Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77304

Hankkeen nimi: Pakkaus automaatin pinoamis robotti

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.2.2021 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PATTIJOEN KALUSTETEKNIIKKA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0846315-7

Jakeluosoite: Sorvaajantie 18

Puhelinnumero: +358405109957

Postinumero: 92140

Postitoimipaikka: PATTIJOKI

WWW-osoite: www.pakate.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekkala Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.pekkala(at)pakate.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405109957

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pakkaus automaatin pinoamis robotti pinoaa valmiit tuotteet lavoille ja laittaa näihin tunniste tarrat

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 37 450

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 49 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 37 450

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen

Kunnat: Raahe

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sorvaajantie 18

Postinumero: 92140

Postitoimipaikka: PATTIJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Investoinin lähtö kohtana on ollut tarkoitus keventää työn tekijän rasitusta ja ettei työntekijän fyysiset ominaisuudet estä työn tekoa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Raskaat nostot poistetaan jotta myös nais työntekijät suorituvat työ tehtävästä ilman toisen henkilön apua
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
hankeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen vaan työn turvallisuuden ja ergonomian parantaminen joka myös lisää työ hynvin vointia työssä jaksamista

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Tarkempi pakkaus materiaalin käyttö
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Fyysinen rasitus vähentyy
Tasa-arvon edistäminen 7 0
Robotti suorittaa panvimmat nostot
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankimme Pattijoen Kalustetekniikka oy:lle pakkauslinjalle lavaus robotti solun. Robotti on lisännyt työn tehokkuutta ja vähentänyt raskaita nostoja työntekijöiltä.