Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77322

Hankkeen nimi: Yrityksen kyberturvallisuuden kehityshanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.3.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ESIOR OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2067571-8

Jakeluosoite: Tulliportinkatu 2 LT4

Puhelinnumero: +358400533971

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: https://esior.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Soini Erkki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erkki.soini(at)esior.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400533971

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen kyberturvallisuuden kehityshanke

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 160 820

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 155 045

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 160 820

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 155 045

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tulliportinkatu 2 LT4

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ei asiantuntija-analyysi. ESiORiin palkattavien henkilöiden valinta perustuu työntekijöiden osaamiseen ja kokemukseen, jotka eivät ole riippuvaisia sukupuolesta. Hankkeen myötä yrityksen henkilöstömäärä kasvaa, joka mahdollistaa henkilöstön tasaisemman sukupuolijakauman tulevaisuudessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke kasvattaa ESiORin naistyöntekijöiden määrää mahdollisesti merkittävästi (naistyöpaikkojen lisäys 125%). Palkattavien henkilöiden palkkaus on tasa-arvoinen muihin työntekijöihin suhteutettuna. Yritykseen palkattavien henkilöiden valinta perustuu työntekijöiden osaamiseen ja kokemukseen, jotka eivät ole riippuvaisia sukupuolesta. Hankkeen myötä ESiORin henkilöstömäärä kasvaa, joka mahdollistaa henkilöstön tasaisemman sukupuolijakauman tulevaisuudessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ESiORiin palkattavien henkilöiden valinta perustuu työntekijöiden osaamiseen ja kokemukseen, jotka eivät ole riippuvaisia sukupuolesta. Hankkeen myötä yrityksen henkilöstömäärä kasvaa, joka mahdollistaa henkilöstön tasaisemman sukupuolijakauman tulevaisuudessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Digitalisaatio lisää suoraan energiatehokkuutta ja vähentää välillisesti energiatarvetta (https://www.pinja.com/energia-kiertotalous-luonnonvarat/).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Kehityshankkeen avulla tapahtuvalla ESiORin sisäisen toiminnan tehostumisella ja digitalisaatiolla on mahdollisesti hyvin pieni välillinen vaikutus luonnonvarojen käyttöön (lähinnä sähkönkäytön kautta).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei selkeitä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei selkeitä vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei selkeitä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 0
Digitalisaatiolla on mahdollisesti pieni välitön vaikutus esimerkiksi tulostuspaperin tai paikallisten koneiden käyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Digitalisaatiolla on mahdollisesti pieni välillinen vaikutus energialähteisiin ja niiden riittävyyteen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Kehityshankkeen rekrytoinneilla on mahdollisesti kohtuullinen välitön vaikutus paikalliseen alan elinkeinorakenteeseen. Lisäksi osaamisen kertyminen lisää mahdollisesti välillisesti paikallisen elinkeinorakenteen kyvykkyyttä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 3
Kehityshankkeessa kehitetään uusia aineettomia palveluita, joilla on todennäköisesti erittäin merkittävä välitön vaikutus ESiORille ja todennäköisesti välillistä vaikutusta myös paikallistalouteen ja sen palveluihin ja työpaikkoihin.
Liikkuminen ja logistiikka 1 0
Digitalisaatiolla on mahdollisesti pieni välitön vaikutus liikkumistarpeeseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 9
Kehityshankkeessa kehitetään ESiORia, jolla on mahdollisesti välitön vaikutus henkilöstön hyvinvoinnille ja työllistyneille. Mahdollisesti erittäin merkittävä välillinen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin sekä tiedon saatavuuteen.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
ESiOR palkkaa sukupuolineutraalisti henkilöitä, ja näyttäisi siltä, että merkittävä osa hankkeeseen mahdollisesti palkattavista henkilöistä on naisia. Parempi tieto lisää mahdollisesti välillisesti tasa-arvoa ja vähentää alueellisia eroja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Parempi tieto lisää mahdollisesti merkittävästi välillisesti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, koska se mahdollisesti vähentää mm. alueellisia eroja.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei selkeitä vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei selkeitä vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-