Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77286

Hankkeen nimi: Kohti voimakasta kansainvälistä kasvua

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SOIL SCOUT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2549257-4

Jakeluosoite: Lapinlahdenkatu 16

Puhelinnumero: +358408201709

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: www.soilscout.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Talola Jalmari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jalmari.talola(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408201709

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Soil Scout Oy tavoittelee voimakasta ja nopeaa kasvua globaalilla maaperän mittausmarkkinalla. Kriittisenä osana yhtiön kasvustrategiaa on penetroitua maataloussektorille, erityisesti USA:ssa ja UK:ssa. Tämä kehityshanke keskittyy tavoitellun kasvun aktivointiin näillä kohdemarkkinoilla. Soil Scout toteutti vuonna 2020 ensimmäisen vaiheen tuotekehityshankkeesta, joka tähtää seuraavan sukupolven Soil Scout -ratkaisun kehittämiseen. Projektin tuloksena yhtiön ratkaisu soveltuu nyt merkittävästi paremmin laajojen alueiden monitorointiin sekä mahdollistaa uudet korkean lisäarvon tuottavat mittausparametrit. Nämä ovat välttämättömiä ominaisuuksia maataloussektorilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 38 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 38 200

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 38 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 38 200

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lapinlahdenkatu 16

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: HELSINKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeelle on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Sukupuolivaikutuksia arvioitiin Suvauskoneella. Suvauskoneen tulosten mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Toimintaympäristön analyysissä arvioitiin hankkeen kohdetoimialojen sukupuolijakauma ja hankkeen kohdentuminen miehiin ja naisiin. Hankeen kohderyhmänä on ammattiviljelysektori, joka on miesvaltainen ala, mutta naisia työskentelee kaikilla tasoilla. Analyysissä ei löydetty tarvetta muuttaa kohdennusta sukupuolien välillä ja vaikutusten arvioidaan toteutuvan tasapuolisesti molemmille sukupuolille (tiedon ja tulosten hyödyntäjät). Toimintaympäristön analyysin perusteella hanke ei ole sukupuolineutraali johtuen ammattiviljely-toimialan miesvaltaisuudesta. Esimerkiksi Salinas Valleyn alueen yritysten johtajista 67% on miehiä. Tämä tarkoittaa, että hankkeen toimintojen suunnittelussa, tilaisuuksien järjestämisessä ja osallistujien hankkimisessa, samoin kuin viestinnässä yleisesti, pyritään huomioimaan naisnäkökulma. Naisten ja miesten osallistuminen myös raportoidaan hankkeen aikana.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otettiin huomioon kaikessa päätöksenteossa. Toimenpiteiden ja päätösten vaikutukset arviointiin sekä naisten että miesten kannalta. Tasa- arvoa edistetään projektissa valtavirtaistamalla sukupuolinäkökulma projektien ja ohjelmien toimintaan kaikissa vaiheissa. Esimerkkinä tutkitaan naisten aseman merkittävyyttä ja roolia ammattiviljelysektorilla ja naisten osaamisen kehittäminen hankkeen toiminnan tukemana. Markkinatutkimuksessa varmistetaan, että eri sukupuolten edustajien tarpeet tulevat kuulluiksi. Hankkeen toimintojen suunnittelussa, tilaisuuksien järjestämisessä ja osallistujien hankkimisessa, samoin kuin viestinnässä yleisesti, pyritään huomioimaan naisnäkökulma. Naisten ja miesten osallistuminen myös raportoidaan hankkeen aikana
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen, mutta tasa- arvoa edistetään projektissa valtavirtaistamalla sukupuolinäkökulma projektien ja ohjelmien toimintaan kaikissa vaiheissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 9
Hankkeen keskeisin tavoite on mahdollistaa luonnonvarojen, erityisesti veden kestävä käyttö ammattiviljelyssä kohdealueilla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 8
Merkittävin yksittäinen hiilitekijä maataloudessa on siirtyminen muokkaamatta kylvämiseen (suorakylvöön). Hankkeessa pyritään edistämään muokkaamattoman viljelyn edistämistä ja eri datalähteiden hyödyntämistä sen tukena.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Suorat vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen ovat vähäiset, mutta välillisinä vaikutuksina voidaan todeta vijelypanosten optimoinnin tuloksena syntyneiden hyötyjen näkyminen myös luonnonmonimuotoisuutena pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi vesistöjen ja kosteikkojen säilyminen ja kasvaminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 10
Myös viljelypanosten optimaalinen käyttö on keskeisessä roolissa hankkeessa ja estämällä liian typen valuminen pinta- ja pohjavesiin saavutetaan merkittävää hyötyä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 5
Suorat vaikutukset Natura 2000 kohteisiin on vähäinen, mutta välillisinä vaikutuksina voidaan todeta vijelypanosten optimoinnin tuloksena syntyneiden hyötyjen näkyminen myös luonnonmonimuotoisuutena pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi vesistöjen ja kosteikkojen säilyminen ja kasvaminen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta materiaalien tai jätteiden tuottamiseen tai käsittelyyn.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
Hankkeessa tuetaan uusiutuvien energian käyttöä, esim laitteiden lataaminen aurinkoenergialla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 3
Hanke tähtää maatalouden elävöittämiseen kohdealueilla ja siten paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Hanke tähtää pitkälle aikavälillä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja menetelmiä maaperätiedon hyödyntämiselle.
Liikkuminen ja logistiikka 4 6
Hankkeetta varten on etsitty paikalliset toimijat jotka toteuttavat työn ostopalveluna. Näin liikkumista ja lentomatkustamista voidaan merkittävästi vähentää, kun toimittajat ovat jo valmiiksi kohdealueella.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Hanke pyrkii ratkaisemaan kasvavaa vesipulaa ja osaltaan tukee puhtaan veden saatavuutta kaikille sitä tarvitseville.
Tasa-arvon edistäminen 1 4
Hankkeessa huomioidaan tasa-arvonäkökulma.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke tähtää maatalouden elävöittämiseen kohdealueilla ja siten paikallisen kulttuuriympäristön säilymiseen.
Ympäristöosaaminen 10 7
Hankkeen toteuttajat omaavat erittäin vahvan ympäristöosaamisen maataloussektorille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Soil Scout Oy tavoitteli voimakasta ja nopeaa kasvua globaalilla maaperän mittausmarkkinalla penetroitumalla maataloussektorille, erityisesti USA:ssa ja UK:ssa. Hanke keskittyi kasvun aktivointiin näillä kohdemarkkinoilla. Konsulttien avulla saavutettiin hyvä ymmärrys tarvittavista ensiaskeleista näille markkinoille, tuotettiin toimiva markkinointiviestinnän strategia ja onnistuttiin korottamaan brändimme tunnettuutta.