä sekä puhtaat vedet ja vesistöt nauttia luontamatkailusta. Matkailualueen matkailuliiketoiminnan kannalta yritykset pystyvät vaikuttamaan siihen ettei pinta- ja pohjavedet sekä ilmanlaatu huonone, vaan luonto säilyy monimuotoisena.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 7 8
Huomioidaan toteuttamalla hanketta suurelta osin ja ensisijaisesti sähköisesti. Hankkeen toiminta, erityisesti virtuaalisten matkojen ja kehitettävien palvelutuotteiden sekä markkinointiviestinnän ja sisältöjen kautta monelle ihmiselle mahdollistuu luonnon monimuotoisuuteen liittyvien elämysten ja kokemusten saaminen. Hankken kehitystoimet ovat iso askel kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Hankkeen toimenpiteet pohjautuu luontomatkailuun. Myös alueen yritysen vastuulliseen toimintaan, kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen, jota edellytetään. Virtuaaliset matkat ja palvelutuotteet pienentävät materian tarvetta ja jätteiden syntyä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Kehitettävissä palvelutuotteissa suositaan uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämistä sekä luonon aineetonta hyväksikäyttöä (esim. hiljaisuus) sekä lähiruokaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 10
Hankkeessa, erityisesti digitaalisten ja virtuaalisten toimenpiteiden kautta päästään vaikuttamaan siihen, että matkailualue säilyy vetovoimaisena luonto- ja kulttuurimatkailukohteena. Hankkeen toiminta edistää paikallisten palveluiden hyödyntämistä, paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittymistä. Yritysten välinen yhteistyö ja korkeakouluyhteistyö lisää paikallisten palvelujen käyttöä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Huomioidaan toteuttamalla toimenpiteitä ensisijaisesti sähköisesti, myös osin valmennukset. Hankkeen toiminta, erityisesti uusien virtuaalimatkojen ja palvelutuotteiden kehittämisen kautta monelle ihmiselle mahdollistuu luonnon monimuotoisuuteen liittyvien elämysten ja kokemusten saaminen. Tämä on iso askel kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 6
Alueen palvelutuotteissa painopiste on moottorisoimattomissa liikkumismuodoissa. Luonto- ja kulttuurimatkojen kasvaessa, ihmisten liikkuminen luonnossa kasvaa,mikä on myös askel kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa. Tuodaan esille kestävät liikkumismuodot. virtuaalisessa elämyspalveluissa alueelta toiselle tai maasta toiseen liikkuminen vähentyy.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 5
Yhteistyö edistää yrittäjien hyvinvointia. Luontomatkailu edistää tutkitusti hyvinvointia ja on usein syy tulla kokemaan alueelle elämyksia, myös virtuaalisten palveluiden kautta. Hyvinvoinnin kokemukset tulevat paitsi luonnossa liikkumisesta niin myös paikalliseen elämäntapaamme liittyvistä palvelutuotteissa kuten esim. saunominen, patikoiminen, järvessä uiminen, metsän antimista ja kulttuuritapahtumista nauttiminen. Hanke luo esittelemällä palveluita, kehittämällä palveluita ja luomalla elinvoimaa maaseudulle mahdollistaen paikallisten asukkaiden matkailuelämysten tuottamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 4 5
Hanke edistää tasa-arvoa, koska sekä kohderyhmissä että hanketoimijoissa on sekä miehiä että naisia. Hankkeen toiminta huomioi yhtäläisesti naisille ja miehille tyypillisiä arvoja, valintoja ja elämänkokemuksia. Hankkeen toiminta avaa molemmille sukupuolille yhtäläiset toimintamahdollisuudet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 6
Matkailualueen asiakkaat ovat erilaisista yhteiskunnista ja kulttuureista tulevia matkailijoita. Hankkeella haetaan kasvua alueen kansainväliseen matkailuun eli hanke vahvistaa yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 2 6
Hanketoimenpiteiden kautta nostetaan esille paikallisen elämäntapaa, ruokaperinnettä, kohteita, kulttuuria ja historiaa huokuvat palvelutuotteet. Alueen identiteetti vahvistuu, vahvuudet sekä vetovoimaisuudet tunnistetaan ja tuodaan esille. Verkostotyöskentely mahdollistaa eri toimijoiden kohtaamisen ja yhteistyön. Hankkeen kulttuurikäsitteen alla tulee nähdä myös erilaiset yrityskulttuurit. Yritysten sekä kehittämistoimijoiden ja korkeakoulun yhteistoiminta rikastavat osallistujien käsitystä toistensa yrityskulttuureista ja toimintatavoista.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kajaanin ammattikorkeakoulun toteuttaman kehittämishankkeen lähtökohtana olivat koronapandemian laajat vaikutukset matkailutoimialaan, yritysten taloudelliseen tilanteeseen sekä matkailun toimintaympäristön muutoksiin, ja niihin liittyvät tunnistetut tarpeet alueen kilpailukyvyn säilyttämiseksi (liiketoiminnan uudistaminen, ostokäyttäytymisen muutokseen vastaaminen, parempi liiketoimintatiedon hyödyntäminen asiakaspolun eri vaiheissa).

Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Kuhmo-Suomussalmen alueen matkailuyhdistys Idän Taiga ry:n kanssa, joka toteuttaa jäsenyritystensä yhteismarkkinointia Wild Taiga -brändin alla. Varsinaisena kohderyhmänä olivat yhdistyksen jäsenyritykset (Wild Taiga -yritykset).

Tavoitteena hankkeessa oli liiketoimintatiedon kerääminen ja hyödyntäminen digitaalisen asiakaskokemuksen ja alueen kilpailukyvyn parantamiseksi, markkinoinnin automaation toimintamallin kehittäminen (case Wild Taiga), asiakkaita sitouttavan uudenlaisen sisällön kehittäminen sekä alueen yritysten osaamisen kehittäminen.

Tavoitteisiin tähdättiin kolmen työpaketin kautta, joihin sisältyviä keskeisimpiä konkreettisia toimenpiteitä olivat:
- wildtaiga.fi-sivuston ja automaatiojärjestelmän sekä integraatioiden tekniset kehittämistoimenpiteet
- asiakastiedon kerääminen, rikastaminen ja asiakkaiden profilointi
- asiakkaita aktivoivan ja sitouttavan sisällön kehittäminen sekä markkinointiviestinnän toimenpiteet: automaatioviestit, personoidut elämysuutiskirjeet, artikkelisisällöt, tapahtumaosallistumiset, monikanavaiset kohdennetut digitaaliset kampanjat
- moniaistillisten virtuaalisten tutustumismatkojen järjestäminen
- kansallisen matkailutuotetietokanta DataHubin käyttöönotto ja tuotetarjonnan lisääminen sekä nostaminen wildtaiga.fi-sivustolle
- osaamista kehittävät valmennukset tiedolla johtamiseen, sisällöntuotantoon ja markkinointiin sekä uusien teknologioiden hyödyntämiseen liittyvissä teemoissa

Hankkeen päättyessä Idän Taigalla on käytössään koneoppimiseen pohjautuvaa tekoälyä hyödyntävä viestintäautomaatiojärjestelmä sekä hankkeen aikana syntynyt toimintamalli perustason markkinoinnin automaation hyödyntämiseen. Hankkeessa otettiin alueella tarvittavia kehitysaskeleita kohti parempaa digitaalista asiakaskokemusta niin automaation kuin muidenkin uusien teknisten ja sisällöllisten ratkaisujen avulla. Toimenpiteiden kautta on myös tunnistettu tehokkaimmat tavat asiakastiedon keräämiseen markkinoinnin keinoin.

Hankkeessa on syntynyt näkymä markkinoinnin automaation hyödyntämisen mahdollisuuksista ja edellytyksistä matkailuyritysten yhteismarkkinointia toteuttavan matkailuyhdistyksen näkökulmasta. Automaation kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä, pitkälle viedyssä ostopolun seurannassa ja 360-asiakasnäkymän luomisessa ei kuitenkaan ylletty tavoitellulle tasolle, kun uuden teknologian kanssa kohdattiin järjestelmien teknisiin integrointeihin sekä varaus- ja myyntidatan saatavuuteen liittyviä haasteita, joita ei toteuttajan tai hankkeen resurssein pystytty täysin ratkaisemaan.

Hankkeen kautta Wild Taigan digitaalinen markkinointi on tästä huolimatta kehittynyt tehokkaampaan ja nykyaikaisempaan suuntaan. Markkinointi on personoidumpaa ja oikea-aikaisempaa. Datan avulla muodostettujen, aiempaa tarkemmin segmentoitujen kohderyhmien avulla markkinoinnin kohdennusta on onnistuttu parantamaan, ja asiakkaille pystytään tarjoamaan merkityksellistä sisältöä monikanavaisesti sekä viestimään juuri heidän kiinnostustaan vastaavista Wild Taigan alueen matkailupalveluista ja -tuotteista. Tämä näkyy kasvaneena sitoutuneisuusasteena niin verkkosivujen ja sosiaalisen median kuin sähköpostiautomaatioviestien ja uutiskirjeidenkin analytiikassa.

Hankkeen kautta saatuja tuloksia, kokemuksia, materiaaleja ja uutta osaamista hyödynnetään niin Idän Taiga ry:n kuin yritystenkin toiminnassa. Idän Taiga jatkaa automaatiojärjestelmän käyttöä ja markkinoinnin automaation käytänteiden ja sisältöjen jatkokehitystä hankkeen päättymisen jälkeen, perustaen jatkotoimenpiteet hankkeessa kertyneiden kokemusten pohjalle. Sähköpostiautomaatiot, personoitu uutiskirjemarkkinointi ja dataan perustuvien kohderyhmien hyödyntäminen ulkoisissa kampanjoissa hankkeessa kehitettyjen ja testattujen toimintamallien mukaisesti jäävät pysyväksi osaksi Wild Taigan yhteismarkkinointia.