Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77368

Hankkeen nimi: Genius Core kansainväliseksi

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.3.2021 ja päättyy 31.10.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PROCESS GENIUS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2426953-0

Jakeluosoite: Torikatu 17

Puhelinnumero: +358400362024

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.processgenius.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Akkila Jani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jani.akkila(at)processgenius.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400362024

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Process Genius muuttaa teollisuusyritysten johtamistapaa tarjoamalla vallankumouksellisen lähestymistavan tuotantotietojen visualisointiin ja tuomiseen loppukäyttäjän käyttöön. Ainutlaatuinen monikerroksinen 3D-käyttöliittymätekniikkamme Genius Core integroi tiedot eri lähteistä ja korvaa siten nykyisten IT-järjestelmien käyttöliittymiä. Ratkaisumme perustuu edistyneeseen Digital Twin -konseptiin. Genius Corea hyödyntävät yritykset saavat kilpailuedun tuottavuuden merkittävän kasvun avulla. Kasvua haetaan nyt kansainvälisillä markkinoilla.Process Geniuksen kasvuvisio perustuu selainpohjaisten verkkotekniikoiden käyttöön 3D / Digital Twin -ratkaisujen kehittämisessä. Tällä tavalla on mahdollista luoda uusi ja kestävä yritys, joka voidaan skaalata myös kansainvälisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 348 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 338 433

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 348 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 338 433

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Torikatu 19 3. krs

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke itsessään on sukupuolineutraali, mutta Rekrytoinneissa huomioidaan erityisesti sukupuolijakauman toteutuminen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yrityksessä on yleisesti tavoite tasa-arvoisuuteen ja tarjota naisille mahdollisuuksia työllistyä teknologia-alalle
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei relevantti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Resurssitehokkuuden parantaminen teollisuudessa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Resurssitehokkuuden parantaminen teollisuudessa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Resurssitehokkuuden parantaminen teollisuudessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Resurssitehokkuuden parantaminen teollisuudessa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei relevantti
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 1
Resurssitehokkuuden parantaminen teollisuudessa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 2
Digitalisoituminen mahdollistaa tehtaat isojen kaupunkiseutujen ulkopuolella
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Seuranta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Kaikilla sama tieto
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei relevantti
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei Relevantti
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-